รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติให้เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (คฤหัสถ์)

คฤหัสถ์

 

ค้นหารายชื่อ

เลขประจำตัวชื่อนามสกุลสถานศึกษาสาขาวิชาระดับหมายเหตุ
0179นายไตรรัตน์ธนะประกอบกรณ์มมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก
0180นายนนทวัฒน์ปรีดาภัทรพงษ์มมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก
0181นางนวรัตน์ไกรษรมมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก
0182นางสาววิมุตาพรบริบูรณ์ลาภผลินมมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาเอก
0183นางงามจิตต์อุณหะนันทน์มมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0184นางธัญลักษณ์อัยวรรณมมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0185นางวันเพ็ญสังข์สุวรรณมมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0186นางศรินทิพย์กาญจนธนชัยมมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0187นางสาวนันธิมาผิวทนมมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0188ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทรอาวอร่ามรัศมิ์มมรการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
0189นางสาวพิสาขาอ้วนสะอาดมมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาโท
0190นางสาววิภาดาสนเพ็ชรมมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาโท
0191นางธนิสรพลศักดิ์มมรพุทธศาสน์ศึกษาปริญญาโท
0192นายตวงศักดากะตะศิลามมรการปกครองปริญญาโท
0193นายพิสิฐพงศ์สีดาวมมรการปกครองปริญญาโท
0194นางสาวนรีรัตน์สมหวังสมบัติมมรการปกครองปริญญาโท
0195นางสาวพนัญญาชนะสุขมมรการปกครองปริญญาโท
0196นางกชพรราชรักษ์มมรการปกครองปริญญาโท
0197นายธีรวีร์มานิตกุลมมรการปกครองปริญญาโท
0198นายธนภัทรกฤตโยภาสมมรการปกครองปริญญาโท
0199นางพัสพงค์นิ่มสำลีมมรการปกครองปริญญาโท
0200นางสาวกรชนกมีป้อมมมรการปกครองปริญญาโท
0201นางกันยารัตน์อาจแสนมมรการปกครองปริญญาโท
0202นางสาวจันทิมาเปลี่ยนแปลงมมรการปกครองปริญญาโท
0203นายนพคุณวงษ์วรรณามมรการปกครองปริญญาโท
0204นางสาวนิภานลไชยมงคลมมรการปกครองปริญญาโท
0205นางนิภาภัทรทองโสภณมมรการปกครองปริญญาโท
0206นางสาวปัทมาสุยานะมมรการปกครองปริญญาโท
0207นางสาวภัสราป้อมน้อยมมรการปกครองปริญญาโท
0208นางสาวศิริรัตน์โชติกเสถียรมมรการปกครองปริญญาโท
0209นายสุวิทย์วงศ์สุวรรณมมรการปกครองปริญญาโท
0210นายเอกชัยนิลสุมมรการปกครองปริญญาโท
0211ดาบตำรวจทองผาภูมิวิทามมรการปกครองปริญญาโท
0212นายสุริยานาคอินทร์มมรการปกครองปริญญาโท
0213นางบุษราภรณ์ร่มเลิศสุขมมรการปกครองปริญญาโท
0214นายปริพนธ์คมปรียารัตน์มมรการปกครองปริญญาโท
0215นางปาณิสรานาจันทัดมมรการปกครองปริญญาโท
0216นางวิรัลยุพาณ สงขลามมรการปกครองปริญญาโท
0217นายไพฑูรย์เสริมศิริมงคลมมรการปกครองปริญญาโท
0218นางสาวสุกัญญาปัถวีมมรการปกครองปริญญาโท
0219นางสาวอัญชลีวงศ์ชูมมรการปกครองปริญญาโท
0220นายธรรมนิตย์อุดแก้วมมรการปกครองปริญญาโท
0221นางสาวสรณ์สิริวสุพรวณิชย์มมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0222นางสาวสมใจคงเจริญมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0223นายสุระศักดิ์พอกสูงเนินมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0224นายราเชนทร์วงศ์ไชยมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0225นางสาวอำไพสมภารมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0226นางสาวกานต์กนิษฐ์จงมณีสุวรรณมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0227นางสุภาพรนิ่มนวลมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0228นางฌาริณีทองมีศชการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0229นายสยมภูพรมจักร์มมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0230นางสาวกัลยรัตน์ภิรมย์ชาติมมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0231นายศุภนัฐเมืองวัฒนะมมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0232นายคือทูประชาพึ่งพามมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0233ร้อยเอก เจริญสุวรรณภักดีมมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0234นายเสกสรรแสงรีมมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0235นายวิสูตรจระเข้มมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0236แม่ชีสุชาดาแสงทองมมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0237นายพีระวัฒน์ฉัตรไทยแสงมมรปรัชญาปริญญาตรี
0238นางศรีวิไลสินประเสริฐรอปรัชญาปริญญาตรี
0239นางสาวนุชนาฎกฤดากร ณ อยุธยามมรปรัชญาปริญญาตรี
0240นายเหมรัศมิ์วันดีอสภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0241นางสาวมนทิพย์ทัญชีวะมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0242นางสาวประภัสสรพานโคตรอสภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0243นายสุทัศน์วงจันทร์มมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0244นางสาวทัศณีพรศรีสงวนมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0245นางสาวขวัญจิราคูณหอมมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0246นายพรรณเทพสอนลามมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0247นายรัฐศาสตร์สังขเพลินไพรมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0248นางสาวดวงกมลน้อยวงษ์มมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0249นางสาวชีวาพรกองคำมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0250นางสาวชมพูนุทแสงกล้ามมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0251นายนฤเบศวร์บรรนามนอสภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0252นายอธิติคุณจันทร์ภิรมย์อสภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0253นางสาวนุสบาสืบชมภูอสภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0254นางสาววิราวรรณพิมศักดิ์อสภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0255แม่ชีอโณทัยแว่วเสียงสังข์มมรภาษาบาลีและสันสกฤตปริญญาตรี
0256นางสาวณัฐรินีย์ชื่นใจมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0257นางสาวชนนิกานต์เอกจีนมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0258นางสาวสตางค์พรปู่ศุขมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0259นายวรเมธอ่วมสำเนียงมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0260นายจิรวัฒน์แป้นประเสริฐมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0261นางสาวแสงเดือนแสนว่างมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0262นางสาวสุกานดามะลิลามมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0263นางสาวมาริสาเดชเรืองมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0264นางสาวกรองกาญจน์สนคำมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0265นางสาวลัดดาอินทร์ทรงมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0266นางสาวปัญจรสชอบธรรมมมรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
0267นางสาวมัลลิกาอินทสรมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0268นางสาวบัวชมพูฉกาจการกิจมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0269นางสาวภักชัยภักคุ้มครองมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0270นางสาวปรียาแซ่เฮ่อมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0271นายกรวิทย์จงมีสัตย์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0272นายทศพลนามศรีอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0273นายพศินสินมามมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0274นางสาวชุติมาเผ่าพระคืออสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0275นายอภิสิทธิ์สรสันต์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0276นายฉัตรชัยรัตน์ไชยสงค์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0277นายคเชนทร์ก้อนทองดีมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0278นายอานนท์สัตตังมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0279นางสาววัลภาไชยทิพย์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0280นางสาวนารีรัตน์สุรีย์แสงมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0281นายนพพลขามเทศมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0282นางสาวสาธิตาเจริญมีมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0283นายธนากรณ์วอทองมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0284นายสุทธิชัยกุมภะวงค์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0285นางสาวกมลทิพย์มาลีศรีอมรมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0286นางสาวปรัชญาภรณ์บุตรขันทองมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0287นายปวริศรตุ้มทองคำมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0288นางสาวปวีณาชินโสตรมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0289นางสาวพัชราภรณ์พองศรีมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0290นางสาวสุนีย์ดนัยชนกกุลมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0291นางสาววิไลวรรณรักษาเชื้อมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0292นางสาววริศราวรวงศ์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0293นางสาวนัยน์ปพรเขื่อนพงษ์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0294นางสาวณัฏฐณิชาอิ่มไวมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0295นางสาวกุสุมาสุขาบูรณ์มมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0296นางสาวจริยารอดจากภัยมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0297นางสาวธัญญาโสดาอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0298นางจีรพัสปัญจรักษ์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0299นายชยางกูรลิ้มพานิชอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0300นายณัฐวุฒิบุญยะอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0301นางสาวธัญญรัตน์สวัสดิ์อุดมชัยอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0302นายพงศกรกุมภวงค์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0303นางสาวภาวิณีไชยแสงอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0304นายฤทธิชัยหมื่นวงษ์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0305นางสาวศิริรัตน์เค้าแก้วอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0306นายสิรวิชญ์สันติวงศ์เจริญอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0307นายอนุชิตกองจันทร์อสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรี
0308นางสาวกาญจนาสุขสาครมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0309นางสาวอรชุดาเกตวงษามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0310นายศรัณย์นิลกลัดมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0311นางสาวกฤติยาภรณ์ขุนแสนมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0312นางสาวกมลทิพย์ปาญัติมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0313นางสาวเบญจมาศสีหานามอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0314นายวิศรุตศรีสุวรรณศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0315นายณัฐพัชร์เธียนชัยวัฒนาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0316นางสาวจุฑามาศพันธนารอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0317นายดนัยหลักคำรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0318นางสาวปิยดาเหลื่อมศรีจันทร์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0319นางสาวมัณฑนาวงภูดรรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0320นางสาววิมลรัตน์สุริโยรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0321นางสาวกนกวรรณบุญป้องศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0322นายขวัญชัยฟองอินทร์มวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0323นายศุพมงคลสุกใสมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0324นายปิยวัฒน์สุขแจ่มมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0325นางสาวดารณีรัตนพลทีอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0326นางสาวภัทรนิษฐ์คำมั่นอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0327นายประชาราชตั้งใจอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0328นางสาวขวัญลัดดาวินทะไชยรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0329นางสาวณัฐธิดาสีพันธ์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0330นางสาวปาณิสราเพ็ญจันทร์ศิริกุลรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0331นางสาวพัชราภาอุปเนตรรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0332นางสาวนุชรีพรจุไทยศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0333นางสาวศิรดาปลื้มกมลศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0334นางสาวกนกวรรณ์มุ่งเป้าศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0335นางสาววิชาลีจันทร์งามวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0336นายสิทธิโชคแสนจันทร์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0337นางสาวพัชรีเต็งจำรูญมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0338สิบเอก สุรชาติปะพะลามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0339จ่าสิบตรี ธวัชชัยแววสูงเนินมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0340นางสาวกรรณิการ์เพ็ชรรามมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0341นางสาวเฉลิมขวัญสายจันทร์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0342นางสาวดวงฤดีพูลสวัสดิ์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0343นางสาวทิพวรรณภูงามมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0344นางสาวธัญญาภรณ์อารมณ์ยิ้มมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0345นางสาวนาฏลดาแจ้งเขว้ามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0346นางสาวเนาวรัตน์จันดามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0347นางสาวประภาพรดนตรีรสมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0348นางสาวพิมพ์วลัญช์บำเพ็ญมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0349นางสาวรดาณัฐธนาสิทธิ์รัตนกุลมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0350นางสาววรดาราชสีห์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0351นางสาววรลักษณ์เดชพันธ์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0352นางสาววัลลีตาวงค์หูมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0353นางสาววิชยาอุบลจินดามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0354นางสาววิริยะธานีวิชิรัมย์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0355นางสาวสุภาวดีไกยสามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0356นางสาวอรญาแสงสกลมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0357นางสาวอริศราเสวครบุรีมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0358นางสาวอาทิตยาทองเฟื้องมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0359นายจักรกริชภมรฉ่ำมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0360นายเจตบดินทร์ศรัทธามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0361นายณรงค์คงโพชามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0362นายธงยศกิ่งมาลามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0363นายธรรมนูญเชื้อนุ่นมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0364นายธีรพงษ์แก้วไทรท้วมมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0365นายนัทพงษ์ดวงสวัสดิ์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0366นายมูลแก้วอินตามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0367นายร่ำรวยทาถีมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0368นายศตวรรษทับทิมมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0369นายสุพินวงศ์กามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0370นายสุวัฒน์ไตรนาคมมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0371นายอภิสิทธิ์ผายนินทามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0372นายอัครพลมาลาทองมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0373นายกะละอาหยิมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0374สิบตรี ฐากรนาเจริญมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0375นายทวีรัตน์พรหมพรรณมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0376นายนราธิปคลองมีคุณมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0377นายปิยะพันธ์พรหมประเสริฐมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0378นางสาวขวัญทิพย์จิตรประไพมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0379นางสาวสุพรรษาแสงสว่างมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0380นายสุรชัยชาญเดชมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0381จ่าสิบตรีธำมรงค์ยางพฤกษ์มวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0382นายพีรวัสพานทองมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0383จ่าสิบเอกสุจินดามิ่งเมืองมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0384นายกิตติชัยคำดำมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0385นางสาวจุฑารัตน์ยางพฤกษ์มวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0386นางสาวณัฐกาญจน์ทวียศมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0387นางศศิกานต์หาญวิสัยมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0388นายลาเชษฐ์น้อยศรีมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0389นางสาวดลฤดีดวงแก้วมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0390นายนุกูลสีแก้วมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0391นายกฤษดาแก้วประดับมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0392สิบเอกสหชาติเครือป้อมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0393นางสาวรมณีปลื้มใจมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0394นายวัชระอยู่ประไพมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0395นางบังอรหลอมทองมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0396จ่าสิบเอกประวิทย์แก่นท้าวมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0397สิบเอกอนันต์ไผ่ล้อมมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0398นางสาวณัฐพรคำภิรมย์มวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0399นายณัฐกานต์บุญชังมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0400นางสาวเบญจมาภรณ์อานนาคมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0401นางสาวจิตราพูนเพิ่มมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0402นายเกรียงไกรปริโยทัยมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0403นายศราวุฒิอิฐโสมมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0404นางสาวรัชนีรัตน์สุขใจมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0405สิบเอก ชัยกรศรีปทุมทองมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0406นางอุไรสีเหลืองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0407จ่าสิบเอก ณัฏฐิพงศ์ลิมปิศิริสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0408นายจำรัสอุตมะชาติสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0409นายกำพลพลทิพย์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0410นางสาวกายกาญจน์ถนัดค้าสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0411นางสาวเกสินีช่วยชุมพรสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0412นางสาวดารัชแซ่เฉี่ยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0413นายสิทธาแย้มนิลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0414นายเจษฎามั่นหมายสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0415นางสาวอรอนงค์บัวเขียวสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0416นายเกษฎาธรใจยาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0417นางอรจิราโพธิพฤกษ์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0418นางสาวสุพิชญานาคลัยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0419นางสาวสรีรัตน์กวกขุนทดสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0420นางสาวจริยาดวงวงษาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0421นางสาวกรรณิกาแก้ววิเศษสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0422นายสายสัมพันธ์พิลาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0423นางสาวกันตพรคุ้มลำไพยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0424นางสาวสุกัญญาน้อยมูลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0425นางสาวกันยาฉลองบุญสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0426นางสาวหนูพักตร์แสนเสนยาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0427นายสุทัศน์อำนาจสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0428นายสันติภพบุญกองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0429นางสาวจิตตพรสายนุชสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0430นางสาวกชพรรณปานทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0431นายกฤศณัฏฐ์ปรัศนศิลป์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0432นายจักรกฤษณ์จีระออนสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0433นางสาวจันทราสะอาดนักสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0434จ่าสิบเอกทวีสิทธิ์มั่งคั่งสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0435นายนันทวุฒิพุ่มศรีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0436นางสาวนันธิดานันฑสังข์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0437นางสาวพนิดาขวัญทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0438จ่าสิบเอกพิชิตเพ็ชรแจ่มสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0439สิบตำรวจโทหญิง สุณิสาเทพอินทร์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0440นางสาวสุภาพรวินาโลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0441สิบตำรวจโท เสฎฐวุฒิบัวป้อมสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0442สิบตำรวจโท อัมรินทร์หนูโงนสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0443นางวัลย์ลิกาเรืองสุวรรณ์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0444นายศราวุธเทอดไทยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0445นายชัชวาลย์ราศรีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0446นางจินตะนาดนตรีเจริญสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0447นางสาวสายสกุลโพนแก่นสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0448นางสาวนพมาศฉิมทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0449นางสาวกาญจนาขุนทองไทยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0450นายอุดมพรหอสูงเนินสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0451นายชูชาติชัยมงคลภักดิ์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0452นายศักดิ์เทพสุววรณนำปนสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0453นางสาวเสาวลักษณ์สัปทนสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0454นางสาวนฤมลโสนอ่อนสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0455นางสาวอินทุอรคล้ายสุบรรณสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0456นายชนินทรอัครวรคุณสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0457นางสาวอุไรชัยฤทธิ์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0458นางสาวห้าสะนะดารากัยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0459นางลัดดาวรรณเจียระนัยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0460นายวัชรินทร์ไชยศิริสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0461นายนพดลอัคระภัทรศรีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0462จ่าสิบเอก สุวิทย์ชิณปัทม์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0463นางนภนันท์เหมือนทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0464นายธนาเหมือนทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0465นายครรชิตพลบุญธรรมสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0466นางสาวกันดานันท์นหิรัณย์กุลกวินสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0467นายณัฏฐ์ชนัยโชตบูรณาภิรมย์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0468นางสาวพรนภัสศรีตระกรสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0469นางสาวพราวนภาหลอดทองสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0470นางสาวภัทราพรสวัสดีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0471นายศรัณย์พจน์ผลเจริญสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0472นายสราวุธศรีพงษ์พิจิตรสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0473นางสาวอทิตยาอุทัยเลี้ยงสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0474นายเอกสิทธิ์ดีสดใสสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0475สิบตำรวจเอก ณัฐนันท์ศรพรหมฉายสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0476นายธนเดชเขียวไพรีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0477จ่าเอก นัฐวุฒิสุนาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0478นายรถาพุทธนิทัศนานนท์สธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0479นางสาวริณลดาบุญธรรมสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0480นางสาวอุไรสงกูลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0481ดาบตำรวจ ชัชชัยบุญชูสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0482นางสาวนารีรัตน์เสมอใจสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0483นายชลธารกาบบัวลอยอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0484นางสาววิจิตราพลสำโรงอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0485นายอดิศักดิ์พรมลีอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0486นายอธิวัฒน์จงภักกลางอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0487นางสาวกมลทิพย์วันทวีอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0488นายพีรพงษ์จุรีย์โรจน์อสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0489จ่าสิบโทสันติสุขถุงออดอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0490สิบเอกสิทธิชัยเครือศรีอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0491นางสาวกมลลักษณ์อาจนุการอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0492นางสาวศศิวิภาหวังชนะอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0493นายภานุศิริธรรมอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0494นายอินทนนท์ต๊ะสมลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0495นางสาวกมลชนกปิยะวชิรอัมพรลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0496นางสาวจันทิราจ่าเตลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0497นางสาวชญานิษฐ์ทองกวาวพนาลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0498นายชนนคำอ้ายลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0499นายชัชวาลแก้วคำมูลลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0500นายณพลอินทนนท์ลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0501นายณัฐวัตรคำมาเมืองลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0502นายปัญญาพลวงค์บุญตันลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0503นางสาวมะลิวัลย์สิทธิ์คงชูลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0504นางสาวเสาวลักษณ์ตาเสนลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0505นางสาวลภัสนันท์หล้าประพันธ์กุลลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0506พันจ่าอากาศตรีหญิงณัฏฐ์พิมลจันทร์ทิศลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0507นายดาวรุ่งโสฬสลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0508นางมาลัยสุวรรณโชติลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0509นางสาวมาลัยปู่ตาแยลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0510นางมินตราเป๊กศรีลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0511นางสาวพิมพ์ประภาชัยมาลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0512นายสาครณ์สอนศิริลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0513นายสิริชัยปัญญาเขียวลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0514นางสาวอำพรช่างซอลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0515นายทศพรแซ่ซิ้นศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0516นายศุภวิชญ์เพชรรัตน์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0517นางสาวภัทรธิดาเจียมสกุลศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0518นายอภินันท์ชัยสวัสดิ์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0519นางสาวพรทิพย์ทิมทองศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0520นายธนวัฒน์อินทร์การทุมศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0521นายณัฐพงศ์บรรจงช่วยศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0522นายอาทิตย์เพชรสีนวนศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0523นายไกรศรยอดราชศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0524นายนัฐชัยขำแก้วศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0525นายทวีย้อยนวลศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0526นายฉัตรมงคลแสวงจิตรศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0527นางสาววณิชยาทองอยู่เชื่อมศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0528ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณ์มีภักดีประพันธ์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0529นางสาวเครือวรรณเทพดำศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0530นางสาวเกวรินทร์วัดจินดาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0531นายสากลคะเณย์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0532นายสุวิทย์เคหาแก้วศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0533นางสาวฟารีดามาระพงค์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0534ร้อยเอกเสรีไชยรักษาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0535นายรัชพลฉิมลีศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0536นายเอกสิทธิ์สวนจันทร์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0537นางพรพันบุญญานุพงศ์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0538นางสาวลลิตาปิลวาสน์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0539นายสุคนทิพย์สมหมายศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0540นายสรายุทธ์พรหมรักษ์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0541นายปัญญาสารพงษ์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0542นายนราธิปสุขอนันต์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0543นางสาวอุทัยวรรณโชโตศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0544นายกิตินันท์ปิยะเขตรศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0545นายประชีพศรีนวลเอียดศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0546นางสาวอนงค์พรรณนาทองศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0547นางสาวกานต์มณีโฮกอ่อนศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0548นายอลงกรณ์อนันตมาศศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0549นางสาวฐานิศร์จันทร์แก้วศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0550นางสาวณัฐพรถึงเจริญศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0551นายเมธาลิหกศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0552นางสาวจุฑารัตน์ศิริพงค์ศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0553นางประพิศนิลนิยมศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0554นางสาวสุธิดาศิริสุวรรณศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0555นางสาวณัจฉรียาจันทร์แก้วศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0556สิบเอกธวัชชัยมูณีนครศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0557นายสุวิทย์คณาศรีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0558นายศิริศักดิ์วงค์จำปารอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0559นายชัชวาลย์พรมจรรย์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0560นายทศพลพันพลูรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0561นางอภิรดีวิเศษวุฒิรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0562นายกิตติศักดิ์พิภักดีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0563นายชาตินันท์วิเศษวุฒิรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0564นายชนม์ณวัฒน์หน่ายครบุรีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0565นายธีระศักดิ์กอบุญรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0566นางสาวบุษบาเมาะราษีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0567นายพิชญาบุญวิเศษรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0568นายเรณุฤทธิ์สิทธิศาสตร์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0569นายอัษฎาวุธพินรัตน์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0570นางสาวเฟื่องฟ้าศรีบรรจงรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0571นายทินกรอนันโทรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0572นายบัลลังก์กะตะโทรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0573นายปกรณ์ประวันเตารอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0574นายเจนประชาสาวิสิทธิ์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0575นางสาวกาญจนาสุภานนท์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0576จ่าสิบตรีบุญมาสุวรรณศรีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0577นางสาวเบญจมาศศรีแสนบัวรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0578นายปรีดากุดหอมรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0579นายปิยปราชญ์สวนแก้วรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0580นางสาวสุดารัตน์วรรณพัฒน์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0581นายสุวิทย์สังฆมณีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0582นางสาวอัญชิสาสีสารรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0583นางมนัสนันท์บุญศรัทธารอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0584นายมุนินทร์ทะวะลัยรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0585นางสาวหทัยชนกสร้อยอุดมรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0586นายธนารัตน์ธีระวิทยากุลรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0587นายจำเนียรเฟื่องฟูศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0588นายวรุฒแก้วบุโฮมศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0589นายสิทธิศักดิ์พัฒนพงษ์พรกุลศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0590นายอำนาจคำช้างศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0591นางเพชรธรรมมูลตรีศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0592นางภาวินีพรมคำศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0593นางรุจิราศรีสวัสดิ์ศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0594นางอุบลลบบำรุงศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0595นางสาวจิรัฐิติกาลทศแก้วศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0596นางสาวชุตินันท์รอบคอบศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0597นางสาวณัฐพรค้าสุกรศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0598นางสาวปนัยพรห่อทรัพย์ศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0599นางสาวสุภาพรบำรุงทรัพย์ศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0600นายนันทิพัฒน์จิตรเจริญศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0601นายวรวัฒน์ไกรมะณีศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0602พันจ่าเอกอุทัยศิลาเหลืองศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0603นายอนุชามาระเทศศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0604นายอาทิตย์ตุ้มสีคุณศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0605นายชวลิตหลุมคำศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0606นายทนงชัยพลไชยาศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0607นายสาธิตมีเบ้าศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0608สิบเอกลิขิตคุณบิดาศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0609นายพรเทวาศรีสุขศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0610นายพิสิษฐคงมั่งศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0611นางเนตรนภากองตาพิริยะกุลศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0612นางสาวชลธิชาศรีบุรินทร์ศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0613นางสาวมัททนาเอกวิลัยศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0614นางสาววิระยาสุขสบายศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0615นางสาวอัมพาพันธ์ศรีนาเมืองศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0616นางวัลย์ลดามาศแก้วศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0617นางสุภิญโสภิณศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0618นางสุขสำราญธูปทิศศาลศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0619นายนิรุทธ์สุขสบายวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0620นางจิตติมาลาสองชั้นวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0621นางลำเพียรกาญจนสุวรรณ์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0622สิบเอก กฤษดาจำปาโพธิ์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0623นางสาวจิราวรรณแซงวงศ์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0624นายจีระพันธ์วรรณจันทร์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0625นายชาตรีศรีใสคำวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0626นายประภาทระนาดวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0627นายพัสเกนทร์วงษาวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0628นางสาวโชติกาสายทองสถิตย์วศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0629นายวิรัตน์ดาวช่วยวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0630นางสาวชมพูนุชพวงแก้ววศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0631นายอภิชาติคำกองวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0632นายณศิตวงศ์เกษมวศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0633นายสารสินนันจรัสวศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0634นายธเนศสุทธิรารักษ์วศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0635นางนฏกรบุตรดีวศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0636นางวนิดาไสยาสน์วศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0637นายแหวนเพชรบุตรดีวศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0638นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์วิเศษศรีวศกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0639นางสาวกรวิกาสุเทวีมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0640นางสาวกาญจนาภารังสินารามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0641นางสาวทิพย์ดอกคูณผิวเงินมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0642นางสาวธัญญาทำพนมมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0643นางสาวปภัสสรจันทร์ภักดีมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0644นางสาวภัทราพรเหลืองร่อนทองมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0645นางสาวเมลียาทาสีแสงมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0646นางสาวอนุสราภรณ์ภาระหันต์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0647นางสาวนฤมลศรีบัวโรยมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0648นางสาวกมลรัตน์ถามังลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0649นางสาวเจนจิราพลภักดีรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0650นางสาวชลธิชาบูรณะอุดมรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0651นางสาวพวงเพชรแก้วภูรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0652นางสาวยลดานิลพันธ์รอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0653นางสาวรมัณยาชมชัยรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0654นางสาวสมัยทารินทารอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0655นางสาวอรนภาทาตะนามรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0656นางสาวอรณัสวันจันทร์รอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0657นางสาวอรปรียาทาตะนามรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0658นางสาวณัฐธยาน์แก้วงามรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0659นายฑีฆายุสพานาดีรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0660นายจักรินสุทธิสนธิรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0661นางสาวลัดดาวัลย์บำรุงรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0662นางสาวน้ำฝนบุตรหงส์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0663นายปิยะณัฐอุทกวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0664นางสาวเพ็ญแขลูกเงาะวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0665นางสาววิมลรัตน์ดีดวงพันธ์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0666นายศักดาส่งศรีวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0667นางสาวสุปรียาเกาะกิ่งวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0668นางสาวมุกรินทร์มีแก้ววศกการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0669นายวีระนภาอำนวยมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0670นางสาวน้ำทิพย์กลิ่นจันทร์มมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0671นางสาวเบญจมาภรเมฆมีมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0672นางสาวพรรณทองแสนสุขมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0673นางสาวภาวิดาสง่าสำราญมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0674นางสาวมาลีบัวชูก้านมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0675นางสาวเมธาพรชญานินทร์พรมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0676นางสาวสายรุ้งเขียวปั้นมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0677นางสาวอรทัยไชยปัญหามมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0678นายเจตนิพัทธ์ราชบุรมย์อสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0679นางณัฐดนัยวิศิษฏบุตรอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0680นางสาวเพชรรัตน์จันทโคตอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0681นางสาวเพียงดาวผูกพันธ์อสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0682นางสาวมัลลิกาแฮดหมั่นอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0683นางสาวมาริษาหร่องปัจฉิมอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0684นายสมพงษ์ขันโยธาอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0685นางสาวสุรีพรกัณหาอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0686นางสาวอ้อยทิพย์ไทยน้อยอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0687นางสาวอัญชลีโพธิเศษอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0688นายอารัมภ์คันธีอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0689นางสาวเกษรแสนคานรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0690นางสาวปิยรัตน์ทองคำรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0691นางสาววารีวรรณ์สุดใจรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0692นางสาวกาญจนาจำปีหอมศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0693นางสาวชฎาพรอุปจันโทศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0694นางสาววาสนาเหลาเปศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0695นางสาวสุทธิดาแสงจันโทศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0696นางสาวนพรัตน์ดีไธสงมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0697นางสาวนิชกานต์อภิรักษ์พนมมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0698นางสาวบัวบุษกรสอนคำปนมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0699นางสาวปวีณาปานใจนามมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0700นางสาวยลดาโต๊ะงามมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0701นางสาวสุรีมาศแผลกระโทกมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0702นางสาวชไมพรแสนเจริญสุขมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0703นางสาวนันทิยาชิดนอกรอการประถมศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0704นางสาวสุพัตรารสชารอการประถมศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0705นายปกรณ์อามาตย์มนตรีรอการประถมศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0706นางสาวสุพัตราคำชัยภูมิรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0707นางสาวสุมาพรไชยวงค์รอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0708นายศุภณัฐด่านหงส์สุวรรณมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0709นางสาวกันทิมาฉิมวัยมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0710นางสาวธนาวดีเนื่องชมภูมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0711นางสาวนวพรปานทองมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0712นางสาวนิโลบลดีแก้วมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0713นางสาววรัญญาจิตตะวีระมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0714นางสาวศศิวิมลลังพีมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0715นางสาววานิดาวนาอุดมลาภมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0716นางสาวทับทิมวิไลลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0717นางสาวปนัดดาพนาไพรสกุลลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0718นางสาวปราณีแสงสรทวีศักดิ์ลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0719นางสาวพิทยารัตน์วันมหาชัยลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0720นางสาวพิมผกาขจิตเพชรจรัสลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0721นางสาวหนูไพรหงษ์ลอยลมรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0722นายดำเนินพันธ์เพชรวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0723นางสาวสุทธิดาสว่างวงษ์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0724นางสาวเนาวรัตน์บำเพ็ญรุ่งโรจน์มมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0725นางสาวพิชยดาราชมาลามมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0726นางสาวพิมลพรรณเมยประโคนมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0727นางสาวเมทินีเครือแตงมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0728นางสาวจุฑามาศสุพรรณฝ่ายอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0729นายพีระพลบุตรอินทร์อสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0730นางสาววิภารัตน์สมแวงอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0731นางสาวสุดารัตน์ต้นกันยาอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0732นางสาวสุวิมลสันหนังอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0733นางสาวอารีย์เหล่าฆ้องอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0734นางสาวทิวากรเจริญใจลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0735นางสาวสุภาพรน้อมสุระศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0736นางสาวนวรัตน์ทองประภาอนันต์ศชการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0737นางสาวผุสดีบุญโตมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0738นางสาวสุจิตราตาลกนกธารามปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0739นางสาวจันทร์จิราสีสมบัติรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0740นางสาวลัดดาวัลย์สังฆมณีรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0741นางสาวสุชาดามานะกิติวิภาตรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0742นางสาวอรุณศรีคำคูบอนรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0743นางสาวอัญธิกาปาโทรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0744นางสาวทรายทองรัตนพลมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0745นางสาวธาราทิพย์โตกรานมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0746นางสาวกฤติยาเบ้าธรรมมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0747นางสาวธัญญาลักษณ์ชูสุวรรณมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0748นายประวิทย์แซ่ย่างมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0749นางสาวสิริวิมลสีโนนยางมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0750นายกิตติศรีบริบูรณ์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0751นายณัฐวุฒิลือชามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0752นางสาวเกวลีเมินดีมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0753นางสาวชลทิชาเอี่ยมพิมพันธ์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0754นางสาวนันทนาทรัพย์ขี้เหล็กมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0755นางสาวประภาดานามกังมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0756นางสาวประวีณาสุขแก้วมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0757นางสาววรญาแจ่มจรูญมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0758นางสาวพัชรียาดำรักษ์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0759นางสาววรภาณีรังดารามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0760นางสาวสายยุพินรังสวัสดิ์จิตร์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0761นางสาวสุพรรณีสีทามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0762นางสาวสุภาพรสีทามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0763นางสาวเสาวภาเยี่ยมคุณธรรมมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0764นางสาวละออฉกาจการกิจมมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0765นางสาวธิรัญญาอันทองลามมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0766นายไตรรงค์วุฒิคุณลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0767นางสาวเจนจิราคร่อมชัยภูมิลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0768นางสาวธันยพรเรือนแก้วลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0769นางสาวรัตนาภรณ์จันทร์คำลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0770นางสาวสุภัสสราเอนกชาติลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0771นางสาวพรพิมลทีรฆสกุลลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0772นางสาวศุภานันท์เจนจินต์วิทยาลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0773นายปริวัฒน์ฮวดศรีรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0774นางสาวลัดดาวัลย์สีสันรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0775นายอานนท์โตชัยรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0776นางสาวขนิษฐานามวงค์รอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0777นางสาวพันทิพาวงค์ภักดีรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0778นางสาวสายชลโพโสภารอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0779นายภาคภูมิเก่าราชการวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0780นางสาวภัทรินทราสุขโนนจารย์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0781นางสาวศุภวรรณศิริโสมวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0782นายวัชร์เกียรติ์สุดอารมย์มมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0783นางสาววิจิตราหงษามมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0784นางสาวสิริปรียาคำมะฤทธิ์มมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0785นางสาวสุวรรณาไชยชิตมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0786นางสาวสุวิมลอุ่นใจมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0787นายอภิสิทธิ์ชาครเมตตากุลมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0788นายธนายงค์เหล่านายอมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0789นางสาวชนกหทัยคงดีสธการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0790นายชัยวัฒน์รักชาติอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0791นางสาวหฤทัยสำราญอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0792นางสาวจันจิราจันทะเสนอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0793นางสาวจิราภรณ์มันชะเดอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0794นางสาวจีราภรณ์กุลโชติอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0795นางสาวจุฑารัตน์ลือชาโคตรอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0796นางสาวติยาภรณ์ใจคงอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0797นางสาวทิพย์วรรณวิเศษดีอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0798นายธนทัตจุลวงษ์อสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0799นางสาวธราทิพย์อำนวยการอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0800นางสาวนันทนาสาแก้วอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0801นางสาวเบญจมาศพานสุวรรณอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0802นางสาวศิริลักษณ์บาลีอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0803นางสาวสุดารัตน์จันทะแจ่มอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0804นางสาวสุภาภรณ์ประทีปเมืองอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0805นางสาวมณีรัตน์จะแกลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0806นางสาวแสงรวีโปธาลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0807นายกิตติพัฒน์ทดนาทีรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0808นางสาวณัฐสิตาศรีจันทร์มปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0809แม่ชีกมลภัทร์สมวงศ์พนาศรีมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0810นางสาวขวัญฤทัยญาติฉิมพลีมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0811นางสาวจีรนันท์ปั่นฉิมพลีมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0812นางสาวมยุราคีรีมาลีมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0813นางสาววิจิตราใจมนต์มปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0814นางสาวศศิธรจีรธรรมาวงศ์มปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0815นางสาวศศิประภาสีอาภัยมปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0816นางสาวศิรินันท์เจริญวงค์มปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0817นางสาววธุกาปาลามปถการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0818นางสาวอภิญญาศรีสงครามอสการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0819นางสาวคณัสมนพชระพาทย์มปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0820นางสาวจิราวรรณวงศางามมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0821นางสาวณัฐณิชาทรรศนะวารีมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0822นางสาวนุจรีนีลกรรณชุติกุลมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0823นางสาวพัชรีนัยสว่างมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0824นางสาวศรัญญามูลตามปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0825นางสาวสุทธวีร์แสงแดงมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0826นางสาวสุทธิกาแสงแดงมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0827นางสาวอศิรวรรณอาจภักดีมปถการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรี
0828นางสาวนิสากองอุดมรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0829นางสาวศกุลตราหินไชยศรีรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0830นายเขมทัตสุริโยรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0831นายภูมิเพชรหมั่นหนองทุ่มรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0832นายธนากรณ์สุขกวีรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0833นายศุภกิจแวงวรรณรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0834นางสาวชุติมาสีลาเหลี่ยมรอการประถมศึกษาปริญญาตรี
0835นางสาวฐิติมาเมืองซองรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรี
0836นายปฐมพงศ์แก้วปิ่นรอการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรี

สอบถามข้อมูล สำนักทะเบียนและวัดผล 024446000 ต่อ 1097 , 1098