มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดฝึกซ้อมย่อยพิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

  เมื่อเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีนายพนมนคร มีราคา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกล่าวถวายรายงานโดยสรุปว่า แต่เดิมในสมัยแรกนั้นพิธีรับประทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาจัดที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวนของบัณฑิตที่จบการศึกษามีมากขึ้นจึงได้ย้ายสถานที่จัดพิธีดังกล่าวมาที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตรขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน

        สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดพิธีรับประทานปริญญาบัตรขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอนึ่ง ในวันนี้ ได้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๘ รูป/คน