ทดสอบ

ลำดับที่ชื่อ ฉายานามสกุลสถานศึกษาสาขาวิชาระดับหมายเหตุ 1พระกิตติกิตฺติสาโรจ่ามเงินมมรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก 2พระแวงชัยธมฺมกาโมหล้าลีมมรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก 3พระสามารถฐฃิติสีโลชุ่มใจมมรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก

jetsada

November 2, 2561