: 01 2564 Survey Job MBU
Circle Image

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


** ยังไม่มีงานทำให้ข้ามไปตอบตอนที่ 3 **ตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว


** ต้องการศึกษาต่อข้ามไปตอบตอนที่ 4 **
** ไม่ต้องการศึกษาต่อข้ามไปตอบตอนที่ 5 **ตอนที่ 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ


** ไม่ต้องการศึกษาต่อข้ามไปตอบตอนที่ 5 **ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ