รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

สถิติผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลสรุป รวมทุกระดับ
ระดับบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
ปริญญาตรี2311,1121,343
ปริญญาโท78278356
ปริญญาเอก234063
รวม3321,4301,762
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ที่ วิทยาเขตบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
1มมร36189225
2มวก143246
3สธ155469
4อส15183198
5ลน63269332
6ศศ135164
7รอ27102129
8ศช1596111
9วศนม5454
10วศย164359
11วศก173956
รวมระดับปริญญาตรี 2311,1121,343
ระดับปริญญาโท
ที่วิทยาเขตบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
1มมร83139
2อส84250
3ลน152439
4ศศ32104136
5รอ134356
6ศช23436
รวมระดับปริญญาโท 78278356
ระดับปริญญาเอก
ที่วิทยาเขตบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
1มมร61521
2อส72027
3ศศ9514
4รอ11
รวมระดับปริญญาเอก 234063
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามคณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
คณะ/สาขาวิชาบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
คณะศาสนาและปรัชญา   
พุทธศาสตร์14418
ปรัชญา21627
ศาสนศึกษา11
รวมคณะ351146
คณะมนุษยศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ172845
ภาษาบาลีและสันสกฤต14142
รวมคณะ186987
คณะสังคมศาสตร์   
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา134
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์21921
การปกครอง89392481
รัฐศาสตร์การปกครอง44
รัฐประศาสนศาสตร์21012
รวมคณะ94428522
คณะศึกษาศาสตร์   
การสอนภาษาไทย28245273
การสอนภาษาอังกฤษ35189224
การสอนพระพุทธศาสนา91423
การประถมศึกษา2121
การศึกษาปฐมวัย5050
การสอนสังคมศึกษา128597
รวมคณะ84604688
รวมทั้งหมด 2311,1121,343
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
พุทธศาสน์ศึกษา347
พุทธศาสนาและปรัชญา181028
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต164258
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์111021
การปกครอง11
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์191635
การบริหารการศึกษา11195206
รวมทั้งหมด78278356
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาบรรพชิต (รูป)คฤหัสถ์ (คน)รวม (รูป/คน)
พุทธศาสน์ศึกษา178
พุทธศาสนาและปรัชญา448
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์9514
การบริหารการศึกษา92433
รวมทั้งหมด234063