รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปี 2566

ยืนยันความประสงค์การเข้ารับประทานปริญญาบัตร

ค้นหารายชื่อ

เลขบัณฑิตชื่อฉายานามสกุลสถานศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาหมายเหตุ
660001พระกมลรัตน์อภิปุญฺโต่ายลีลามมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660002พระคมน์ขนฺติวโรจันทรประภามมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660003พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ)พุทฺธิสาโรก้านจักรมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660004พระกิตติภัทธกิตฺติภทฺโธอนันต์เมธากุลมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660005พระประสานชยาภิรโตอร่ามวาณิชย์มมรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660006พระอธิการมงคลจกฺกวโรแซ่หงอศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660007พระปลัด ชรินทร์ปภาโสจันทร์สังข์สาศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660008พระครูอุดมธรรมรักษ์เตชธมฺโมสุวรรณศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660009พระครูเมธีธรรมรัตาณวโรแดงสุทธิ์ศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660010พระปลัด อร่ามอาภาธโรเรนโทศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660011พระภมรภูริปญฺโช่อผูกศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660012พระสมุห์ อุทัยสนฺติสุโขสุขน่วมศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660013พระครูปลัด คณกรมหาาโณกลับอำไพศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660014พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี)ปภารตโนไกรแก้วศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660015พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์)าณสาคโรราชาวงษ์มมรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660016พระมหาเกริกเกียรตินิรุตติเมธีไพศาลเจริญลาภอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660017พระปลัด เล็กอานนฺโททองแสนอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660018พระจักรพัชร์จกฺกภทฺโทหิรัญคำอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660019พระมหาพิเชษฐ์อตฺตานุรกฺขีคำงามอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660020พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด)อิสฺสรธมฺโมโสกเชือกอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660021พระยุทธศักดิ์ยนฺตสีโลธรรมมูลตรีอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660022พระมหาปฐมภูมิปญฺาปทีโปจังพลอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660023พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ)โชติมนฺโตลมมนตรีรอศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660024พระอธิการ สรุเดชธมฺมทินฺโนวโรรสมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660025พระครูสังฆรักษ์ กมลชัยาณโสภโณแซ่เบ๊มมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660026พระครูใบฎีกา ชลากรอตฺถกาโรโพธิธีรบุตรมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660027พระมหาจักรธรอตฺถธโรขจรไชยกูลมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660028พระมหาดาวเครือวิสุทธิธมฺโมจันทร์ยวงลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660029พระสิฏฐวัชญ์ปญฺาวฑฺฒโกพวงเรือนแก้วลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660030พระมหาสมยศยสสฺสีดาทองลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660031พระพีรธรรมวีรธมฺโมพิชยานุสรณ์ลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660032พระวีระชาติวีรชาโตบุญยมัยลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660033พระสมชาติอินฺทปญฺโธรรมอมรศิริลนศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660034พระจักรีคเวสโกดีวงษารอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660035พระวันดีเขมจิตฺโตเค้าดีรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660036พระสุทธิพงษ์อภิปุญฺโจันละบุตรรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660037พระชัยพรอภินนฺโทอาวรุณรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660038พระยอดคมคุณสิทฺโธชัยนิรัติศัยมมรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660039พระปลัด ไกลนาคอริยวํโสศรีแสงลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660040พระธีระบูลย์รตินฺธโรเพ็ชร์เพ็งลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660041พระมหาพีรพัฒน์วชิราโณหาญยุทธลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660042พระครูธรรมธร ภูมิภัทรกิตฺติธมฺโมธรรมวงค์ลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660043พระมหาอดิสรอินฺทปญฺโวรศรีลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660044พระทศพลาณสาโรโสภาอินทร์ลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660045พระอดิเรกอุชุจาโรณ นครพนมมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660046พระปรีชาชยวุฑฺโฒอมรชัยนนท์มมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660047พระวุฒิชัยาณชโยเกศภิญโญมณีมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660048พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น)อินฺทโชโตเทพธานีศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660049พระมหาวิศิษย์ศักดิ์วิสิฏเวทีสุขเรืองศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660050พระมหาเอกชัยสิริธมฺโมมานะจิตต์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660051พระครูปลัด ชัยวัธน์ชยธมฺโมคุ้มเดชศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660052พระปลัด ภราดรอภิวฑฺฒโนเขียวเสนศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660053พระกฤษดาตธมฺโมแก้วประยูรศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660054พระมหาณัฐพงษ์ติกฺขวิริโยศิลปศรศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660055พระศราวินสุรปโทันชมศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660056พระสันติสนฺติกโรไชยสงครามศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660057พระครูวินัยธร อธิษฐ์สุวฑฺโฒสุขพานิชศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660058พระอนุวัฒน์สุวฒฺฑโนพระธาตุศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660059พระสุริยาสุริโยสมกายศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660060พระปลัด ธีรวัฒน์ชุติปญฺโศิริภัทราธิวัฒน์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660061พระวิวัฒน์ธนวํโสพรมศรีอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660062พระบุญเสริมจิรวฑฺฒนเมธีอาจดวงดีอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660063พระวุฒิไกรอภิรกฺโขมาลัยขวัญอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660064พระเขมภูสิตเขมปญฺโแทบศรีอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660065พระมหาอานันต์อนนฺตปญฺโเจริญศิริพัชรอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660066พระไพบูลย์ปสนฺโนธานีวรรณรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660067พระอธิการ สุรแสนอติชาโตอารยางกูรรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660068พระครูโพธิชัยคุณ (ศิริวัชพล)ปสนฺโนวรกมลวัฒนศิริรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660069พระครูสุวรรณโชติวัฒน์ (ทวีโชค)สจฺจวโรวรศาสตร์รอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660070พระสุดอนาลโยสุขประเสริฐรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660071พระพินิจวิสุทฺโธชวนละครรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660072พระมหาไพศาลนนฺทเมธีพันธ์สวัสดิ์ศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660073พระครูพิสุทธิธรรมโชติโชติธมฺโมไกรว่องศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660074พระปลัด เอกลักษณ์านวีโรแก้วจรนัยศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660075พระครูสมุห์ ชยานันท์ธมฺมธีโรแท่นประมูลศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660076พระสมุห์ ชูศักดิ์สกฺกธโรนาคบุญช่วยศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660077พระสมุห์ วิรัตน์กตปุญฺโสัญญูศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660078พระกฤษฎาสุจิตฺโตน้ำแก้วศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660079พระศราวุฒิพุทธฺสิริพันธ์คำศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660080พระครูอภิวัฒน์ชัยคุณ (ปรีชา)สิริจนฺโฑฤกษ์มีชัยศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660081พระมหาชัยวัฒน์ชยธฺมโมสุวรรณมณีศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660082พระปลัด ทวีสุจิณฺโณยุติมิตรศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660083พระณัฐวุฒิธมฺมวีโรแดงรอดศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660084พระมานิตย์โชติาโณมากเพชรศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660085พระกฤษดากิตฺติธโรเลิศไกรศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660086พระครูสังฆรักษ์ ศรีสุราษฎร์ตสีโลจันทเวชศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660087พระอธิการ ภูวนาทจารุธมฺโมชูทองศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660088พระคมกริชกิตฺติธโรอินทโชศักดิ์ศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660089พระครูวินัยธร สุวิจักขณ์มหาปญฺโอริยวงศ์ชัยศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660090พระจิรศักดิ์จารุวณฺโณทองประดู่ศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660091พระครูสมุห์ กรกชสิริภทฺโทโกศรีวงศ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660092พระมหาณัฐพลปญฺาพโลสีมีพันธ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660093พระมหาบัณฑิตปญฺาวุฑโฒเฮ้ากุลอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660094พระมหาอุดรทีปวํโสทิพยะลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660095พระครูสิริมหาเจติยานุกูล (บรรเจิด)ตมโนรักแม่ต๋อมลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660096พระมหาชัยวัฒน์ปญฺาวชิโรถาลูนลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660097LAL BAHADURRANA MAGARรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660098พระมหาปุ่นสิริโสภโณมะสีผารอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660099พระมหาพุทธิวัฒน์พุทฺธิภทฺโทเพ็งพันธ์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660100พระมหาบัณฑิตปณฺฑิโตอินสุขศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660101พระธนันต์พรจิรวํโสเหล่าสุพรรณ์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660102พระไพศาลโชติวโรท้าวสาลีสธศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660103พระใบฎีกา สมชายภูริปญฺโภู่ระย้าสธศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660104พระโพธิพงศ์ิตโสภโณโพธิรุกข์ศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660105พระครูสุวรรธรรมานุกิจ (พิชสุกัณฑ์)สุวณฺณธมฺโมศศิสุวรรณพงศ์ศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660106พระเสกสรรปญฺาวชิโรใจกล้ามมรศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660107MANGSHOAI THOWIMARMAสธศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660108SACHINSHAKYAสธศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660109พระกมลกตปุญฺโป๋าป่าสักลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660110พระอัครพลสุจิณฺณธมฺโมชานปวนลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660111พระอนุรักษ์ิตคุโณอ่อนไทยลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660112พระธีรภัทรธมฺมานนฺโทพินิจผลลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660113พระศุภชัยกนฺตธมฺโมจันทร์ต๊ะลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660114พระศราวุธสิริวุฑฺโฒธรรมประวัติศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660115พระทรรศนะอภิาโณจอมทองศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660116พระมหาอภิวัฒณ์ภูริวฑฺฒโนชาญศึกมมรศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660117พระมหาสุทธาสุขเวสโกใจ๋เจริญมมรศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660118พระคมสันปภาธโรปะสังติโยรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660119พระมิตรวรจิตฺโตพรมบัติรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660120พระอธิการ ทศพรคุณกาโรเพ็งน้ำคำรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660121พระอุทัยกมโลฉิมพลีรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660122พระสิริยะศักดิ์จนฺทปญฺโยะแสงรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660123พระประธานชุติวณฺโณพิมสอนรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660124พระณัฐภาสภูริวฑฺฒโนรอดหงษ์ทองรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660125พระศิริมงคลโยติยุตฺโตจันทสารวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660126พระคำปองอภโยตระกาลวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660127พระอธิการ ไพฑูรย์เปมสีโลสิงห์คำวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660128พระยุทธนาสิริปญฺโพรมโสภาวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
660129พระศุภชัยสุภชโยสมประสงค์มมรศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660130SHISHU RANJANCHAKMAมมรศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660131พระศิลาานฺสมฺปนฺโนสีดาเสถียรรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660132พระอำนาจจิรธมฺโมประวิรัตน์รอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660133สามเณรมงคลสำราญบุญรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660134พระมหาพัฒนพงศ์ภานุวํโสตั้งกฤษณวินนท์วศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660135พระมหาไทยรัฐทินฺนวโรขำคมวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660136พระครูปริยัติวราภิรม (ผลา)ปภสฺสโรภูมิภาควศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660137SAKDATHEPPHAKAYSONEมมรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660138พระกฤษณะพันธ์สีลวฑฺโฒนิคมอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660139พระใสตธมฺโมมูลละลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660140พระกฤตชญาธีรปญฺโภูมิชัยลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660141พระพงษกรธมฺมทีโปปราสมุทร์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660142พระธนกฤตปภสฺสโรดวงภูลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660143พระวุฒิชัยคุณวุฑฺโฒสรายทองลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660144พระวชิรวิทย์ธมฺมาภินนฺโทกากุลลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660145พระกรกฤตอชิตาโณกากุลลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660146พระอภิสิทธิ์อภิชโยสาระสิทธิ์อสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660147สามเณรมานะภูมีเมฆอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660148พระธนาวุธธนวุโธตาดีลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660149พระบุญภทฺทจาโรรัตนชัยลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660150พระมานะภูริปญฺโวัฒนาภิบูลย์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660151พระวิรุตพฺรหมฺวณฺโณศรีพรมลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660152พระปุณยวัจน์อาจิณฺณาโณสุริยาลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660153OUDONEKEOPHANTHAVONGลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660154LAKA MITRABHIKKHUมมรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาบาลีและสันสกฤต
660155พระสุริยนนริสฺสโรผึ่งผายมมรศิลปศาสตรบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
660156สามเณรทัศนาไพศาลประกอบกิจมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660157พระวิทยาวิชฺชาธโรเหล่าอ่อนมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660158พระเมฆภทฺทปญฺโจันทรามมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660159พระมหาคมคริชปภสฺสรวํโสบุญผาดมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660160พระเอกชัยปมุตฺโตสัตตอาภาภรณ์มวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660161พระมหาธนญเพชญ์อิทฺธิเตโชคำอุ่นมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660162พระมหามนตรีมหชฺฌาสโยเชื้อแก้วมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660163พระธนนท์านวโรเครือวัลย์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660164พระธวัชชัยจารุธมฺโมใจกว้างสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660165พระคเณศสุโพธิโกโพธิ์ไทรพิทักษ์อสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660166พระอนิรุตน์ปุญฺวนฺโตเครือแดงอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660167พระสุรศักดิ์สํวรจิตฺโตเย็นศิริลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660168พระอดิศักดิ์วิชิโตชัยสงครามศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660169พระพัชรพลวชิโรจินดาโชติศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660170พระมหาธีระพงศ์เขมทสฺสีภาภักดีศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660171พระสุชาติสุชาโตจุลอักษรศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660172พระประเสริฐานวโรสัตย์ซื่อรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660173พระวสันต์ถิรสทฺโธสมเขียวรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660174พระณัฐพลกิตฺติปญฺโลาวะลีรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660175สามเณรยิ่งเจริญธงศรีรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660176พระนัฐพลจนฺทวํโสพันธ์หนองแสนรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660177พระวรคุณทินฺนยโสกุแก้วศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660178พระธีรสิทธิ์ตธมฺโมศริทยาปกรณ์วศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660179พระมหากษาปณ์ชยวีโรชัยรักษามวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660180TRYTHYสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660181NARITHMEASสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660182พระไชยยารตินฺธโรศิริหงษ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660183พระภิรมย์พรสิริจนฺโทศรีเพ็ญอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660184พระชยานันท์ชยปญฺโแสงจันทร์อสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660185พระธรรมรัฐโชติปญฺโอุดมปิยะนันท์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660186พระเศรษฐพงศ์พฺรหฺมวีโรนันตากาศลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660187พระเอกนรินทร์กฺวิวํโสรองเมืองรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660188พระภัทรพลจิรภทฺโทคำพรมมีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660189พระพัฒน์พินท์ถิรจิตฺโตวันเวชศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660190พระคฑาวุธฉวิวณฺโณแข็งแอศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660191พระมหาณัชพลคุณวีโรชาติมนตรีวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660192พระมหาเลิศชายวิรุฬฺหิธมฺโมไกรษรมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660193พระมหาสมเจตน์รตนธีโรแก้ววานิชมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660194พระศรรามสุเมโธพรมตู้มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660195พระกิตติกรกิตฺติกโรเลี้ยงสอนมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660196พระมหาวีรธีร์สิริวฑฺฒโนสิริกาญจนโสภณมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660197พระมหาธนากรธนกโรรุ่งแสงมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660198สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทดมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660199พระมหาสุริยาสุริยเมธีงามแสงมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660200พระมหาธนวัติาณเมธีวงค์ลครมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660201พระศิลาวิสุทฺโธโพธิ์ทองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660202พระสมุห์ นันทภพปญฺาวฑฺฒโนสุขกระชอนมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660203พระมหาณัฐวุฒิกิตฺติปญฺโชมพิศมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660204พระวิชิตวิชิตฺโตสังบัวแก้วมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660205พระเพ็ชรสุนฺทรธมฺโมไชยศรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660206พระณัฐชนนท์เขมนนฺโทผ่องถ้อยมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660207พระธีรพงศ์ถาวโรอ่วมสอาดมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660208พระปิติภัทรภทฺทคุโณบัวด้วงมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660209พระมหาต่อพงษ์สิริจนฺโทกาญจนารักษ์มวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660210พระประพัฒน์อินทฺปญฺโผันผ่อนสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660211พระสุริยามหาปญฺโหาญรบสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660212พระมหาเริงฤทธิ์สุภทฺโทสืบศรีสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660213สามเณรเกษมสันต์มนตรีวงสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660214พระมหาธนพลกิตฺติพโลพรหมวงศ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660215พระชิตณรงค์กิตฺติวุฑฺโฒรัตนเพลิดอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660216พระอนันต์เตชธมฺโมกว้างขวางอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660217พระศิวกรปญฺาธโรทองดีเจริญอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660218พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์)จิตฺตสุโภเมืองปิงลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660219สามเณรเฉลิมเกียรติบัวลมลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660220พระณรงค์ชัยอินฺทวณฺโณเต้าทองลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660221พระณัฐพงศ์ชวนปญฺโพรหมมาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660222พระณัฐภัทรกิตฺติาโณภูมิศักดิ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660223พระมหาธเนศพลกิตฺติกุสโลบุญเรืองลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660224พระธีรศักดิ์ธีรสกฺโกกันทะตุ่นลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660225พระพชรปภสฺสโรคำมีลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660226พระพลฤทธิ์อินฺทปญฺโสุนันตะพันธ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660227พระสิทธิพงษ์สิทฺธิวํโสเสาร์ผัดลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660228พระอภินัทธ์อภินนฺโทยะปันดิษฐ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660229พระอัครพลปุญฺกุสโลสุวรรณาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660230สามเณรภาณุพงศ์ครั้งนันตาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660231พระรังสรรค์ขนฺติพโลจำนงค์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660232พระครูสมุห์ ศุภชัยสุภธมฺโมไชยชาญยุทธศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660233พระปลัด เอกรินทร์สุเมโธสุขธรศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660234พระปรเยศปิยธมฺโมทองปล้องศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660235พระณัฏฐพลชยวุฑฺโฒอนุเปโฐศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660236พระมีชัยชยสีโลศรีกลชาญศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660237พระธนพรตธมฺโมวันทุมมาศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660238พระมหาศิวกรภูริปญฺโศิริรัตน์ศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660239พระศุภชัยตปสีโลสุริยหงษ์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660240พระสิทธิศักดิ์สิทฺธิาโณสำเนียงรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660241พระธนาธมฺมปาโลแน่นอุดรรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660242พระวีระยุทธอคฺควีโรหาแก้วศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660243พระกรวีร์ธมฺมวโรทนไทยศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660244พระคมสันต์จารุวณฺโณขิมลาภศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660245พระมหาภาณุเทวมิตฺโตกิ่งมิ่งแฮศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660246พระมหาทินกรทินฺนวโรดวงเพชรแสงวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660247พระกิตติศักดิ์ปิยสีโลบุษราคัมอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660248พระมหาธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวิเซียอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660249พระมหาเรืองวุฒิสุนฺทราโณสุนทรบุตรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660250พระประสิทธิ์ณฏฺโกสารบรรณมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660251พระณัฐกิตติ์อิทฺธิาโณกาบขิงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660252พระศุภรัตน์สุวฑฺฒโนทะสุใจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660253สามเณรสิงหาแซ่ย่างลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660254พระสุรศักดิ์ธีรปญฺโโชติสะอาดศจีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660255สามเณรอานนท์มูลมาสลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660256พระปิยะณัฐกิตฺติโสภโณพันธ์ศรีรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660257พระมหาณัฐพงษ์ปาธโรศรีผางวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660258พระกิตติพนธ์ธมฺมเมธีคันทีวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660259สามเณรกรวิทย์สังรวมใจวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660260สามเณรสุรศักดิ์เสาร์เย็นลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
660261พระศุภกฤตวิสุทฺธิาโณจันทร์ศิลป์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
660262สามเณรศรัณย์พรมเศษลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
660263พระมหาคัมภีร์คมฺภีรเมธาวีส่งศรีวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
660264พระชิษณุชาาณวิสุทฺธิเวทีจำปาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660265พระพงค์เทพวชิรานนฺโทวงศ์สอนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660266พระพิเชษฐพงศ์ปญฺาวชิโรใจต๊ะมาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660267พระวรวรรณทตฺตวณฺโณโคสมบูรณ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660268พระสิทธิกรจนฺทโสภาโณแก้วอินทร์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660269สามเณรสุรดิษอาคเนย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660270พระสุทินสุจิณฺณธมฺโมแสงเมาะลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660271พระปิยะพงศ์โรจนธมฺโมสุจริยะสิริโรจน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660272พระนพดลนริสฺสโรจันทร์งามวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660273พระเฉลิมคุณปสาโทประสมศรีวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660274พระนิรันดร์จนฺทวณฺโณเชื้อวงษ์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660275พระมหาวรชิตขนฺติธโรสุนทโรวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660276พระอิทธิวัฒน์วรมงฺคโลถีระพันธ์วศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
660277พระมหาพงษ์วิศนุิตเมธีคำภูแสนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660278พระมหาจามิกรมาสกโรโชติญาโนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660279พระมหาณัฐวัฒน์อภิณฏฺโจันทร์ย้อยมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660280พระมหาธนพลชยวฑฺโฒยะเรือนงามมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660281พระมหาอนันต์พลานนฺโตศรีทามวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660282พระมหาปฏิภาณสุปฺปฏิภาโณบุญประคมมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660283พระมหาตระการศักดิ์าณโชโตรักไร่มวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660284พระมหาธนภัทรชานรโตมณีฉายมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660285พระณัฐดนัยสุภณฏฺโสุจริตธรรมมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660286พระมณฑาธนวุฑฺโฒทรัพย์เหลือแสนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660287พระสุนิวัฒน์านุตฺตโรสุวรรณทาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660288พระภาณุวัฒน์ตวฑฺฒโนแซ่จ่าวลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660289พระอุทัยอภิวณฺโณพงศ์สุขุมลากุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660290พระจตุพรอติเมโทสิมมะลีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660291พระสุรศักดิ์านสมฺปนฺโนสุขเจริญมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660292พระอนุชิตณฏฺานุชิโตจันทร์ทองมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660293พระมหาพงศภัคมหาวีโรแซ่ลีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660294พระอดิเทพณฏฺเทโววงศ์สุรินทร์มวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660295KHANKEOLANGSYสธศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660296พระทวีศักดิ์ธมฺมคุโณนิลพงษ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660297พระธนรักษ์กุลวฑฺฒโนเอกะวิภาตอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660298พระเกรียงไกรขนฺติสาโรปะวัลละลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660299พระธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนลามูลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660300พระปรัชยุทธอิทฺธิวิชฺโชพยุงโกมุทลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660301สามเณรพจนินท์พลูวรรณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660302พระพีรพงษ์สุเขสิโนยุทธชัยป้องพนาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660303สามเณรโสภณดีสมไพบูลย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660304CHOW ORINAMANPANGรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660305CHOW KEINGPENGLONGKENGรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660306พระอาก่าธีรปญฺโมอแลรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660307พระนนทวัฒน์มหาวิริโยอาวรณ์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660308พระธงชัยอนาลโยทีฆะพันธ์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660309พระสุรพงษ์ยติโกชนไพโรจน์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660310SUJITBAJRACGARYAรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660311สามเณรวัฒนกรเลิศสงครามศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
660312พระภานุพงษ์สุนฺทรธมฺโมสุทธิบุตรวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660313พระดาราปวโรโชติประเสริฐวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660314พระสมานสุจิตฺโตผลรุ่งวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660315พระทองสุขสุมงฺคโลพิลาแหวนวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
660316สามเณรอัมรินทร์นนท์สเกตุวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
660317พระณัฏฐพลณฏฐวุฑฺโฒบรรณจโรจน์วศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
660318พระสมรักปญฺาวชิโรทองดีวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
660319พระธนกรชุติมนฺโตศรีทหารวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
660320พระนิธิกรจนฺทโสภโณจันทร์เพ็ชรวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
660321พระมหาอานนท์จตฺตมโลศรีขามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660322พระชาญชัยรตโนชำนาญบึงแกอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660323พระเกียรติศักดิ์ปญฺาเมธีคงนานศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660324พระธนกรกิตฺติเมธีกองสุขศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660325พระโอ๋คนฺธสีโลวราศัยวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660326พระมหาวศินทินฺนธมฺโมแก้วลามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660327พระณัฐวุฒิกิตฺติปโฤทธิพันธ์วศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660328สามเณรนนทชัยพรมกุลวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660329พระอลงกตอธจิตฺโตธารวาวแวววศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660330พระเดชฐวุฒิจิตฺตสํวโรสุขเสริมวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660331พระนันธวุฒิสุขยวุฑฺฒิโกโคตะบินศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660332พระธนาวุฒิปคุโณราชอินตาศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
660333นายภูริทัตศรีอร่ามมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660334นายสุภเชษฐ์จงธนากรมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660335นางสาวกรกนกศรีสุวรรณมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660336นางสาวซาริสวิณีรัตนบุรีมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660337นางสาวสมถวิลมะลิกุลมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660338นางสาวจันทิมาแสงแพรมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660339นางสาวเยาวลักษณ์กุลพานิชมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660340นางสาวสิริพรครองชีพมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660341ร้อยตำรวจตรี ประกาศิตชัยรัตน์มมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660342นายกฤตพิศิษฏ์ปุรณภัทร์ธนากุลมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660343นายองอาจเขียวงามดีมมรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660344นางอัญญารัตน์ธานีรัตน์ศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660345นายสุริยันรักกะเปาศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660346ร้อยตำรวจโท ภัชราเมฆาวรรณ์ศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660347นายเลิศสุรชัยหนูสวัสดิ์ศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660348นางอญาภรณ์พรหมแก้วศศปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660349นายสุพลจูมพลน้อยมมรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660350นางสาวศิวพรนววงศานันต์มมรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660351นางกาญจรัตน์ศรัทธาธรรมกุลมมรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660352นายเจนเกิดโพชามมรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660353นายชารีวัฒน์ถวิลวงษ์อสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660354นายแมนมิตรอาจหาญอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660355นายณภพน้ำใจดีอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660356นายสราวุฒิกุลแดงอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660357นายจิรศักดิ์พูนวิเชียรอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660358นายพชรพรรธนประเทศอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660359นายชวลิตนุกูลการอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660360นายมนตรีกรมทำมาอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660361นางสาวรพีพรรณหมอปาร้าอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660362นางสาวสุภาวิณีโสภิณอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660363นางสาวหนึ่งฤทัยฮาตแสนเมืองอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660364นายสุปันสายสินธุ์อสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660365นายแสงอาทิตย์ไทยมิตรอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660366นางสาวสายใจคำทะเนตรอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660367นางสาวอนัญพรพูลนิติพรอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660368นายวราวุธสร้อยพิมายอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660369นางศิริวัฒนาต่อนีอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660370นางสาวอมรรัตน์ผันสว่างอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660371นายคชาปราณีตพลกรังอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660372นายบัญชาธรรมบุตรอสศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660373นางสาวสรวีย์สัจจวัฒน์วราภามมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660374นายอุทัยวงศ์ณะลามมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660375นายมนตรีฉัตรเทมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660376นางสาวนิภาพรชมภูจันทร์มมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสน์ศึกษา
660377นายพศินสินมามมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660378นางสาวพัชรินทร์จันทร์กล่ำมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660379นายอภิโชคเกิดผลมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660380นายภูริเชษฐ์สมพลมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660381ว่าที่ร้อยเอก สัญญากลัดงามมมรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660382แม่ชีจารุวรรณจันทรภักดีอสศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660383นายธนายุทธโยธะคลรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660384นางสาวยุวธิดาสินประเสริฐรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660385นางศรีวิไลสินประเสริฐรอศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660386นางอารีย์พันธุ์จันทร์ลนศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพุทธศาสนาและปรัชญา
660387นายธีรภัทร์ทองเพ็งมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660388ร้อยโท บัญชาเสนุภัยมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660389นางวิไลลักษณ์มนัสปัญญาสกุลมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660390นางสาวทิพย์รดาตันเจริญมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660391นางสาวภาวพรรณกิจประเสริฐมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660392นางสาวภัทรานิษฐ์อินทะวงษามมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660393นายบัญชาพนาลีมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660394นายกิตติกรเกื้อกูลศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660395นายไกรเดชนุ่นจันทร์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660396นายคณาธิปมณีโรจน์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660397นายจารุวัฒน์กิตติธิรางกูรศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660398สิบเอก เฉลิมเกียรติศักดิ์เศรษฐ์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660399นายชยางกูรกู้เส้งศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660400นายชัตชัยเทพเดชาศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660401นางฐิติมาจุฬะแพทย์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660402นายณรงค์ชัยอินปินศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660403นายณัฐวุฒิดวงมุสิกศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660404นางดวงดาวพุฒยอดศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660405นายธวัชชัยยืนยงศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660406นายธีรวัฒน์รอดขวัญศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660407นางสาวนุชรีย์นวลแก้วศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660408นางสาวบุษญาบรรเจิดเลิศศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660409นายปกรณ์เพชรเครือศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660410นางสาวปิยนันท์ฤทธิเดชศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660411นางไพรัชวัฒนกุลศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660412นางสาวรัชฎาโชตะชะมาศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660413นายรัชเดชมะลิทองดำรงศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660414นางวาสนาเนาว์สุวรรณศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660415นายศราวุธบินหมัดหนีศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660416นางสาวศิริกานต์นาคแป้นศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660417นายศุภสิทธิ์ศิริสภาภรณ์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660418นายสกลกรศรีไชยศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660419นายสมภพทองหวานศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660420นายสรศักดิ์สุขนวลศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660421นายสุพัฒน์ไชยคชศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660422นางสาวหัสยาพันธุ์มณีศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660423นางอภิสรานิคมรัตน์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660424นายอัตสาธน์ผิวแก้วศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660425นางสาวอาทิตยานุ่นแก้วศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660426นายเอกชัยฉิมลีศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660427นายธวัชสุขแก้วศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660428นายณัฐวุฒิหนูวงค์ศศรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
660429นายสรวิชญ์วรอาจมมรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครอง
660430นายจำนงค์นามมาอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660431นางสาวศิริกัลยามานาดีอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660432พันตำรวจโท วันชัยจีนคำอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660433นางสาวฉัฏฐ์สุดาชัยโฉมอสรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660434จ่าสิบเอก บุญมาสุวรรณศรีรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660435นายปรีดากุดหอมรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660436นางสาวอัญชิสาสีสารรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660437ว่าที่ร้อยตรี สุวัฒน์สิริรัตนะเศวตกุลรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660438นายอัชชาอาจเจริญรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660439นายอภินันท์อาชาสันติสุขรอรัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
660440นายคณวัตมะดาฮูศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660441นางบุษราภรณ์บุญเอียดศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660442นายประเสริฐศักย์ซึ้งประสิทธิ์ศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660443นายยสวันต์ศรีไชยศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660444นางสาวกรรณิดาวิเชียรศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660445นางสาวณมนชูเพ็ญศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660446นายสุนุสรณ์เทพทองศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660447นายสนั่นจันทร์ยังศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660448นายชินวัตรโอชารสศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660449นายจักรกฤษเลิศลับศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660450นางสาวธนิษฐาพิทักษ์เสาวภาพศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660451นางสาวชยาภัสร์ศรทองศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660452นายคุณากรเกื้อด้วงศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660453นางสาวจิราภรณ์ชูชำนาญศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660454นายพศวีร์พงษ์พิชิตศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660455นายประสิทธิ์ศักดาศศศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
660456นายวรทัศน์หวังวรวุฒิสกุลมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660457นางสาวสิริพันธ์แซ่เอี้ยมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660458นางสาวภาวิณีรวดเร็วมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660459นางสาวสุภาวดีศรีเพชรมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660460นางสาวนันทพรขาวใจผ่องมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660461ว่าที่ร้อยตรี เบจพัฒน์เสพสวัสดิ์มมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660462นางสาวสุนันทาทักษิณธรรมมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660463นางสาวประกายทิพย์ภูมิภาคมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660464นางสาวปาริชาตปุงคานนท์มมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660465นายกษินิติธนนันต์มมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660466นายคุณากรณ์พงษายอยคำมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660467นางสาวสุธีราบุญส่งมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660468นางสาวเสาวนีย์สนใจมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660469นายอภินันท์แสงแก้วมมรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660470นายพงษ์ธรบ้งจ่าอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660471นางสาวพัชรีภรณ์โนนทองอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660472นางสาวประวินาราชแสงอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660473นางสุชาดาคำพิทูรณ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660474นางสาวสุพัตรารังคะวงษ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660475นางสาวปรีชญารูปต่ำอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660476นางสาวสุภภาวดีสอนกลางอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660477นายกิตติสมอุ่มจารย์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660478นางสาวปาริชาติวงษ์ลาอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660479นางสาววิรากรเจริญเชื้ออสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660480นางหนึ่งฤทัยแก้วกิ่งอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660481นางสาวนันท์นภัสประหยัดอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660482นายอัครเดชกุหลาบอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660483นางสาวอรุณลักษณ์วรินทรพันธุ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660484นายสัญญาโสภิณอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660485นายกิตติพงษ์ใสงามอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660486สิบเอกหญิง จันทร์ทิพย์จิตอ่ำอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660487นางสาวจันทร์พิรุณมหาหิงค์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660488นางชลิดา คงเมืองมาร์ติเนสซ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660489นายไชยันต์บุตรปาละอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660490นางสาวณัฎฐณิชาไตรเทวีเธียรกุลอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660491นางสาวทิชากรใช้บางยางอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660492นางสาวนารีปราถนามอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660493นางสาวนิติญาภรณ์ศรีไพรอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660494นายบุญทองเจนเวชประเสริฐอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660495นายประณตโยเหลาอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660496นายพงษ์พิทักษ์ฟ้าคุ้มอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660497นางสาวเพ็ญนภาสมแวงอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660498นางสาวลัทธวรรณวงษ์โพยอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660499นายวิชชุฉัตรศรีอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660500นางสาววิไลลักษณ์รู้กิจอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660501นางสาวอ้อยทิพย์ไทยน้อยอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660502นางอิงอรบัวขจรอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660503นางสาวพัชรีเครือรัตน์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660504นายพัฒนพงษ์แสงพันธ์อสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660505นางสาวภัทรินภรพันเดชอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660506นายสนธยาสมลิคุณอสศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660507นายวัชระคำรินทร์ลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660508นางจิราภรณ์ทองสิริลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660509นางสาววรวลัญช์จัตุกุลลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660510นางสาวกันยาขัดฟูลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660511นายเกียรตินิยมคำจินาลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660512นางสาวนรินทร์ทิพย์ปัญญาชัยเจริญลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660513นายประดิฐพงษ์อภิรัชติกุลลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660514นางสาวหนึ่งฤทัยลักษณะสกุลชัยลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660515นายกฤติกิตติธารยังกูรลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660516นายกิตติภัณฑ์คำธิตาลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660517นางสาวเบญญพัฒน์ญาณวดีลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660518นางสาวปัณชดาไชยมงคลลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660519นางสาวสุภัสรีญาไชยการัณย์กุลลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660520นางสาวศศิพิมพ์แขสิงห์โทราชลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660521นางสุชัญญาคุณยศยิ่งลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660522นายเมษาสุงคำลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660523นายกิตติพงศ์วงค์ฟ้าเลื่อนลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660524นายจารึกปัญญาแปงลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660525นางสาวศิริพรปัญญายิ่งลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660526นางกฤตพรแก้วตาลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660527นายอิทธิพลอินถาลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660528นายมณีศักดิ์โพธายะลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660529นายวรวุฒิอรชุนลนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660530นางสาวกมลทิพย์ยิ่งบุรุษศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660531นายจรวยบุญสาลีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660532นายจักรพงศ์วิจิตรประภาวงศ์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660533นางจิราวรรณปรีชาศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660534นายชนะศักดิ์รักขนามศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660535นายชัยวัฒน์อนุชาติศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660536นางณัชชาเพ็ชรทรัพย์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660537นายดิเรกฤทธิ์ยุเหล็กศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660538นางสาวนภัทสรณ์พรหมแก้วศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660539นางนวอรเมียนแก้วศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660540นายนัฐวุฒิคุระเอียดศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660541นางสาวนิจสิรีปรุงแก้วศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660542นางสาวนิศารัตน์สุวรรณภักดีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660543นางสาวนุชนาถปลอดใจดีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660544นายบุญธรรมเมียนแก้วศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660545นางบุหงานาบอนศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660546นายประเวทจันทร์งามศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660547นายพงศ์ธรนาบอนศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660548นางสาวพิชญาจีนศรีคงศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660549ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภดาชไมบัวชุมศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660550นางสาวภัคพิศศาแทนศิลปศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660551นางสาวม่านฟ้าทองอ่อนศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660552นางยุวนาถคงแหล่ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660553นายวิศรุตนพรัตน์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660554นางสาวศิริลักษณ์ชนะดีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660555นางสาวสมใจด้วงทองศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660556นางสาวอรวดีศรีชายศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660557นางสาวสมิตานันท์ภิรมย์รักษ์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660558นายนิธิศวงศ์ตุลาการศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660559นางสาวเยาวรัตน์ช่วยสถิตย์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660560ว่าที่ร้อยตรี วรพลครุฑวิสัยศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660561นางนราภรณ์สุดคำนึงศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660562นางสาวกันต์กนิษฐ์แสนบุญยืนศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660563นายสุรชัยนุ่นเหลือศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660564นายขจรศักดิ์จันทร์สว่างศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660565นางขวัญใจทิพย์เสภาศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660566นางสาวจีรญาจินกระวีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660567นางสาวชนุลดาแอเด็นศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660568นางสาวธัญติญาชอบประกอบกิจศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660569นางสาวบุณยพรโชจรูญเดชศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660570นางสาวปภัชญาเฉียบแหลมศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660571นางสาวปุษยะกรถาวงศ์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660572นางสาวพนิดาขวัญเมืองศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660573นางสาวพิชิตามณีพงศ์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660574นางสาวมนัสนันท์ทองสังข์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660575นายยุทธพงศ์ทองสุขศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660576นางสาวยุมรินทร์ณ ศรีสุขศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660577นางสาววันวิสาข์นวลมีศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660578นางสายทิพย์ทองอร่ามศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660579นางสาวสายใหม่พินนุรุธศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660580นางสาวสุภัทพรหมแก้วศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660581นายพงธรเมืองมูสิกศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660582นางศุภรัสมิ์สุวรรณรัตน์ศศศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660583นางพัฒติยาอังคุนะรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660584นางสาวรัตติยาวงค์อินตารอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660585นางสาวศศิวิมลศรีสนธ์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660586ว่าที่ร้อยตรี ถนัดประดับเพชรรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660587นางปรียาภัทรศรีไกรรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660588นางสาวรุจิรามรกตอัมพรกุลรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660589นางสาวอภิญญาพลอาสารอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660590นายนฤพลสายวิลัยรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660591นายปฐวีอ่ำศรีรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660592นางเกษรสุ่มมาตย์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660593นายปริญญาอุ่นพิกุลรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660594นางสาวสาวิตรีสุจริตรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660595นางสาวอนงค์ปาสานะตังรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660596นายพีรวุฒิสุ่มมาตย์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660597นายรัฐพงศ์นาโพนงามรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660598นางสาวจิดาภาเพ็ญจันทร์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660599นายณัฐวุฒิวินทะไชยรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660600นางสาวตะวันฉายสถิตย์รัศมีรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660601นางสาวนันทวรรณงามแสงรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660602นางสาวปวีณาสมโพธิ์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660603นางสาวมยุรีสรรพโภชน์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660604นางสาวมาตารักษ์คำสองรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660605นางวรรณภาสังวิบุตรรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660606นางสาวศรัณญ์รัชต์ศรีชัยวาลย์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660607นายสิทธิชัยนิลเขียวรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660608นายอธิภัทรจันทิพย์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660609นายณัชภัฏแสนณรงค์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660610นางสาวกานดาบุญราชรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660611นางสาวปิยะนุชสุขประเสริฐรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660612นายศิวณัฐบุญมากรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660613นางสาวศุจินธรวรานุสาสน์รอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660614นายสุชาติสว่างกุลรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660615นายธนัทวิชาผงรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660616นางสาวจตุพรศรีประเสริฐรอศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660617นายนวพัฒน์ชัชวาลย์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660618นายนัฐกรณ์หะธรรมวงค์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660619นายพลนวัติศรีสูงเนินศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660620นางสาวศตพรจงแต่งกลางศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660621นางสาวอภิญญาพิทักษ์เกชาศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660622ว่าที่ร้อยตรี อาวุธดวงดาวพารัมย์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660623นายอิทธิพลบุตรดีศักดิ์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660624นางสาวชนากานต์วงษ์นอกศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660625นายทรงเดชผสมพืชศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660626นายเทพนฤทธิ์สุเภาแสนศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660627นางนฤมลแจ้งสว่างศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660628นายวัชรินทร์วังคีรีศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660629นายสมนึกอินทะลาศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660630นางสาวชัชฎาเลพลศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660631นางสาวอรุณีเทพยศศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660632นายกำพลสุวรรณโคตรศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660633นายพรชัยอินทร์ตาโคตรศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660634นายสุระศักดิ์ศิริมาตรศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660635นายทวีวัฒน์เหลาสุพะศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660636นายสมพงษ์สุตาวงค์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660637นางสาวรัตน์สุดาพรมสุปัดศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660638นางสาววิลาวรรณ์โสภารักษ์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660639นายกิตติพงษ์ทะสาศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660640ว่าที่ร้อยตรี ภัสภูมิกิตติรัตนบุตรศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660641นายเขตรัฐจันทิหล้าศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660642นางสาวกฤษณาสีเทาศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660643นายสิทธิภพไชยคีนีศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660644นางสาวศิภาพรทุมสงครามศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660645นายสมชายคำอินทร์ศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660646นางสาวภาวิณีพลเวียงคำศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660647นายธนาวัฒน์อนุกูลศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660648นายธวัชชัยบุตรโคษาศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660649นายนฤเบศร์ขันตีชูศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660650นางสาววิไลรัตน์แก้วคำศชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
660651นายสุรชัยก่อตระกูลคีรีลนศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660652แม่ชีปราณีเกิดเปี่ยมมมรศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660653นางสาวอุไรวรรณลาดีศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660654นางสาวบัวแก้วแสงทองศชศาสนศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตร์
660655นายไทบดินทร์ภูพุทธคุณรอศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660656นางสาววณิชชารัตนวงศ์วศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660657นายอานนตรีประสมสุขวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660658นางมีนากิ่งมาลาวศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660659นางประภาพรภูมิภาควศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660660นายสมบัติพิบูลย์รัตนวงศ์วศยศาสนศาสตรบัณฑิตปรัชญา
660661นายสมภพสุวรรณจินดามมรศาสนศาสตรบัณฑิตศาสนศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660662นางสาวกัลยาช่วยกอบกิจลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660663นางสาวอัมพรคีรีบริบูรณ์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660664นางสาวจิเปีย-ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660665นางสาวธีรดาพยัคฆ์ป่าลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660666นายนทีเทพลี่แตงมมรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660667นางสาวนันชนกพลศรีอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660668นางสาวศศิตาริมวังกลางอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660669นางสาวนันทิวาอ่อนเหลาอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660670นางสาวสุขวิมลวินิจตระกูลลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660671นางสาวอรพินท์แสงกระจ่างสุขลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
660672นายรัชนาทคชจรัสฉายมมรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660673นายเจนภพพรหมเพชรมมรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660674นางสาวสมรศิริวัฒน์อสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660675นางสาวสุภานีพนารุ่งทองอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660676นางสาวศศิธรเสมอศิลป์อสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660677นางสาวรัตนาจินโนอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660678นางสาวลักษณ์สุดามีทรัพย์กว้างอสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660679นางสาวสุรีรัตน์สามารถผดุงศิลป์อสศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660680นางสาวชไมพรชื่นทรวงจิตลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660681นางสาวณัฐริณีใจกอบกู้ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660682นายนพดลกมลยุทธชัยลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660683นางสาวพิมพิศาธาดาพุทธกุลลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660684นายมงคลคีรีปรีดาลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660685นางสาวสุธิดาดาราพงศ์พันธ์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660686นายเศรษฐ์รินยานะลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660687นายอาทิตย์เสนาลัยลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660688นายแสงเมืองสุทัศน์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660689นายมหัทธนะคงวิทวัฒน์ลนศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ
660690NANG THEIN AUNG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660691NANG MWE PHAUNG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660692NANG MWE KHAM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660693NANG AUNG POUNG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660694AYE KEIN KHAM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660695AYE MON-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660696NAN HTET HTET NAING-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660697NANG PHWE SENG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660698NANG AWM KHAM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660699NANG MWE EINN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660700NANG AYE WAY PYONG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660701WIN MIN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660702NANG LA WON-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660703NANG MAWN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660704NANG SAM PAO-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660705NAN KHIN KHIN HTWE-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660706NANG LAO NGURN NUM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660707SHWE YEE WIN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660708KHAM AUNG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660709NANG NOON NOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660710NANG NOON EAIN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660711NANG MO SENG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660712NANG AUNG KHAING-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660713NANG SENG MOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660714SAN AYE-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660715NANG SAM HOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660716NANG PHOUNG AOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับสอง
660717NANG KHAM MOE-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660718NANG MORK SAN HSENG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660719NANG MOON HSENG LAO-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660720NANG SHENG HAN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660721NANG YEIN LAKE-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660722NAN THINZAR HNIN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660723NANG HOM KHAY-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660724NANG MOON HSENG-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660725NANG KHAM PHONE-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660726NANG SENG AOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660727NANG SENG HOM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660728NANG YING KHAM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660729NANG KAW KHAM-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660730NANG SAN NGIN-วศนมศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
660731นางสาวอรพรรณเปาวะสันต์มมรศิลปศาสตรบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660732นายฐิติวัชรวงศ์สกุลยานนท์มมรศิลปศาสตรบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
660733นางสาวณัฐรินีย์ทองฉัตรมมรศิลปศาสตรบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
660734นางสาวสุมนาศิริสมมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660735นางสาวลดาวัลย์บุตรมิ่งมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660736นางสาวนุกกรุยแดงมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660737นางสาวปริชญาเจริญไขมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660738นายฤทธิชัยเพียรแก้วอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660739SOUKSAVATHDOUANGMANEEอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660740นางสาวปนัดดาศรีภาอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660741นายปฏิพัทธ์เขื่อนสุวงค์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660742นางสาวดารัตน์กินาลักษณ์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660743นางสาวกันทิมากองอ้นอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660744นางสาวอินทิราพาอาสาอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
660745นายอนพัชทองกุลมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660746นายเก่งเทพสงเคราะห์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660747นายนนทวัฒน์ชมชัยอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660748นายดนัยกริดกระโทกอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660749นายธีระพลสระบัวอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660750นายวรวุฒิคำจุรลาอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660751นายวีรพงษ์สมพรชัยอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660752นายพัชรไกรแจ่มอสสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660753นางสาวจินตนาวรจักร์วนิชกุลมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660754นางสาวกัญญารัตน์แสงสว่างมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660755นายณัฐกุลขันทองมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660756นางสาวกัญญพัชรกัลสุมาโสมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660757นางสาวเหมือนฝันเกษตรสามพรานสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660758นางสาวน้ำฝนธรณีอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660759นายคมสันต์นวลแก้วทวีบุญลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660760นายศรัณย์รักถิ่นดอยลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660761นางสาวบุษกรจ่าเตลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660762นางสาวสุวรานวลไพรขจีวงษ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660763นายบิ๊ทีวิมุตวโรตม์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660764นายสมบุญทวินันท์ภูธรลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660765นายนเรศโสมจันทร์ศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660766นางสาวจุฑาพรหมวดสุขศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660767นางสาวนันท์นภัสปานเชื้อศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660768นางสาวปทุมมาโกสกุลศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660769นางสาวชลธิชาปัทมฤทธิ์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660770นายอภิสิทธิ์มนปราณีตรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660771นางสาวปวริศาผาวงษ์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
660772นางสาวภาวิณีสรงกระสินธ์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660773นายวรเทพเผือกพงษ์งามมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660774นายโกเมศระหาลมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660775นายอิทธิพัทธ์จำปาวงษ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660776นายธนะชลสุขศิริสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660777นายวิศรุฏเสมอใจสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660778นางสาวจันจิราลีแก้วอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660779นางสาวอรษามุ่งพัฒนาถิ่นลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660780นายอลงกรณ์ศรีบุตรดาศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660781นางสาวกฤษณาวงสุเพ็งรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660782นางสาวเสาวลักษ์พงษ์เหล่างิ้วรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660783นายมัฆวัตปัดแกว่งศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660784นายอรรถพลอุปทุมศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660785นายนนทวัฒน์วรรณปักษิณศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660786นายศุภชัยบุคคะลังวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
660787นางสาวช่อผกาจิตตะเสโนมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660788นายวัชรกรณ์พั่วเหล็กมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660789นางสาวอัจฉราคงวัชนะมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660790นายเทภารักษ์ยังมั่งมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660791นางสาวกัญญาณีสุคนธนะมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660792นายพงศกรบุริภักดิ์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660793นายสุริยาทิศโพธิ์ประสิทธิ์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660794สิบเอก ศราวุฒิรองเย็นมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660795นายพันธกานต์สุขจินดามมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660796นางสาววัชรีบุญเม่นมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660797นายชัยยะทองชูมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660798นายศิวารินทร์ภู่พุ่มศรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660799นางสาววลินดาพวงสุดรักมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660800นางสาวอภิญญาวรนามมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660801นายอยุธยาเพ็งไร่ขิงมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660802นายเกรียงภุมรินทร์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660803นายบุญยืนเขียวไสวมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660804นายอภิวัฒน์ชูชาติไทยมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660805นางสาวสุทธิดาจันทร์คงวงษ์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660806นายจิรัฏฐ์เหมือนวงศ์ธรรมมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660807นางสาวปิยธิดาจันทร์คงวงษ์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660808ร้อยโท ประศาลโยมเรืองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660809นางสาววชิภาภรณ์เปล่งจำรัสมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660810นายธนาวุฒิบันดาลสินมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660811นางอมรรัตน์จิตจาตุรันต์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660812นายประสานโตวิวัธมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660813นายพงศกรโตวิวัธมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660814นางสาวธันยพรหลอดทองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660815นายภูตะวันลียะวณิชมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660816นายสุกฤษตระกูลไพศาลมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660817นางสาวศิริรัตน์ทองสดมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660818นายสุขสันติ์ชมโฉมมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660819สิบตำรวจโท หาญศึกตันกาบมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660820นางสาววาสนาชังเรืองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660821นายวิเชียนร์โพธิ์แก้วมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660822สิบตำรวจโท ธนาธิปใจทองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660823สิบตำรวจโท รัฐกิจทิพสรมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660824นายกฤติคุณพิทักษ์ภูเบศมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660825นายปิยะโชคศรีสมุทรนาคมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660826นายพิทักษ์ม่วงนิยมมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660827นางสาววรรณอนงค์คุ้มพุ่มมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660828นายจุมพลทองศรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660829นายสุรวุฒิโดดสังข์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660830นางสาวพรรัชดาอ่อนทองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660831นายวีรเชษฐบุญนนท์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660832นางสาวเสาวลักษณ์ตันถาวรมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660833นายธนราเพ็ชรแหวนมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660834นายสาธิตแพรศิริมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660835นายพิษณุกรณ์กวาวทองมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660836นางสาวอัญชลีจันทักดีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660837นายพีรัทบุณยเกียรติมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660838สิบเอก ชวนากรโชมขุนทดมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660839สิบเอก ณทพรรษแสนเวียงมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660840จ่าสิบเอก ณัฐวุฒิภูศรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660841นางสาวทยาพรพลอยกระโทกมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660842นายธนชัยแทนครบุรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660843สิบเอก ธนวัฒน์คงดีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660844นางสาวธนัญญ์พัฒน์พันธุ์ขุนทดมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660845จ่าสิบเอก ธาดาวงษาปัดนามมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660846นางสาวนภิศราฉิมครบุรีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660847สิบเอก พงษ์สิทธิ์ลอองเอกมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660848สิบเอก มนัสชัยแสงไชยราชมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660849นายรัฐพลพลรัตน์มมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660850จ่าสิบเอก วรรณรงค์ขันอาสามมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660851นางวิภาพรภักดีมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660852สิบเอก วีระกรปลั่งกลางมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660853จ่าสิบเอก ศุภมิตรชนะชัยมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660854นายสุทิวัสมังคุณมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660855นายเสฐียรทั่งทองมะดันมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660856ร้อยเอก อิทธิพัทธ์พริ้งเพราะมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660857จ่าสิบโท เอกชัยอัสวภูมิมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660858นางสาวณัฐสุดาศรีบุญเพ็งมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660859นายพีรณัฐสนธินุชมมรรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660860สิบเอก กนกพันธุ์นาคมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660861นายจารุวัตน์วงษ์ไชยแย้มมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660862นางสาวญาณัจฉราสุทธิมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660863สิบโท พีรพรธรรมมิมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660864สิบตรี ชเยศคุ้มอุดมทรัพย์มวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660865นายสุรธัชไชยคำภามวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660866นายนพรัตน์แสงสว่างมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660867จ่าสิบตรี นฤพลอึกจอมมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660868สิบเอก พิตตินันท์ธาตุทองคำมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660869นายบุญรอดชูช้างมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660870จ่าสิบเอก รุ่งมะนาศรีมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660871นายคณินแก้ววิเชียรมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660872สิบโท อรรถพลหมั่นดอกไม้มวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660873สิบเอก เกียรติศักดิ์คำเจริญมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660874สิบตำรวจเอก สุฑานนท์สร้อยทรัพย์มวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660875นายวชิรพงษ์งามวาจามวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660876สิบเอก รชเญชอินทร์สูงมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660877นางสาวบุณยานุชเตชะสกุลเจริญมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660878นางสาวมัสซูบะมอลอมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660879สิบเอก ณัฐกรณ์ความเพียรมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660880นางสาวกุลณัฐหีบแก้วมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660881สิบเอก สรรพากรพุฒซ้อนมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660882สิบโท ธนภัทรหงษ์สกุลมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660883สิบเอก พีรพันธ์คงเดชมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660884สิบเอก จีระพันธ์ทองยะมวกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660885นางสาวประภาสิริวงษ์สุวรรณสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660886นางสาวปริยารามัญอุดมสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660887นายนิวัฒน์ชัยกูลสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660888นายสมชายไอสีสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660889นางสาวเจนจิราบัวดังสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660890นางสาวบัวลอยกาละบุตรสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660891สิบตำรวจตรีหญิง กฤติยาคำวิจารณ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660892นางสาวชุติมาอินทร์รักษาสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660893นางสาวน้ำค้างอาษาธงสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660894นายสุขสันต์ศรีสาพันธ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660895นายธชภูนาเลี้ยงสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660896MIN KYAW CHIT OO-สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660897นางสาวลีลาวดีไพรวันรุ่งเรืองสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660898นายฆนัฐกรภาวะดีสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660899นางสาวเกศกนกพาพลงามสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660900สิบตำรวจเอกหญิง ทิติยาแก้วศรีสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660901นางสาววรรณวิสาเดชมากสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660902จ่าสิบตรี พีรณัฐปัญเศษสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660903นางสาววรัญญาพลพุธสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660904นางสาวรุ่งนรินทร์ซื่อตรงสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660905นางสาวกิ่งแก้วสร้อยสงค์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660906นางสาวสุภาพรพิมพ์สุวรรณสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660907นางสาวกิ่งกาญจน์สร้อยสงค์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660908นางสาวศุภารักษ์เพ็งสอนสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660909นายสุเมธแสนบุญสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660910ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทร์ธิดาไสวอุดมวงษ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660911นายวิชชากรจันทร์ผ่องสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660912นางสาวณัฐนันท์สุพจนีสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660913นายจริเมธทรงเอมสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660914นายสหัสบุตรเล็กสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660915นางสาวอินทิราอ่อนศรีคะสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660916นางสาววรรณภาเชิดชัยสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660917นายโกสิตสังขพิทักษ์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660918นางสาวเกษราภรณ์บุรวัฒน์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660919KYAW MIN-สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660920สิบเอก วราสิณญ์เห็นอภิธรรมสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660921นางสาวอภิวรรณเรืองโชติสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660922นางสาวภคพรคงเกตุสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660923จ่าสิบโท อภิชาติศรีสุขสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660924นางสาวพรนภัสฉ่ำมะนาสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660925สิบเอก จิรเดชกฤษสำโรงสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660926นางสาวศิลามณีฉ่ำมะนาสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660927นางสาวกานต์ธิดานาวิกชีวินสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660928สิบตรี โชคชัยทองอินทร์สธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660929นายนนท์ชสิตแก้วอร่ามสธรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660930นางสาวกมลชนกชาดวงอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660931นายกิตติวุฒิโนนโม้อสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660932นายสุรเดชไชยพิเดชอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660933นางสาวจุฬารัตน์พิมพ์วงค์อสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660934นางสาวปาริตาเพลียหล้าอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660935จ่าสิบตรี ตะวันเผ่าหัวสระอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660936สิบเอก พิเชษฐ์สุขอุดมอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660937สิบเอก พุฒิศักดิ์ศิริบุรีอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660938สิบเอก วัฒธนานนท์วงศ์สายเชื้ออสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660939สิบเอก อานนท์เจริญยิ่งอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660940จ่าสิบเอก สุประสิทธิ์หวังดีกลางอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660941สิบเอก นฤเบศจันทร์จิตรอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660942จ่าสิบเอก สมเกียรติยาหอมอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660943นางสุจิตตรามาลัยอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660944สิบโท อภิชาตพุทธาเกิดอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660945นายรติพงษ์สมภารอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660946นางสาวชลลดาเรืองสุริยาอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660947นางสาวพัชราภรณ์เรืองสุริยาอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660948นายวรเมธอัครสูริย์อสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660949นางเฉลิมพรดาศรีอสรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660950นางสาวกวินทิพย์สุภาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660951นายจักรพงษ์ศักดิ์ถาวรกุลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660952นางสาวจินดาพรศักดิ์โชติธิติกุลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660953นางสาวชลิตาจะเด่อลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660954นายชูศักดิ์ไพรสันติสถิตลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660955นางสาวนิภาพรลิขิตวรปกรณ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660956นางสาวปิยนุชคุ้มกันนานลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660957นางสาวปิยะฉัตรวงค์ศรีลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660958นายภัทรพงษ์สุราษฎร์มณีลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660959นางสาววิภาวดีปิ่นคำลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660960นายศุภศักดิ์โม่งจันทร์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660961นายสิทธิโชคสัญชัยลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660962นางสาวสุชาดาไผทเลิศตระกุลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660963นางสาวสุภนิดาชุมพลเกริกกุลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660964นายอภิรักษ์หัวยาวลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660965นางสาวอมรรัตน์ปินตาคำลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660966นางสาวสุธางศุ์รัตน์พนาไพรสกุลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660967นางสาวกรรณิการ์แสนสุขลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660968นายเกษมคุณยศยิ่งลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660969นายไกรสรเสาร์วันลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660970นางสาวจุฑามาศพันกลางลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660971พันจ่าอากาศเอก ชลมาตรมาตรนอกลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660972นางชวริยาศรีวิชัยลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660973นางสาวเดือน-ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660974นายธนะพรรณคำฝั้นลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660975นางธิราภรณ์มงคลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660976นางสาวนาตยายันตรปกรณ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660977นางเบญจวรรณอุบลแย้มลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660978พันจ่าอากาศเอก ประสูติศาสตร์พูนบางยุงลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660979ร้อยตำรวจโท เมธีพรหมปัญญาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660980นางลัดดาวัลย์ทนันชัยลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660981ดาบตำรวจ วีริศหาญเสือลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660982สิบเอก นันทพัฒน์มีชัยลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660983นายสัญญาสุดใจลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660984ร้อยตำรวจโท สุชาติแก้วนิลลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660985นายอนุพงค์ดวงใจลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660986นางอรทัยใจคำลือลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660987นางสาวอริสราพรดวงคำลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660988นางอาภัสราไชยชนะลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660989นายอิทธิพลมาลาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660990นายอุดมไชยชนะลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660991นางสาวกัญญาลักษศ์รัตนฟูวงศ์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660992นายภัทรพงศ์พิมพ์นนท์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660993สิบโท ณัฐพลอาษากิจลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660994นางนิลวรรณคนสุขลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660995นายปฐมพงษ์ถากว้างลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660996นายปิยศักดิ์เรืองศรีลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660997นางพิมพกานต์จันตาสิงห์ลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660998นางสาวรัตนากรศรีม่วงลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
660999นายศุภฤกษ์สุวรรณเนตรลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661000นายอนันทชัยใจกล้าลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661001นายอภิชาติมณีรัตนชัยยงลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661002นายอภิลาภบุญโสภาลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661003สิบโท อานุภาพคำมาปันลนรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661004นางสาวลักษมีกัญจน์ลายวิลัยศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661005นายภาณุวัฒน์พูลวาสน์ศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661006ดาบตำรวจ สุริยะด้วงคงศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661007นายกิตติพงษ์คงเจี้ยงศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661008นายยศพลอินสินศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661009นายไชยวัฒน์พรหมนุชศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661010นางสาวนัทติยาชูใจศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661011นายจักรกฤษณ์ทองแพศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661012นางสาวสวลีเหมมันศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661013นายนันทวัฒน์ทิพย์บำรุงศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661014นางสาวณัฐธิตาแก้วศรีมากศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661015นางสาวอัสมาสันสะอีดศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661016นายสมคิดเซียหวันศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661017นางสาวพรรษชลเพียรจัดศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661018นางสาวภัทรวดีพรมศรีศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661019นางสาวเสาวนีย์ถิ่นสะท้อนศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661020นางสาวบุษยพรรณแซ่เฮ่งศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661021นางสาวศิวาพรกมลชัยสุขศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661022นายณัฐดนัยจันทร์ประดิษฐศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661023นางสาวภัสสิยาพรมนวลศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661024นายกิตติวุฒิตั้งซ้ายศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661025นายชลชัยชุมทองศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661026นายรัตนชัยจงปัญญาวิวัฒน์ศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661027นางมณฑากรายแก้วศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661028นายสุคนธ์รัตน์ขุนปักษีศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661029นายณภัทรเสาวลักษณ์ธนากุลศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661030นางสาวโสภินันท์ชินนอกศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661031นางสาวบุญศิริศรีมาลาศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661032นายสุรศักดิ์รุ่งคลังศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661033นายนนทชัยจันทร์ปานศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661034นายธนาธรยมแตงศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661035นายณัฐวัฒน์รักแดงศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661036นายอภินันท์เพชรบางศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661037นายสยมภูลูกเลโรน์ศศรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661038นายจักรพันธุ์สีลาเหลี่ยมรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661039นายชนาธิปหอมไกรรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661040นายนิติพลแซ่เตียรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661041นางสาววรรณภารินทะไชยรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661042นางสาวศุภาวรรณโคตรสีดารอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661043นายนราดลสอนผารอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661044นายธนายุตจำปาสิมรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661045นางสาวเจนจิรารัตนภักดีรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661046สิบตำรวจโท ชาญวิทย์อาจคำพันธ์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661047สิบเอกหญิง ชุติมาคณะบุตรรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661048นางสาวณัฐญาดาน้อยหิรัญรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661049นายทัยกลมกมลศิลป์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661050นายนันทิพัฒน์ผ่องกมลรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661051จ่าสิบเอก มานิตย์ชนใฮรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661052นายวิชชานนท์ประกอบรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661053นางสาวสุมณีย์ธัญญะภูรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661054นางอรทัยชนะอรรถรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661055นางสาวนลินทิพย์ศรีโชละรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661056นางสาวรุ่งอรุณต้องสู้รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661057นายสัมฤทธิ์คำภักดีรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661058นายสมศักดิ์อังคประเสริฐกุลรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661059นางสาวมินตราไพรสินธุ์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661060จ่าสิบตรี ทรรศครินทร์พัฒนเศรษฐดิลกรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661061นางสาวสิริพิสุทธิ์ชุติอาภากรรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661062นางสาวณปภัชปานันท์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661063นางสาวสุภาพรภูบาลรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661064นายธนคมเอื้ออรัญโชติรอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661065นายศราวุฒิโดนจันทร์รอรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661066นางสาวปิยะมาสชุมพลศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661067นางสาวแพรวไหมศรีบุรินทร์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661068นางสาวลัดดาวัลย์ผาทองทีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661069นายเจตริณย์ศรีภูมิพรมศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661070นางสาวณิรชาทัศนาธรศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661071นางสาวสุภาว์สร้อยคำศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661072นางสาวอาจรีย์บุญชื่นศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661073นายทัพราชผาลีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661074นายธนกฤษเวชบรรพตศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661075นายปฐพีผาลีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661076นางสาวพรธิภาสีละอองศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661077นายอโนชานุของศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661078สิบตำรวจเอก ประณตโพธิ์เพ็ชรศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661079นายพงษ์สิทธิ์ศิริมาศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661080นางสาวชนันดาทองโสดศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661081นางสาวกัญญาณีสาลีแสงศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661082นางสาวธิดาผิวพันธมิตรศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661083นางสาววชิรพรสมชัยศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661084นายเอกสิทธิ์แซงจำปาศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661085นายโชคทวีขอเห็นกลางศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661086นายเอกราชหินเทาว์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661087นางสาวสิรินยาสุทธิสารศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661088นายศิริวงศ์ครสวรรค์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661089นายกวีวัฒน์ศรีภูธรศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661090นายกิตติภูมิคำภาศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661091นายณัฐพงศ์ศรีสราญนนท์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661092นายธงชัยพงศ์วิพัฒน์กุลศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661093นายนัฐพงศ์แก้วดวงดีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661094นายสุรชัยสหุนิลศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661095นายอ้มสิงห์ด้วงศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661096นางสุมาลีขันทะคีรีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661097นางสาวดาวเรืองผดุงโกเม็ดศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661098นางสาวเนตรนภาโสมาศรีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661099พันจ่าเอก สราวุธแพงอ่อนศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661100จ่าเอก คมกริชจันวิเศษศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661101สิบตำรวจเอก ราเมษอาจมนตรีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661102สิบตำรวจตรี โรจนศักดิ์พินิจงามศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661103นายณัฐวุฒิศรีจันทร์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661104นางสาวเรืองรองเลิศคอนสารศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661105นางสาวลำดวนยานีศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661106นายอัมพรสอนสุภาพศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661107นายจักรพงษ์หาประโคนศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661108นางสาวทวินวิภาหัสโกศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661109นายวันเฉลิมสุนทราวิรัตน์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661110นางสาวปาริศาสมวงค์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661111นายวุฒิชัยแสนพันธุ์ศิริศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661112นายอิสระขันทองศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661113นางสาวชุลีกรหงษ์สาศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661114นายธีรดนย์ชื่นนิรันดร์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661115นางสาวขวัญนรินทร์พรศรีหานนท์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661116นายเขมวัฒน์เชื้อไพบูลย์ศชรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661117นายอมรเทพแก้วด่านจากวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661118นายอัครพนธ์กุบแก้ววศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661119นายวิศิษฐ์พลศรีทราไชยวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661120นางสาวอมรรัตน์อาศัยวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661121นางจิตรตราเชื้อวณิชย์วศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661122นางสาวชลธิชาพิมลัยวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661123นางสาวธนภรณ์สุภาพสุนทรวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661124นายธีระพลแน่นอุดรวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661125นางเบญจพรแน่นอุดรวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661126นางสาววณิชชาเสาร์ทองวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661127นางสาววิภาคำตาวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661128นายอภิเดชวงษ์อุทาวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661129นางอัญชลีกริ่มวิรัตน์กุลวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661130นางสาวธนัญญามุละสิวะวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661131นายธันวาทองวรณ์วศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661132นายวุฒิไกรราชรีวศยรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661133นายนพรัตน์พูลจรัสวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661134นางสาวภัสสรศรีตระการวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661135นางสาววิไลวรรณบุริภักดิ์วศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661136นายชัยวัชดลเอื่ยมวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661137นางวชิราภรณ์ฆารอำไพวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661138ร้อยตรี สินธรไร่สงวนวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661139นายสุพัฒชัยบุตรวิชาวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661140นายนราวัฒน์ยุ่งยุคาวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661141ดาบตำรวจ วิทยาขันทองวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661142นายสุทักษ์เวียงคำวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661143นายสุริยนต์ภูนวนทาวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661144นายสุริยาภูนวนทาวศกรัฐศาสตรบัณฑิตการปกครอง
661145นายพงษ์สิทธิ์ทวีกุลมมรรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์การปกครอง
661146นางสาวชฎานพสนขาวสธรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์การปกครอง
661147นาย ณ พชรขาวยั่งยืนสธรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์การปกครอง
661148นายศักดิ์สิทธิ์ด่านวิบูลย์รอรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์การปกครอง
661149นางสาวสุนิษาคล่องแคล่วอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661150นางสาวพัชรานารีนุชอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
661151นางสาวเกศิรินสิงห์ลีอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
661152นางสาวอรอุมามหามาตย์อสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661153นางสาวพยอมศรีกัลป์อสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661154นายพัฒนายุพัตตาสิงห์อสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661155สิบเอก ราชศักดิ์ภูผาคุณอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661156นางสาววันทิพย์มาอำพรอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661157นางสาวอรอุมาไทยศิลาอสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661158นางสาวรัชนีพรมตาไก้อสรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
661159นางสาวรุ่งฤทัยกันตังกุลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661160นางสาวธัญพรสีหานามมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661161นางสาววิชุดาบุญญาธิมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661162นางสาวกุลสตรีศรีบุญรอดมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661163นางสาววิภาวัฒนาธีระกิจมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661164นางสาววิไลวัฒนเมทินมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661165นางสาวปรียารัตน์ศรีเพ็งมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661166นางสาวสุนารีนวภัทรสกุลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661167นางสาวขวัญตาวนาไผทมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661168นางสาวไพรศรีพิมุกต์จินดามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661169นางสาวเจนจิราพงศ์จรัสแสงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661170นางสาวสิริมาดาราแจ่มจรัสมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661171นายไตรภูมิ-มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661172นางสาววันลีแซ่ม้ามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661173นางสาวสุกัลยาชลธีก้องการมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661174นางสาวจุฬาลักษณ์ถังนอกมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661175นางสาวจินตนาพลบัตรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661176นางสาวพิจิตราธนพัฒน์ธารามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661177นางสาวบุษรินทร์ฤกษ์อุไรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661178นางสาวกัลยาณีย์ชูพยัคฆ์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661179นางสาวธนพรทรงรักษามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661180นางสาววิจิตตราคีรีบำรุงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661181นางสาวอำไพพนิตชัยมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661182นางสาวสายน้ำบุญปัญญามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661183นางสาวหน่องพออั่ว-มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661184นายฐานันดรปัดเทพมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661185นายณัฐนนท์จันทร์เกษมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661186นางสาวอมรรัตน์บัวแพงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661187นางสาวพิชญาภรณ์ชาตะรักษ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661188นางสาวปิยะนุชวงเวียนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661189นางสาวพรสวรรค์สอนเสนาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661190นางสาวเทพธิดาประดิษฐผลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661191นางสาวอัจฉรียาจุรารักษ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661192นางสาวอรวรรณสะแสงสารอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661193นางสาวไพรินทร์งับแสนสาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661194นางสาวญาสุมินทร์ลุมประถาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661195นางสาวศลิตาอรุณเดชอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661196นางสาววารุณีพูลเพิ่มอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661197นางสาวนริศราศรีตาลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661198นายเอกพงษ์กกค้างพลูอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661199นางสาวนิลาวรรณหล้าดอนดู่อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661200นางสาวสุภาพรปิ่นระลึกอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661201นางสาวชัญญานุชอาจเอี่ยมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661202นางสาวนรินทรลินทะจะกะอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661203นางสาวศิริณณาไชยแก้วอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661204นางสาวสุพัตตราแพ่งสะภาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661205นางสาวธนพรสุยะเหล็กอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661206นางสาวหนึ่งธิดาทนก่ำอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661207นางสาวพรมณีรัตน์ชมพุฒอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661208นางสาวณัฐฐาพรเสนจันทร์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661209นายพัลลภอึ่งพวงอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661210นายปฏิภาณแสนแก้วอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661211นางสาวจันทร์มณีนาคาม้วนหางลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661212นางสาวพิไลวรรณประจักษ์พนาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661213นางสาวพิชยาภาจิตตารุ่งโรจน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661214นางสาวทิพวรรณวัฒนาธรรมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661215นางสาวนารีรัตน์กาวีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661216นางสาวเกวรินกาวีระลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661217นางสาวสาวิตรีปริญญารัตน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661218นายวรวุฒิกาวีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661219นางสาวอนัญญาทิพย์ปราโมทย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661220นางสาวศรีพรชนะแดนไพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661221นางสาวจุฑารัตน์อ้อนพิสมัยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661222นางสาวอรุณีวนาเจริญพันธ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661223นางสาวฐิติพรวนาเกียรติกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661224นายสุรวิทย์ษมาจิตฉายแสงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661225นางสาวเพ็ญประกายกนกพิมลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661226นายชายเชษฐ์ทิพยอดลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661227นางสาวนุชฤดีโชคชัยหาญลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661228นางสาวปวีณาวงศ์ศรีใสลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661229นางสาวกฤติยาภรณ์แดงเชียงใหม่ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661230นางสาวณัฐกมลถามลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661231นางสาวสุธิดาสิงขรผลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661232นางสาววรรณีเคหาอาศิรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661233นางสาวณัฐริกานวลศักดิ์ศรีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661234นางสาวสุดารัตน์ไชยราชรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661235นางสาวนิตยาปุยภูงารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661236นางสาวสุธีราเพชรคนชมรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661237นางสาวนัฐธิยาชุมมารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661238นางสาววนภรณ์ภูปารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661239นายอภิสิทธิ์โสสุดรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661240นายจีระศักดิ์คำเลิศรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661241นายจักรีพงษ์คู่กระสังข์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661242นายรณชัยไปป่ารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661243นางสาวทอฝันจันทร์เทพรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661244นายปริญญาข่าขันมะลีรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661245นางสาวสุนิชถาร์อุตะมะวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661246นางสาวศิริกัลยาสวาสดิ์วงศ์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661247นางสาวสกุลทิพย์งามศรีวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661248นางสาวจิรัชยาข่อยแก้ววศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661249นางสาวจันทร์จิราเสน่หาวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661250นางสาวปนิชดาจำปายศวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661251นางสาวศศิธรเปลือยหนองแข้วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661252นายนัฐพลอิ่มประสงค์วศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661253นายอนุรักษ์ภาคเพียรวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661254นางสาวณัฐยาถิตย์ผาดวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661255นายปวเรศโยชะนะวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661256นางสาวมณีวรรณสิงห์เกื้อวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661257นางสาวนงค์ลักษณ์สายรวมญาติวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661258นางสาวเปรมมิกาอุ่นทะยาวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661259นายกมลวณรงค์กรพิมพาลุนวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661260นายสหรุตอุดรธัญญจินดามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661261นางสาวพลอยทองร่อนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661262นางสาวจิดาภาโสเพ็งมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661263นางสาวอดิศาภูหนองโองมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661264นางสาวชนากานต์ชมชอบวนาลีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661265นางสาวนิภาภรณ์ศรีทองขำมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661266นางสาวปรยากิจบำรุงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661267นางสาววารุณีสีหนองโคตมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661268นางสาวจิตรลดาวาระกูลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661269นางสาวจิรัญญานิวัฒน์เดชมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661270นางสาวรติการ์สกุลพงษ์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661271นางสาวพรรณธิพาพันธ์ไม้สีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661272นายอาทิตย์แก้วไพฑูรย์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661273นางสาวมุกดาวรรณ์บุลามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661274นางสาวนันทนาคำภูษามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661275นางสาวปวริศาตระกูลดิฐธรรมมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661276นางสาวอรพินธุ์สิงสุทำอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661277นางสาวปิ่นมณีเครือชารีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661278นางสาวจิราพรฉิมนิลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661279นางสาวศิวิมลจันธิยะลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661280นางสาวอรพินกมลรอบรู้ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661281นางสาวทิกัญญาโอภาสชัยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661282นางสาวนวลจันทร์พัฒนาแดนไพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661283นางสาววาริณีธรรมชาติลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661284นางสาวอนิศราขุมเหล็กลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661285นางสาวปทิตตาปู่เงินลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661286นางสาวเพ็ญนภาติ๊บเจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661287นางสาวสมจิตรรุ่งอรุณทอแสงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661288นางสาวกัญญารัตน์สุภาสวรรค์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661289นางสาวเขมณัฏฐ์อัยย์ตระกูลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661290นางสาวจุฑามาศผู้ครองทองลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661291นางสาวปิยะนุชกมลเจริญรัตน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661292นางสาวเนาวรัตน์สกุลแสนสุขอาสาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661293นางสาวนงลักษณ์เกียรตินรามงคลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661294นางสาวฉัตรนภาธำรงกระสินธุ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661295นางสาวธิดาทรายโชติชโลทรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661296นางสาววันเพ็ญวังลอยชายลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661297นายสันต์ทศน์มูลสุวรรณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661298นายลัทธพลจานะลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661299นางสาวพัชราวรรณบุญมะลิกาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661300นายอรรคพันธ์พุทธกรองลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661301นางสาวนันทิตาหรรษาภิญโญลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661302นางสาววิมลรัตน์พนาสิทธิกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661303นางสาวสุลดามีบุญทองลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661304นางสาวพิมศรียิ่งรักพนากำเนิดลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661305นางสาววิมลเกษตรไพรวนาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661306นางสาวสราวลีชุติมาจิราภรณ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661307นางสาววนาพรตระสักกานนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661308นางสาวกรรณิกากิจวรรณศิลป์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661309นางสาวณัฐธิดาวงค์แสนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661310นางสาวไอรินทร์เกียรติจรัสยุทธลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661311นางสาวอรชาขจรไกลการลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661312นางสาวจินตนากิจจากิดาการลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661313นางสาวพรทิพย์วิธานพรไพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661314นายชาญณรงค์วิทย์จันทะนามรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661315นายปุญญพัฒน์บัวงามรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661316นางสาวจริยาบุญเรืองวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661317นางสาวสุธาสินีสกุลโพนวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661318นางสาวศศิธรพันโยธาวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661319นางสาวศันสนีย์ศรีวะสุทธิ์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661320นางสาวน้ำรินโคช่วยวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661321นางสาวธิตร์พวรรณทองเลิศวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661322นางสาวรุ่งอรุณสาระมัยวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661323นายไกรวุฒิคงวิสุทธิวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661324นางสาวธัญสิณีพาชาติตรีวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661325นายธีระวัฒน์สีเสนวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
661326นายกตัญญูมูลแสงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661327นางสาวจิราพรแดงงามมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661328นางสาวอทิตยาแสงเพ็ชรอ่อนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661329นางสาวพวงพรโชคทรัพย์ทวีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661330นางสาวอาทิตยาก้องพงไพรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661331นายพัลลภกิมทรงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661332นางสาวสุดารัตน์สุขหามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661333นายอิสรายศบุญเพิ่มมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661334นางสาวอังคณาวัฒโนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661335นายณรงค์ศักดิ์วงษาสืบอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661336นายนัฏฐนัยวรจักร์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661337นายพิพัฒน์ปัตถาทุมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661338นางสาววรนุชสีกะแจะอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661339นายชาญชลภูมิเวียงศรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661340นายนิติพลแสงศรีเรืองอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661341นางสาวฐิติมานิละปะกะอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661342นายอนุสรณ์เพียคำลืออสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661343นายศุภชัยการมงคลธรรมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661344นายจารุเดชอรัญวานิชกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661345นายชัยรัตน์ศรีสู่ใจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661346นางสาวกัญญาณัฐนาวิเคราะห์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661347นางสาวจุฬาลักษณ์แก่เขียวลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661348นางสาวชไมพรต่าดูลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661349นางสาวณัฐดามุกดาตระกูลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661350นางสาวมลฤดีเกษตรสุขใจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661351นางสาวมะลิวัลย์ลดาวัลย์เวชกิจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661352นายรัตนากรจารีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661353นายเตชิณกรณ์จันทร์คีรีรุ่งลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661354นางสาวชวนพิศเกรียงไกรสโมสรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661355นางสาวปัณณพรมากไชยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661356นายกฤษฎาฉัตรวรินทร์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661357นายฐปกรณ์พงษ์อุทธิยาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661358นายเทียมชัยชวลิตเสถียรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661359นางสาวธรชญาน์วนาเชิงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661360นางสาวนฤมลคงนิเวศน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661361นางสาวนิลรัตน์เผ่าซื่อสัตย์วาจาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661362นางสาววราภรณ์เกษมธัญญากิจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661363นางสาววิภาวีคีรีเบญจวรรณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661364นางสาวสุธีราคชเดชาชัยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661365นางสาวสุรีพรปองพรศักดิ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661366นางสาวสุวิมลไพรกรณีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661367นางสาวอมรรัตน์ทรายแก้วลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661368นางสาวอรทัยฤทธิ์ชูเกียรติลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661369นางสาวอรนุชเจิดจรัสกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661370นางสาวอรวัสสาอัศววรการลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661371นางสาวอังศุมารินทร์พุทธรัตน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661372นางสาวชลธิชาสิงห์ตันลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661373นายพิทักษ์จารุพิทยากุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661374นายเดชประกาลดีเลิศอนันต์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661375นายนิรันดร์อิสระสิงขรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661376นางสาวณัฐกานต์สาระจันทร์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661377นางสาวพุทธิดาเลาหมี่ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661378นายวิทวัสไชยงามลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661379นายไอดินวงค์เจริญลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661380นางสาวมานีชมชิดพนาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661381นางสาววราพรเหงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661382นางสาวอนัญญากุออลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661383นางสาวอรชรดาษดาวัลย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661384นายธนาพรพรรษารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661385นายฉันทพัฒน์บัวงามรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661386นายพงษ์พิทักษ์โพธิ์รองวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661387นายพนากรเลียงมนตรีวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661388นายอุดมศักดิ์จันทะคัตวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661389นายชัยชนะพลอยบุตรวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661390นางสาวธนัชชาสำรวมรัมย์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661391นางสาวปฏิญญาทองโสมวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661392นางสาวศิริลักษณ์โพธิ์ทองวศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661393นางสาวสุนิสาทองโพธิ์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661394นายสุบินแก้วภูมิแห่วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661395นายกรวิชญ์ศรีรัตนศักดิ์วศยศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661396นางสาวนุจรินทร์มาตรจุฬาวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661397นางสาวจารุวรรณไชยขันธุ์วศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661398นางสาวกัลยรัตน์นาสมใจวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661399นางสาวปวีณามะโนราวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661400นางสาววิภากรการสวนวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661401นางสาวกมลพรรณเจริญล่วงวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661402นายชัยพลชาคำเรืองวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661403นายกฤชณัทอนุอันวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย
661404นางสาวสุจิตราสิงห์สาวแหมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661405นางสาวปาริญาชาญป้อมมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661406นางสาวลลิดาหงส์ญาดาวรกุลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661407นางสาวดารัตน์ควรนิคมมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661408นางสาวธัญชนกบัวแก้วมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661409นางสาวอารียาสังอุเทนมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661410นางสาวกัญญ์นภัชบุญขจรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661411นางสาวจิตรกัญญา-มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661412นางสาววินวินยู-มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661413นางสาวสุพิชญาคุ้มพรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661414นางสาววัชรีสมภารมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661415นางสาวมานิตาแซ่ลอมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661416นางสาวพัชรีขันธีระจิโรจน์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661417นางสาวพลอยพรรณบุญชัยยงค์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661418นายคือแสงลุงจองมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661419นายกิตติวัฒน์เหมะมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661420นางสาวนริศราคงกษัตริย์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661421นายธนกฤตธนถาวรสถิตสธศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661422นางสาวพรธิมาสีสอนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661423นางสาวเมรินเพียเอียอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661424แม่ชีกฤษณาจิรังดาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661425นางสาวธัญลักษณ์รอบคอบอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661426แม่ชีปิยะดาแสนวังสีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661427นางสาวชลธิชาหมื่นจูมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661428นางสาวนิตยาสัตตะคมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661429นางสาวฉัตราภรณ์แก้วทาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661430นางสาวมะลิวัลย์ทาแก้วอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661431นางสาววิลาวรรณพรมศรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661432นางสาวเมธิกาผลาผลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661433นางสาวอินทิพรพุ่มบัวอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661434นางสาวณัฐชยาบุตรชาติอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661435นางสาวขนิษฐาจันทะคัดอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661436นางสาวอาริยาหนูนาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661437นางสาวเกศนีสวรรค์งามอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661438นางสาวเจนจิราพิมพ์สิมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661439นางสาวดวงพรครองบุญอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661440นางสาวเดือนเพ็ญยามีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661441นางสาววัชรมนทุมทองอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661442นางสาวปิ่นมนัสช่อทิพย์คีรีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661443นางสาวสลักจิตรพีแจ่มจรัสลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661444นางสาวจีรพรตระสักธาราลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661445นางสาววนิดาปัญญากิจตระกูลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661446นายปรัตถกรประดับหยกลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661447นางสาวพนิตพรมิ่งมิตรถาวรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661448นางสาวศิริลักษณ์รักเผ่าดงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661449นางสาวจิดาภาปราศิทธิกรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661450นางสาวสุรีย์ศักดิ์บรรลือกิจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661451นางสาวพชรมนชมโฉมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661452นางสาวอรัญญาทองเดชลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661453นางสาวสุรีย์รัศมีเดือนเด่นลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661454นายกฤตพจน์แสงกระจ่างชื่นลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661455นางสาวปิยนันท์กิจประทีปธรรมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661456นายพรพิพัฒน์หน่อแก้วลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661457นางสาวกุลภาประคองใจรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661458นายวรวุฒิคุณุรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661459นางสาวบุษบาสุโขยะชัยศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661460นางสาวชนิตานันทะศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661461นางสาวณัฐกานแก้วเกษศรีศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661462นางสาวดวงใจโสมาศรีศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661463นายชาญณรงค์ทองชุ่มศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661464นางสาวพรสวรรค์สิงทันศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661465นางสาวสิริสมถวิลใยสูบศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661466นางสาวจันทกานต์สิมสวัสดิ์ศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661467นางสุทธิดาพลาชัยศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661468นางสาวสิริญญาเชิดรัมย์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661469นางสาวจุฑารัตน์พละศักดิ์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661470นายวันชัยคุณสิทธิบุญญามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661471นางสาวจันทร์จิราจันทรเสนามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661472นายวิทศรุฒิสาฆ้องมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661473นายฐานิศวร์สุขอาษามวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661474นายธนกรหลาแก้วมวกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661475KRISHNA AOTARPASWANสธศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661476นางสาวสุพรรณีชาติวงษ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661477นางสาวดลนภาปรากฎอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661478นางสาวฉัตรฤทัยจันทะเมธิอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661479นายมนูญไชยวานอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661480นางสาวรุจินันท์พันธ์เข็มทองอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661481นางสาวพรไพลินแสนศรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661482นางสาววศิราภรณ์ศรีสุวรรณ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661483นางสาวนิชนันท์คำมุงคุณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661484นางสาวมัณฑนาแววทรายลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661485นางสาวรุ่งนภาวิชัยวงษ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661486นางสาวพรทิพาเปียวเชลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661487นายไกรสรณ์ศักดิ์สินดอยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661488นางสาวน่อลาวนาระเบียบลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661489นางสาวอรสาพนาปานเดชลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661490นางสาววทันยาปัทวงค์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661491นางสาวจารุวรรณเลาเท่าลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661492นางสาวดาราพรใฝ่ในกิจลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661493นางสาวชลธิชากวางทูลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661494นางสาวภัณทิลายอดยิ่งสินทรัพย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661495นางสาวยุพินมนัสมโนกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661496นางสาวจันทร์จิราการมงคลธรรมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661497นางสาวชลธิชาศิริอนุกูลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661498นางสาวชุติภาไตรเมธาวรรณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661499นางสาวอรนุชกองโขนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661500นางสาวชญานีบุรพลธานีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661501นายเกียรติศักดิ์มิตรแดนไกลขจรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661502นางสาวสรีรัฏฐ์พิมานไพจิตรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661503นายนพพลสืบสำราญรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661504นางสาวกุลนาถจันทราชรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661505นางสาวธนาภรณ์บุญภิโยรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661506นางสาวสิราวรรณสีมีรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661507นางสาวนิภาพิมสุกศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661508นางสาวพัชริดาบุดดาศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661509นายพายุเสียวสุขศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661510นายพันธวัชคำสวาทศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661511นางสาวณัฐริกาธรรมเที่ยงศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
661512นางสาวนัชชาเพชรนิลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661513นายกิตติธรพันธ์เขียวมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661514นายกิติพงษ์นามเกียรมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661515นางสาวณภัทรจ้อยรักษาสธศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661516นางสาวขนิษฐาฤทธิยาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661517นางสาวแคทรียาภาษีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661518นางสาวจอมกมลจันทร์ยอยอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661519นางสาวชนาพรนาหนองตูมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661520นางสาวนิลมนผุยราชอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661521นางสาวพัชรีหยองเอ่นอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661522นางสาวพิมพ์ผกามาศสุดสังข์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661523นางสาวพิมพ์ลภัสทองโคตรอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661524นางสาวมยุรฉัตรสุทธิโชติอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661525นายยุทธพลแสงธิอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661526นายสุทธิพงษ์พินิจมนตรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661527นางสาวสุธิดามะหันต์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661528นางสาวสุวนันท์ศรีไชยาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661529นางสาวอริสราพิมทุมมาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661530นายนวมินตราภูวาดเขียนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661531นางสาวจันทริยาป้องคำสิงห์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661532นางสาวน้ำฝนไชยเนตรอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661533นางสาวชฎาธรเหิมขุนทดอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661534นางสาวสโรชาจารมัยอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661535นางสาวสุนิสาดงบังสถานอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661536นางสาววนัสยาอุปจันทร์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661537นางสาวหฤทัยยอดคีรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661538นายเชิดพงษ์มหาหิงอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661539นางสาวเจนจิราเรืองศรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661540นางสาวปิยพัฒน์พรมสีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661541นายกฤษณพงศ์เพ็ชรตะกั่วอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661542นางสาวจันทร์ทราตีลูลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661543นายธนาดลสัญญาสัมพันธ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661544นางสาวดวงแก้วสุจริตนิรันดร์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661545นางสาวธิติมาขจิตกาญจนาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661546นางสาวเนตรนภาวิชัยวงษ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661547นางสาวบุญญาพรเงินผาสุขลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661548นางสาวปัญญพัฒน์แก้วละมุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661549นางสาวพรทิวาศักดิ์บำเพ็ญกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661550นางสาวเพชราภรณ์ทรายโชติชลธารลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661551นางสาวนรินทร์ธิราดวงดาวส่องลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661552นางสาวพรสวรรค์ดุษฎีดารกาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661553นางสาวพัชรีย์หยกบุญเรืองเลิศลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661554นางสาววิภาเจตนาศุภกิตลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661555นางสาวสิรินันท์บูรณะไพรวัลย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661556นางสาวสิราวรรณอรุณจินดาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661557นางสาวนครินทร์ธาดาสันติพงศ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661558นางสาวศศิธรผูกพันธ์นวคุณลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661559นางสาวอารยาใจดีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661560นายชาติชายนิธิศทวีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661561นายปรีชารอดวีระลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661562นายพีรพัฒน์อรจงลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661563นางสาวจณิสตาดงพนาไพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661564นางสาวจารุณีหวังนำโชคลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661565นางสาวจีรนันท์ปัจฉิมทัศนาการลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661566นางสาวเจนจิราตะโฮลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661567นางสาวดวงฤทัยก่อไพบูลย์ถาวรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661568นางสาวทิพย์มนฑาเสือพญาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661569นางสาวธนัชญาแอ่นฟารีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661570นางสาวนริศราชาติโชคสถาพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661571นายอัศวินยืนยงกระสินธุ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661572นายสำเริงวิญญูรัตน์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661573นางสาวพัชรินทร์ตาแก้วลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661574นางสาวไพรพนาจันทาพูนลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661575นางสาวมารียาฌานปฐมลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661576นางสาวลดาวัลย์ศิริสกุลไพรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661577นางสาวลักขณาไกยวรรณ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661578นางสาววัชรณีไพรคติภพลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661579นางสาววาสนาภาษณ์วิจิตรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661580นางสาววิภารัตน์ศักดิ์สถิตย์ชัยลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661581นางสาวสุนีย์อาญาล้ำเลิศลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661582นางสาวอัญชลิการักถิ่นทองลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661583นางสาวเอื้องสุภาชมภูทาลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661584นางสาวพักตร์วิภามณีกัลย์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661585นางสาวฐิติมาจันทร์ซ้ายรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661586นายธนพลแสงนาโกรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661587นางสาวเกวลินเทียมทะนงค์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661588นางสาวรังสินีนิตุธรรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661589นายรัชชวินนครสุขศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661590นางสาวศกุนีจันดาศรีศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661591นายภัทร์สายสีศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661592นางสาวฟ้าใสวังสมุทรศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ
661593นางสาวสุธาดาโทไขวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661594นางสาวมาริสาบวรนิธินนท์วศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661595นางสาววิลาพรพรมหาวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661596นางสาววารินทร์หินนอกวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661597นางสาวปราณี-วศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
661598นางสาวสุภาพรไพรวิมลวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
661599นางสาวนิตยาจังอินทร์วศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
661600นางสาวอริญาชมภูวงอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661601นางสาวกฤษณาโตจั่นวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661602นางสาววรรณภาเกษาพรวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661603นางสาวศิริวิภาคำวิแสงวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661604นางสาวสิริยากรขำเอนกวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661605นางสาวชัญญานุชสีหเมธีการวศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661606นางสาวสตรีรัตน์ชนกกุลกรรัตน์วศนมศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนพระพุทธศาสนา
661607นางสาวสุวลักษณ์ภักดีสมัยรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661608นางสาวปิยะมนต์อุ่นคำรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661609นายสุเชาวน์สีสันรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661610นางสาวเอื้องฟ้าศรีกำพละรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661611นางสาววันวิสาข์คำโยครอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661612นางสาวกาญจนาบุญมารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661613นางสาววิชุตาเดชบุรัมย์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661614นายอภิรัฐลาศารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661615นางสาวกรวิภาไชยสงครามรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661616นายปรเชษฐ์โคตุทารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661617นางสาวพัชริฎาปัตถาพงษ์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661618นางสาวสุภาพรอุทัยแสงรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661619นางสาวอุไรวรรณแหล่งสะท้านรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661620นางสาวนวพรอรุณดีรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661621นางสาวอธิชางาคมรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661622นางสาวอชิรญาตรีกุลรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661623นางสาวปภาวดีสกุลเดชรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661624นางสาวจารุวรรณข่อยแก้วรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661625นางสาวลัดดาวัลย์จินดามลรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษา
661626นายประยุทธหันตุลารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษา
661627นายทินกรการะปักสีรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการประถมศึกษา
661628นางสาววิภารักษ์หินคำอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661629นางสาวศิริยากรชาวประสันต์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661630นางสาวศิริลักษณ์นันไชยอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661631นางสาวแพรพรรณมณีแสงอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661632นางสาวชนิษฎาพงษ์สระพังอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661633นางสาวพิมพิศาหมวดเมืองอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661634นางสาวณัฐณิชาไปดีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661635นางสาวพรวิภาภูครองหินรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661636นางสาวกฤตติมาเทพจันอัดรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661637นางสาวทิพวรรณ์สมุดเวชรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661638นางสาวสุทธินันท์สิทธิไชยรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661639นางสาววีณาคำจำปารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661640นางสาวเยาวลักษณ์สีหัวโทนรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661641นางสาววชิราภรณ์จันทร์หอมรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661642นางสาวตะวันนาใจรีบรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661643นางสาวอรวรรณทุมประเสริฐรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661644นางสาวกาญจนานามจันทร์ดารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661645นางสาวนรินธรนุ่มนวลรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661646นางสาววนิดาชำนาญพลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661647นางสาวกัลยาแซ่คูอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661648นางสาวน้ำฝนราชวงษ์ศรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661649นางสาวนฤมลพลเสนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661650นางสาวณัฏฐริณีย์หอมวงษ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661651นางสาวอมรรัตน์ปิตะโนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661652นางสาวพลอยไพลินถินนอกอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661653นางสาวกฤติยาภรณ์กำลังศิลป์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661654นางสาวชลธิชาชารีวันรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661655นางสาวปาริฉัตรเชิงหอมรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการปศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661656นางสาวอารยาสิงหารรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661657นางสาวปวันรัตน์เทียมวงค์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661658นางสาวศิริประภาแก้วกงพานรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสอง
661659นางสาวสุกัญญาหล้าพลชายอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661660นางสาวกรรณิกาแก้ววันอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661661นางสาวดัลลิกาพิริยะสุทธิ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661662นางสาวนันทิดานักทำนาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661663นางสาวไพรินประเสริฐการอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661664นางสาวยุวดีสีหาบุตรอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661665นางสาววิมรักอาจมูลตรีอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661666นางสาวอรพิมลคำมูลอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661667นางสาวจิดาภาขุมทองอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661668นางสาวทัศนีย์ดีชื่นอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661669นางสาววารินทร์เสวิสิทธิ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661670นางสาวศุภรัตน์กีดกางอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661671นางสาวขนิษฐาลุนพรหมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661672นางสาวภัทรานุชบัญชาพัฒนศักดารอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661673นางสาวอารยาสกุณะสิงห์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661674นางสาวชาริตาน้ำสุวรรณ์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661675นายสุรเกียรติทองตันรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661676นางสาวปณิตานุริตมนต์รอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661677นางสาวอรวรรณศรีวิไลรอศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
661678นางสาววารุณีฉัตรลักษณาชัยมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661679นางสาวสุภัทร์เกษตรานุภาพมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661680นางสาวศุกทนุชเกษมไพโรจน์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661681นางสาวกมลพรรณแสนอยู่มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661682นางสาวพัชรีไกรเกรียงนิยมมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661683นางสาวสายใจมหาศาลพิพัฒน์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661684นางสาวสุพรรญาสิทธิ์วิไลมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661685นางสาวนิชานันส์สากระสันต์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661686นางสาวพัชราตระกูลค้ำวารีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661687นางสาวนัทกานต์พุกเวชกิจมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661688นางสาวสุภิญญาปัตยะโสมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661689นายตรีทิพย์นภาทองดีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661690นายอเนชาบุญเกตุมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661691นางสาวเสาวลักษณ์พัฒนอาชามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661692นายธนพลดำเนินกิจการมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661693นางสาวเกตชนิทร์พลหาญอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661694นางสาวพัชรินทร์จันดาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661695นายอัจฉริยะตุทาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661696นางสาวธัญญามาตย์วงค์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661697นายคณาธิปแสงแสนอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661698นางสาวจุฑารัตน์แก้วจันทร์เหลาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661699นางสาวสุภาวดีคุณนำลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661700นางสาวณัฐฉริยาเลิศใจสวรรค์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661701นางสาวองุ่นบาลจ่ายศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661702นางสาวกนกพรพราหมณ์ชูศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661703นางสาวศศินิภาอรุณจิตรศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661704นางสาววิภาวรรณเหรียญไกรศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661705นางสาวสุภาวดีเคหาแก้วศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661706นางสาวกุลนัชศิริชุมศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661707นางสาวชัฏดาภรณ์เพชรเปียศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661708นางสาวชมัยภรณ์โดดำศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661709นางสาวธณัฐชนันท์ปิ่นพงค์ศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661710นางสาวกมลชนกพงษ์พรมศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661711นายจิระศักดิ์สดใสศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661712นายประกฤษฎิ์วงเลิงศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661713นายณัฐภูมิทามูลศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661714นางสาวจรรยาพรแสนพันศิริศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661715นายกฤษดาอินทะปัญญาศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661716นางสาวพิมพ์ลภัสแสงผุยศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661717นางสาวจุฑามาศพุทโททาศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661718นางสาวช่ออารีย์สมสนุกศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661719นายศรวิษฐ์รู้ขายศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661720นางสาวเนตรอัปสรภูแล่นเร็ววศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
661721นางสาวดรรชนีช่างเสียงมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661722นายเจษฎานาทามอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661723นายอุทัยแพ่งพนมอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661724นายวิศวชิตพระโคตรอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661725นายณัฐพงศ์เรืองฤทธิ์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661726นางสาวธิรารัตน์รื่นกลิ่นอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661727นางสาววิภาพรรณไพรสืบชาติลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661728นายศักดิ์สิริม่วงมิตรลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661729นางสาวณัชชาพึ่งแสงบุญลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661730นายจักรกฤษณ์แซ่ลีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661731นางหรรษาเรศประดิษฐ์ศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661732นางสาวพรรณภัสหนูทองแก้วศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661733นางสาวธิดายอดแสงศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661734นางสาวเสาวลักษณ์กลับรอดศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661735นางสาวบัญจรัตน์พันสนิทศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661736นางสาวสุพรรณยุพาโกมาลย์ศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661737นายชลชัยชูศรีทองวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661738นางสาวศศิธรบญนาทวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661739นายอภิสิทธิ์พรมมากวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661740นางสาวดวงศิวรรณอินเจริญวศกศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง
661741นายจิรายุโพชีมมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661742นายวัชรากรเกตุรักษ์มมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661743นางสาวปพิชญาโสภามมรศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661744สิบเอก คมสันมหาหิงส์อสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661745นางสาวปิยนันท์วงศ์ษาอสศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661746นายฐิติพงศ์ชอบมโนนุกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661747นางสาวปิยนุชธรรมเกิดทรัพย์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661748นางสาวสายใจอมรใฝ่นุกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661749นายชโยดมวาณิชประดิษฐ์ลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661750นายธนกรใจวงศ์ศรีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661751นายธนดลใจวงศ์ศรีลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661752นายนพวิทย์โชติเกษตรกุลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661753นายมานะแซ่ย่างลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661754นางสาวรัตนากรผู้มีตระกูลลนศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661755นางสาวพรพิไลเพชรฉวางศศศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661756นายชัยณรงค์สมดวนศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661757นายวัฒณาชุมนุมราษฎร์ศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661758นายวิเศษดวงศรีศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661759นางสาวกัลยาบุบผาสังข์ศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661760นางสาววรดาการินทร์ศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661761นายยศกรชลเพชรศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา
661762นายพัฒนากรแสงสว่างศชศึกษาศาสตรบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา