ประมวลภาพพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย