รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติให้เข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (บรรพชิต)

บรรพชิต

ค้นหารายชื่อ

เลขประจำตัวชื่อฉายานามสกุลสถานศึกษาสาขาวิชาระดับหมายเหตุ
0001พระบิจิตเขมสกฺโกศากยะมมรพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0002พระบุญช่วยตจิตฺโตยังสามารถลนพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0003พระเทวานรินฺโททับชารอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0004พระสุขศรีสุขกาโมสาสีลารอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0005พระครูนิติธรรมโกศลอริยวํโสภูสอาดรอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0006พระปลัดชัยยะโกมโลแก้วมะไฟรอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0007พระรุ่งอรุณธมฺมรโตตึกสมบูรณ์รอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0008พระสมุห์บรรจงปญฺาวุโธคำแหงพลรอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0009พระจรัญคุณากโรลือโสภารอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0010พระรุ่งตะวันสิริวณฺโณแดงบุญเรืองรอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0011พระเด่นชัยยโสธโรสุขพิพัฒน์รอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0012พระไกรราชติกฺขาโณแก้วเกตุพงษ์รอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0013พระไพฑูรย์ถิรสทฺโธค่ำคูณรอพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโท
0014พระรัตภูมิานิโยผ่องแสงมมรการปกครองปริญญาโท
0015พระใบฎีกาธนศักดิ์กนฺธนนฺทโฉิ่งเล็กมมรการปกครองปริญญาโท
0016พระสิทธิเดชสิริธมฺโมนนเทศามมรการปกครองปริญญาโท
0017พระสมพงษ์คุณวํโสพลายวันมมรการปกครองปริญญาโท
0018พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์ปมุตฺโตเวชบุตรมมรการปกครองปริญญาโท
0019พระสุชาติอาภสฺสโรผึ่งผายมมรการปกครองปริญญาโท
0020พระศตวรรษกิตฺติปาโลบุญกมลมมรการปกครองปริญญาโท
0021พระยอแสงยสินฺธโรบุญเทียมลนสังคมวิทยาปริญญาโท
0022พระอธิการ ทวีศักดิ์กิตฺติาโณวรกิจเจริญวงค์ลนสังคมวิทยาปริญญาโท
0023พระพัฒอคฺคธมฺโมเจริญลนสังคมวิทยาปริญญาโท
0024พระสิทธิ์สิทธานต์สิริมงฺคโลวงค์น้อยลนสังคมวิทยาปริญญาโท
0025พระมหาเดชรชตสิริาณเมธีเดชพงค์ลนสังคมวิทยาปริญญาโท
0026พระชิษณุพงศ์สุธมฺโมคุณศรีเมฆมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0027พระกิติภูมิภูมิกิตฺติโกณ ลำพูนมมรการบริหารการศึกษาปริญญาโท
0028พระฐิติพงษ์ติวํโสภาณุศิษย์มมรพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0029พระณัฎฐ์วัฒน์กุสโลละยอยลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0030พระประวิทย์ธนปญฺโศิริวัฒน์ศศพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0031พระมหาอนุลักษณ์อภิสุวณฺโณภูพิทองมมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0032พระมหาอนุชาชยาภิชาโตโพธิเกตุมมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0033พระโกณทัญโญกมฺพโลสามนมมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0034พระโรชิตปญฺาวชิโรชิตระการ์มมรปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0035พระประวิทโกสโลฝ่ายทะแสงรอปรัชญาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0036พระชัยวฤทธิ์อิทฺธิวราโณอินต๊ะยศลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0037พระพารินธรตวรสทฺโธสูนปันลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0038พระมหาไพศาลนนฺทเมธีพันธ์สวัสดิ์ศศพุทธศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0039พระธวัชชัยกิตฺติปญฺโจินาลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0040พระเนตรนรินทร์ติสฺสวํโสนิลตาติ๊บลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0041พระสมยศสุเมโธทองประเสริฐลนพุทธศาสตร์ปริญญาตรี
0042พระมหาณรงค์ฤทธิ์อิทฺธิปญฺโมูลคำมมรปรัชญาปริญญาตรี
0043พระมานิตย์อนุภทฺโทเชือนมมรปรัชญาปริญญาตรี
0044พระมหาทักษิณภทฺทธมฺโมชินนาคมมรปรัชญาปริญญาตรี
0045พระอนันต์สุธีโรดวงศรีมมรปรัชญาปริญญาตรี
0046พระมหาบุญประสิทธิ์นาถปุญฺโการัตน์มมรปรัชญาปริญญาตรี
0047พระสันติ ปริยากนฺตวิโรสามนมมรปรัชญาปริญญาตรี
0048พระจรัสมหาปุญฺโศรีหนองจิกรอปรัชญาปริญญาตรี
0049พระพรชัยอภิสฺสโรบุญศรีมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0050พระมหาเจนวิทย์อตฺตทโมอินสมอสภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0051พระมิญ ตึงกิมมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0052พระเหลี่ยงเฮงกมฺมสุทฺโธนวลมมรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0053พระเดชาจิรเตโชจิระอนุกูลชัยมมรภาษาบาลีและสันสกฤตปริญญาตรี
0054พระปุญญาพัฒน์ปุญฺนนฺโทแสงวงค์ดีมมรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0055พระสราวุธอธิจิตฺโตสีสุกองอสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0056พระสุพัฒน์ปวฑฺฒโนบุญทูลมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0057พระพงศกรขนฺติโกสงนุ้ยสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0058พระธนพรคุณสมฺปนฺโนอาคะนิชอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0059พระพลวัฒน์พลวฑฺฒโนพลพุทธาอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0060พระภัทรพงศ์ภทฺทวํโสเครือวงศ์ลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0061พระครูวินัยธรชนวิชวิสุทฺธิาโณวังสมบัติลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0062พระสันติสนฺติกโรไชยสงครามศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0063พระจักรพงศ์กณโกแสนศรีศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0064พระศราวินสุรปญฺโทันชมศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0065พระบัญชาสํวโรเรืองศักดิ์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0066พระอภิรัตน์จิตฺตกาโรระดมงามรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0067พระนาถพิชิตร์ธิตธมฺโม  นวลพัฒนพงศ์ศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0068พระครูธรรโมภาสวิหารการสิริธมฺโมชีพอุบัติศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0069พระวชิรวิทย์ธีรปญฺโอำมโพชรศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0070พระมหาปิยะพงษ์วํสุตฺตมกิตฺติอินธิแสงศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0071พระมหาฉัตรเพชรสุภทฺโทเสนศรีวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0072พระสมศักดิ์สมงฺคิโกส่งศรีมวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0073สามเณรปิยศักดิ์ปุ๊ดพรมลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0074พระสุรพลอติภทฺโทกันตราพงษ์ลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0075พระคมสันต์พฺรหฺมโชโตพรมเมฆศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0076พระมหาวิศิษย์ศักดิ์วิสิฎฺเวทีสุขเรืองศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0077พระเกริกพลอินฺทปญฺโยะภักดีรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0078พระสุริยาสุราโณหล้าอ่อนศรีศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0079พระมหาโสภณโชติปญฺโศรีบุญเรืองวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0080พระธีรพันธุ์คุณธีโรอุปการศิลป์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0081พระจีรวัฒน์สกฺยปุตฺโตผาใต้มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0082พระมหาพงศ์ภัคปญฺาพโลศรีมะณีมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0083พระอภิสุขปญฺาวชิโรแก้วสุทธามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0084พระตะวันทิวากโรจันทร์เพ็ญสุริยามมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0085พระมหาอนุรักษ์กิตฺติคุตฺโตพรมบุตรมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0086พระสุรพันธ์กวิวํโสเหล่าบ้านค้อมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0087พระทรงชัยวชิรจิตฺโตแก้วลิ่นมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0088พระขัตติยะานิสฺสโรไชยวรรณมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0089พระวัชระกนฺตสีโลพลธรมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0090พระชนพัฒน์สิริมงฺคโลรักพุกมมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0091พระนรินทร์ธรวชิราโณเงินทรัพย์มมรรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0092พระอภิสิทธิ์อาภากโรบุญสุทธิ์มวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0093พระชลนทีจนฺทสาโรพ่อค้ามวกรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0094พระสาริฐอินทปฺปญฺโเพรงสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0095พระอุทิศปญฺาวชิโรล้วนศรีสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0096พระณัฏฐนันท์สุธมฺโมดีรักษาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0097พระสุวรรณ์กมฺมสุโภหาญสุดสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0098พระอัครเดชาณเตโชโลภะผลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0099พระอาทิตย์อจลรํสีทองบุดดาสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0100พระธนวัฒน์ธนวํโสแก้วเกษมสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0101พระประสานถิรจิตฺโตพูลลาภผลสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0102พระภัทรภูมิอาสโภลิ้มเลิศประภากรสธรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0103พระพาสรรค์อภโยเศษวิสัยอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0104พระกิตติภพสุทนฺโตตาติยะอสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0105พระพรเพชรถาวรจิตฺโตจันทร์คำวงษ์อสรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0106พระชนัญญูชยรตนปญฺโจอมปัญญาลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0107พระจีรศักดิ์ปญฺาวชิโรถาแก้งลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0108พระณัฐพงษ์าณวีโรสารอินทร์ลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0109พระธนากรอริยวํโสไชยบุตรลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0110พระบัญชาจนฺทปญฺโพะชิลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0111พระบุญศรีอภิปุญฺโนายนวลลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0112พระพชรกิตฺติวชิโรทองบริบูรณ์ลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0113พระภิณญวรรษภูริวฑฺฒโนลองวิลัยลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0114พระสมศักดิ์สุธมฺโมลุงทุนลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0115พระเสกสรรธมฺมวุฑฺโฒจันสีมุ่ยลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0116พระเอกภพพทฺธสีโลแซ่เอี๊ยลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0117พระธนชัยธนชโยอินตะจักรลนรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0118พระวัชรินทร์วชิรวํโสชุมจีนศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0119พระกิตติศักดิ์สุมโนเมืองนามศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0120พระอาทิตย์อาทิจฺโจหวามาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0121สามเณรศรแก้วเรืองแก้วศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0122พระวัชรพงษ์านิสฺสโรทองมาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0123พระกฤษดากิตฺติธโรเลิศไกรศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0124พระทรงกรดถาวโรพรหมจินดาศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0125พระณัฐวุฒิธมฺมวีโรแดงรอดศศรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0126พระธีรพงษ์านุตฺตโรเรียบร้อยรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0127พระมหาสุพจน์สุวณฺณจิตฺโตวรรณทองรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0128พระธีรวัฒน์กิตฺติปญฺโเสาสมภพรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0129พระนภาพลธมฺมสโรจิตรักษ์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0130พระครูสมุห์นราธิปนราสโภไชยกิจรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0131พระไพบูลย์ปสนฺโนธานีวรรณรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0132พระศักดิ์ชัยคุณวีโรผารัตน์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0133พระสุทธินันท์จนฺทสาโรประกอบสันต์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0134พระสุรชัยปภสฺสโรปงเมฆรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0135พระอำพลสิริปญฺโทาทุมรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0136พระเกษมศักดิ์คุณวีโรแก้วสุริยารอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0137พระจีรวัฒน์ธีรวโรสุทธิวงค์รอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0138เจ้าอธิการ ชัชวาลชินวโรอินทปิ่นโณรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0139พระสุดอนาลโยสุขประเสริฐรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0140พระครูสุนทรสารธรรมสารตฺถิโกสุขจิตรรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0141พระสรรพวิทเปมสีโลคำฉิมรอรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0142พระลังชวโนทัมมะสอนศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0143พระเปรมศักดิ์ปภาโสจันทาม่วงศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0144พระสุทธิเกียรติสุทฺธิาโณไสยกิจศชรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0145พระปฏิวัติตวํโสวิชาพูลวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0146พระมนตรีตสทฺโธสมลออวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0147พระมหาวีระพลอุปชโยอุปชัยวศยรัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี
0148พระธีรวุฒิสุธีรวุฑฺโฒสังข์ใหญ่มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0149พระอนุพงษ์ณฎฺโกสุยะเตี้ยงลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0150พระกวินสุภทฺโทกล่อมปัญญารอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0151พระธนิษฐ์ทนฺตจิตฺโตศรีสมบัติรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0152พระวรายุทธาณวโรพรมบุตรรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0153พระมหาศิลปชัยโสภณสิริพรประพันธ์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0154พระเขมรินทร์เขมจิตฺโตนนทจิตร์มมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0155พระวีรภัทรวิสุทฺธิเมธีเชียงปล้องลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0156พระเกรียงไกรธมฺมวโรมณีกัลย์รอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0157พระไพฑูรย์ภูริปญฺโภูแช่มโชติวศกการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0158พระมานิตานวโรภกิ่งเงินวศกการสอนพระพุทธศาสนาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
0159พระสิงหวรรณสีหวณฺโณธุระลนการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0160พระมหาวิชัยสิริภทฺโทแสนปัญญารอการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0161พระมหาไกรเพชรสุคนฺธสิริเกษหอมวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0162สามเณรประสิทธิ์อาษาจิตรวศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0163พระมหาจารุวัฒน์จิรวุฑฺโฒสุพิบาลวศกการสอนภาษาไทยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0164พระครูปลัด ทิวากรรตนาณสิริจินาลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0165พระสายยันห์จนฺทูปโมแดนกาไสยรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
0166พระมหาสุทาปญฺาสิริประกอบผลรอการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0167พระมหาสุริยาภูริปญฺโหานุสิงห์วศยการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0168พระนัฎธิยาฉวิวณฺโณไชยธงรัตน์มมรการสอนภาษาไทยปริญญาตรี
0169พระโกมินทร์สุโกวิโทเตียแอกมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0170พระชัยพรเพื้อกอี๊ศรีพจนธรรมมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0171พระเทพสถิตย์ปญฺาปโชโตเขตคามมมรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0172พระธนะชัยอินฺทปญฺโสืบใหม่สธการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0173พระฉัตรชัยานรโตสธการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0174พระฉัตราธีรปญฺโใหม่กันทะลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0175พระปัญญารตนาโณสุภาลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0176พระณัฐกิจตเมธีอิมังลนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0177พระลาล บหาดุรรานา มครรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี
0178พระโรศันเศรษฐะรอการสอนภาษาอังกฤษปริญญาตรี

สอบถามข้อมูล สำนักทะเบียนและวัดผล 024446000 ต่อ 1097 , 1098