มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ระบบยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปี 2564 และ 2565

กรุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนักศึกษา