รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญาประจำปี ๒๕๖๓

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

1. ทำการค้นหารายชื่อบัณฑิตจากตารางด้านล่าง โดยใส่ชื่อในช่องค้นหา
2. ทำการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และดูเลขประจำตัวบัณฑิต
3. ทำการยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ที่ลิงค์นี้ https://graduation.mbu.ac.th/confirm

ค้นหารายชื่อ

เลขประจำตัวบัณฑิตชื่อฉายานามสกุลสถานศึกษาระดับการศึกษาสาขาวิชาหมายเหตุ 
๐๐๐๑พระชาติชายชาติวุฑฺโฒสุขเอกมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๐๒พระศรีสุวงศ์สิริภทฺโทตรีวิเศษศรีมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๐๓พระครูสังฆรักษ์ เอนกสุชาโตสงกามมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๐๐๔พระมหาจิตติพงษ์ฉนฺทโกพุตธขันท์อสปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๐๐๕พระมหาฉัตรชัยสุฉตฺตชโยมูลสารอสปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๐๐๖พระมหาพิพัฒน์ปวฑฺฒโนท่าดีมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๐๗พระมหาสนธิ์ตสํวโรบัวเขียวมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๐๘พระครูปลัด ธงไชยพัฒน์อภิปุญฺโศรีจันทร์มมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๐๙PHRA SING VANNASAKHONEมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๐พระขวัญเมืองฉนฺทโกถิรสุทธินันท์มมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๑พระครูสังฆรักษ์ ดิเรกสุขวฑฺฒโนคุ้มตะสินมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๒พระสว่างถาวโรปิ่นเกตุมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๓พระกมลรัตน์อภิปุญฺโต่ายลีลาศมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๔พระจเรธมฺมจิตฺโตจันทร์บางมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๕พระบุญลัทปุญฺวนฺโตสุวรรณเดชมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๖พระกฤษดาสมจิตฺโตชาวเรือหักมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๗พระอรรถพรตเมโธสามาทองมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๐๑๘พระปฏิภาณสุรปฏิภาโณโพธิวิพุฒมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๑๙พระบวรสุนฺทโรวังคีรีมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๐พระสุริยะปภสฺสโรสพานทองมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๑พระกิติคุณสิริคุโณเจนยุทธนามมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๒พระประสานชยาภิรโตอร่ามวาณิชย์มมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๓พระธนาอคฺคธมฺโมพิมพารัตน์มมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๔พระมหาดีนัยกตคุโณแพมขุนทดมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๕พระมหาอนันต์อนุตฺตโรอันวิเศษมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๖พระอนุพงษ์ธนปาโลคำเอี่ยมมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๗พระมหานนทรัตน์ชยานนฺโทวงศ์ปทุมมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๘พระชานนท์อภิปุญฺโภูดีมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๒๙พระมหาธนาศักดิ์สุตธโนสุดสุขมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๐พระมหาวรพงษ์วรวํโสบุญญประภาลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๑พระมหาทนงศักดิ์ธีรสกฺโกตาดีลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๒พระมหานทีอิสฺสริโยภาโสธรรมขันธาลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๓พระวิพลานวโรสายต้อมลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๔พระอาทิตย์อานนฺโทภู่คำลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๕พระครูมนูญธรรมทัตธมฺมทินฺโนยอดดีลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๖พระวิจิตราณวโรนิ่มสูงเนินอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๗พระพิศาลวิสาโลผาสุกสิทธิพงศ์อสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๘พระขจรศักดิ์จกฺกธมฺโมผดุงสันต์อสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๓๙พระบุญชูจตฺตมโลภิญโญภาพอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๔๐พระฉัตรชัยอคฺคชโยสิงห์โตแก้วอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๐๔๑PHRA UKALLWIDAPA OHมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๒พระนลธวัชอนาวิโลการุณมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๓พระปรีชารตนโชโตนาจันทัดมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๔พระอภิเดชตสาโรศรีโพธิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๕พระมหาชยาวุธจิรวฑฺฒโนสัมพันธสิทธิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๖PHRA KAMAL MONI CHAKMAมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๗PHRA DIVA PRAKASH SHRESTHAมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๘พระปรีชาจิรปญฺโแตงสมุทรมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๔๙พระชัยณรงค์กนฺตสีโลอินทร์แก้วมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๐พระปลัด วิทวัสปภสฺสโรห่อเพชรมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๑พระครูสุรัตวิหารการเขมธมฺโมรอดแก้วมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๒พระมหาณัฐวุฒิานวุฑฺโฒเอียดเรืองมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๓พระมหาอดิศักดิ์คเวสโกฉีดอิ่มมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๔พระจักรีวิจกฺขโณสิทธิสุวรรณมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๕พระณัฐพงษ์าณเมธีไกรเทพมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๖พระณัฐพงษ์สิริสุวณฺโณจันทร์โรมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๐๕๗พระวิชิตาณวีโรศรีชัยรอปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๐๕๘พระอมรรัตน์รตนโชโตนิลจันทร์รอปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๐๕๙พระขวัญชัยปิยสีโลโนเรศรอปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๐๖๐พระครูสังฆรักษ์ ปรีชาตาโณหงษ์ทองมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๐๖๑พระครูใบฎีกาคนธรรม์อตฺถธมฺโมภาคพูลมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๐๖๒พระวินัยจนฺทวณฺโณสุนิมิตร์มมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๖๓พระวชิระปญฺาสาโรศิริลักษ์มมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๖๔พระมหาคมสันิตาโณณวรรณแก้วลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๖๕พระมหามิตรชายกตปุญฺโบ้านเรือนลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๖๖SAMANERA MINH THAI KIMสธปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๖๗พระเอกชัยปญฺาวุฑฺโฒเลาย่างลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๖๘พระมหาสอสนฺตมโนจั่นต๊ะลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๖๙พระธนวิทย์ธมฺมโฆสโกปัญญามีลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๗๐PHRA U KHANTIมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๑พระอาคมอาตปโกชูศรีโฉมมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๒พระนรินทร์จิตฺตสํวโรฉ่ำฉาชาติมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๓พระศิรพัชรภูริวฑฺฒโกราชภูมิมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๔PHRA SHIN INDASARAมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๕PHRA SUDARSHON BARUAสธปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๖พระสราวุธปญฺาทีโปชูรัตน์สธปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๗พระมหาจันทร์ชยกาโรชัยสธปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๘พระสุทธิวัฒน์ถามวโรพลทองสธปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๗๙PHRA BIJOY NANDA SARAMANสธปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๘๐พระจีราวุธคุณสมฺปนฺโณไชยเสนลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๘๑พระปลัด พงศธริตวฑฺฒโนสมแก้วลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๘๒พระนันทวัฒน์ธมฺมิกวาโทสมฤทธิ์ลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๘๓พระอนันต์สิรินฺธโรแก้วฟองลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๐๘๔พระศุภชัยถาวโรปราบภัยมมรปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๘๕พระจักรีคเวสโกดีวงษารอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๘๖พระชัยพรอภินนฺโทอาวรุณรอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๘๗SAMANERA SAKHONE SOUBANDITHรอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๘๘พระเชิดพงษ์เตชวณฺโณลาศารอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๐๘๙พระจารันร์จารุวณฺโณวิลารอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๐พระศราวุฒิถิรสํวโรคำทองรอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๑พระสุริยาปโยโคนามหงษารอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๒พระจักร์พงษ์สุวณฺโณสุโพธิ์วศยปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๓พระปัญกรปญฺาธโรจันทร์ประแดงวศยปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๔พระหนูกาญจน์อภินนฺโทผสมทรัพย์วศยปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๐๙๕พระสุริยันทีปธมฺโมผึ่งผายมมรปริญญาตรีปรัชญา
๐๐๙๖พระสัมพันธ์จนฺทโชโตสงเคราะห์ธรรมมมรปริญญาตรีปรัชญา
๐๐๙๗พระกำหนดสุกิตฺติโกไชยหาญมมรปริญญาตรีปรัชญา
๐๐๙๘PHRA LITON BARUAมมรปริญญาตรีปรัชญา
๐๐๙๙พระอธิการวัฒนชัยสุชาโตพุฒมีรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๐พระสุทธิพงษ์อภิปุญฺโจันละบุตรรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๑พระวันดีเขมจิตฺโตเค้าดีรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๒พระปลัด สมหมายขนฺติมโนจำปาเทศรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๓พระสมคิดอนามโยวงณะรัตน์รอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๔พระอภิชาติอาสโภแป้นเงินรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๕พระชัชวาลย์ชุตินฺธโรสมบูรณ์รอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๖พระอธิการชลธารสิริปญฺโหงโสดารอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๗พระธนายุทธวชิราโณโยธะคลรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๘พระบัณฑิตวรธมฺโมอนุไพรรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๐๙พระยุทธกานต์ปภสฺสโรพัทโทรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๐พระวินัยปภสฺสโรขานหัวโทนรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๑PHRA VETMANY KHAMMANOรอปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๒พระวิษณุกนฺตสีโลแสงรัตน์วศยปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๓พระนพดลอินฺทปญฺโรัตนเพชร์วศยปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๔พระศราวุธขนฺติสาโรพิลาน้อยวศยปริญญาตรีปรัชญา
๐๑๑๕พระมหาวสันต์ฉินฺนาลโยวิชัยผินมมรปริญญาตรีศาสนศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๑๖พระปัญจพลปญฺจพโลชิวชาวนามมรปริญญาตรีศาสนาเปรียบเทียบ
๐๑๑๗PHRA RATHA SUONGมมรปริญญาตรีศาสนาเปรียบเทียบ
๐๑๑๘PHRA SRITHON THAMMAVONGลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๑๙พระตรัยคุณรตนปญฺโอยู่โตลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๒๐พระมานะเตชปญฺโลุงทุนลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๒๑สามเณรดาวเพชรแสงอาทิตย์อสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๒๒พระวะรัญญูอริญฺชโยศรีวิชัยลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๒๓PHRA DUY MYมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๔พระธนกฤตอนาลโยคุ้มทรัพย์มมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๕พระมหาธีภัทรธีรภทฺโทสายศรีมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๖พระสิทธิชัยเพื๊อกโผหยกบุญเรืองเลิศมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๗พระกองคำทิฏปุณฺโณสิมทิสมพานมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๘พระทินกรตปุญฺโหาญธงไชยมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๒๙พระวรายุทธ์ธมฺมยุทฺโธไชยวงษ์มมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๐พระวิศรุตวราโณพาซื่อมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๑พระมหาพงษ์สิทธิ์ธมฺมสิทฺโธฉัททันต์มมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๒พระสุรเชษฐ์ภูริปญฺโบูชาพุทธรักษารุ่งลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๓พระธีระพงษ์ตวิริโยค่อยจะโปะลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๔พระมานพานวีโรพะยิลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๕พระวาซานสุจิตฺโตพนาพัฒนาลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๖พระวิโรจน์ตสีโลอรัญสง่างามยิ่งลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๗พระวีรวัฒน์ปญฺาวโรกองมณีลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๑๓๘พระอรรถพงษ์อตฺถวํโสขจรกิจมมรปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๓๙สามเณรณัฐพงศ์ อ๋องสุทธิ์อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๔๐พระปฏิพัทธ์อภิปุณฺโณภักดีสอนอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๔๑พระระพีพงษ์นิพฺภโยแสงโพธิ์โคอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๔๒พระนัฐทรจนฺทปญฺโญฺพาลีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๔๓พระบุญทินถิรปุญฺโบุญยังอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๔พระพงษ์น้อยอาวุธฺปญฺโพลอยงามอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๕สามเณรวิชญาพรนาชัยอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๖พระสิปปกรสิริคุตฺโตหาสุขอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๗พระอัครวิทย์พุทฺธธมฺโมสารวงษ์อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๘พระคำชายกลฺยาโณจันทะวงค์อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๑๔๙พระมหาเทอดพงษ์สุภวํโสชำนาญพลมมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๐พระเกรียงศักดิ์กตธมฺโมเขียวสระคูมมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๑พระกฤษณะรตินฺธโรชนะโมมมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๒สามเณรพลชนะเกียรติก้องไพรมมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๓สามเณรกิตติศักดิ์ผันสำโรงมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๔พระเกรียงไกร ภูริวฑฺฒโน ปานบุญอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๕พระนนทวัฒน์กุลวฑฺฒโน จันดาเบ้าอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๖พระวิริทธ์พลอายุวฑฺฒโกจีนแก้วเปี่ยมศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๗พระจิรายุอาภสฺสโรเพ็ชรลุศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๘สามเณรธิวดลหนูศักดิ์ศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๕๙พระอภิสิทธิ์อภิชาโตแซ่จ้องศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๐พระสุรเดชปภสฺสโรจินพลศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๑พระโชษณวิสุทฺโธมะลิงามรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๒พระฤทัยเขมธโรสุ่มมาตย์รอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๓พระนวพัสตร์ยโสธโรพรหมราชศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๔พระศิริชัยอธิปญฺโ ดิษาภิรมย์ศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๕พระอดิศักดิ์ธมฺมรโตแก้วนารีศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๖พระนิกรานรโตเสริฐศรีศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๗พระนันทชัยกิตฺติาโณเพ็ชรล้ำศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๘พระวรวุฒิปญฺาวุฑฺฒิชุมไชยภูมิศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๖๙พระปภาวินานุตฺตโรสุขประเสริฐวศยปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๗๐พระมนัฐพลอิสฺสรธมฺโมสดีวงค์วศยปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๗๑พระอนุชิต จนฺทปญฺโเกื้อกูลประภามมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๑๗๒พระครูสังฆรักษ์ ราเชนทร์รตนาโณอยู่ดีมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๓พระอดิเรกอุชุจาโรณ นครพนมมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๔พระเรวัฒน์จนฺทสโรโคกเดี่ยวมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๕พระจรูญศักดิ์กิตฺติปญฺโ บุรวงค์อสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๖พระณรงค์ศักดิ์ กิจฺจธโร พรมบางอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๗พระนนทกรานวุฑฺโฒสิงห์จันทร์ลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๘พระศุภฤกษ์สุเมโธเรือนบุตรลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๗๙พระจตุพงษ์จิรสีโลหอมจูรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๐พระณัฐพลกลฺยาณธมฺโมนามนาเมืองรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๑พระทะนงขนฺติโกนาคะไชย์รอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๒พระสมุห์ธรรมศักดิ์มนสิกธมฺโมหล้าเนตรรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๓พระวิทูรย์ขนฺติยุตฺโตพรรคพลรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๔พระสิทธิกรติกฺขปญฺโกุลมีรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๕พระศุภวุฒิติสรโณพุทธศรีศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๖พระนันทวัฒน์กนฺตธมฺโมแก้วคำสอนศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๗พระยศพรธีรวโรโยธามาตย์ศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๘พระวรวุฒิขนฺติคุโณ เกิดสวรรค์ศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๘๙พระนิวัฒน์อภิปุณฺโณสายคำศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๙๐พระวรวุธวรวุฑฺโฒคิมเข้มศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๑๙๑พระบันทึก ถาวโรบัญชาชัยกูลมมรปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๒พระธราเทพ เทวธมฺโมสายัญมมรปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๓พระวุฒิชัยอนุตฺตโรมาตผางมมรปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๔พระมหาจิรวัสจิรวฑฺฒโนหิรัญลักษณ์มมรปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๕พระวุฒิภัทร เตชวโรยาบุษดีมวกปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๖พระสิทธิพรสิทฺธิวโรใจเขื่อนมวกปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๗สามเณรสุรัตน์ศรียะพงษ์มวกปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๘พระอดิศักดิ์อติสตฺติโกสุภาอรรถมวกปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๑๙๙พระใบฏีกาเอกสิทธิ์กิตฺติปาโลเกิดทรัพย์ไพศาลมวกปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๐พระองอาจ ชาตวิริโยตู้วงค์ษาสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๑พระนพรุทธิ์ านารโหพุทธกุลสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๒PHRA CHAU SOKDIEPสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๓สามเณพลากรอ่อนละมุลสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๔สามเณสุริยันต์อุทรังสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๕สามเณรโกวิทย์จิตติปกรณ์รักษ์สธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๖พระอภินันท์ อภินนฺโทจริภิญญาสธปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๗พระพัฒนศักดิ์โสภโณนามโคตรอสปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๘พระธรรมรักษ์ตธมฺโมนายคำลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๐๙พระณัฐวุฒิวุฑฺฒิธมฺโมกาวินจ๊ะลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๐พระชายรกฺขิตจิตฺโตลุงคำลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๑พระชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโนแก้วบุญเรืองลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๒พระสุรินทร์สิริสุวณฺโณถาวรนำชัยลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๓พระพิสิทธิ์ปญฺาวชิโรหม่องน่านลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๔พระสุรศักดิ์ธมฺมปฺปฏิสรโณไชยบุตรลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๕พระอดิศักดิ์อติภทฺโทแซ่ลี้ลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๖พระพรชัยตปุญฺโณ ลำพูนลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๗พระปัญญาพลปญฺาวฑฺฒโนไทยใหญ่ลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๘พระเชาวลักษณ์คมฺภีรวํโสวอนเพียรลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๑๙สามเณรทรงยศแก้วสุตาลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๐พระกิตติพันธ์ถาวโรสหเมธาวีลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๑พระชัยยายตินฺธโรมงคลหฤทัยลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๒พระวีระพงษ์วีรภทฺทโรทาคำลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๓พระกฤษฎาาณวิชโยอินต๊ะโมลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๔พระจรัญจิตฺตทนฺโตจันทร์จี๋ลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๕พระณัฐวรรธน์ณฏฺเมธีลุมเขียวลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๖พระทวีศักดิ์ธีราโณปาประมูลลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๗พระพงศธรเขมเทโวบุญลอยลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๘สามเณรอดิสรอาชาสัญจรลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๒๙พระสมภพาณสุโขสุวรรณมาลนปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๐พระธนัญชกริตธมฺโมรัตนอุบลศศปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๑พระชัยสิทธิจิณฺณวตฺตโรชาวแพรกน้อยศศปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๒พระจตุรงค์กนฺตสีโลหนองประทุมรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๓พระไกรสรธมฺมจาโรแสนบุญรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๔พระพงศกรจกฺกวโรหนองหารรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๕พระภัคพงศ์ปิยธมฺโมอะทาโสรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๖พระชัยเกตุแก้ววรจิตฺโตสีน้ำอ้อมรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๗พระสหรัฐชุตินฺธโรอิ่มเสถียรรอปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๘พระชาลีอาภสฺสโรแสนศิลาศชปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๓๙พระพิชัยสุนฺทโรพาเฮ้าศชปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๐พระมหาชาญณรงค์ิตธมฺโมทองบ่อวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๑พระเชิดวงค์ รตนวํโสชุมภูวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๒พระมหานิกรสุเขตฺโตนางามวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๓พระมหาวัชรินทร์อินฺทวชิโรเสนารัตน์วศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๔พระมหาสัพพัญญูมหาสกฺโกผาสุขวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๕พระสุรชัยธมฺมวโรพันอูวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๖พระมหาอนิรุทธ์อินฺทปญฺโบุญยอวศยปริญญาตรีวิชาการปกครอง
๐๒๔๗พระโชติพันธุ์สุโชติโกเกิดสุภาพมวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๔๘PHRA THACH SA THANHสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๔๙PHRA THACH DIEUสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๐PHRA THACH CUONGสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๑พระวิทวัสจิตฺตปญฺโจินตนปัญญาสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๒PHRA SE KIMสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๓พระเกียรติศักดิ์กิตฺติโกเตชะสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๔พระฤทธิเกียรติขนฺติจิตฺโตวิชาเฟื่องสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๕พระบุญรอดปิยสีโลอินทรโสภาสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๖PHRA PISETH SUONสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๗พระไพโรจน์ฉนฺทสุโภสุเนตรปิยฉัตรลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๘พระคมสันจนฺทวํโสวงศ์จันทราลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๕๙พระณัฐพงษ์โรจโนชัยชะนะลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๐พระศิวกรนนฺทโกวิริยมลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๑พระนทีวรปญฺโวรรณคำลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๒พระปัญญาานวโรแน่นอุดรรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๓พระณัฐวุฒิวชิรปญฺโพุดมีรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๔พระพฤณฑ์อธิปญฺโสุทิปัญโญรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๕พระจักรกฤษธมฺมจกฺกเมธีโรจนกรรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๖พระยศพรธีรชโยพันธุ์โยศรีศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๗สามเณรวราวุฒิพันธนะบุญวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๘พระญาณวัฒน์อภิฉนฺโทพิมพ์ชะอุ่มวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๒๖๙พระมหาประภัสสรสิริภสฺสโรบุราโลมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๐พระมหาศราวุธวราวุธโธภูธรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๑สามเณรแสนศักดิ์ใจปิงลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๒พระกิตติเตชพโลไตรโอสถลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๓พระเกียรติศักดิ์กนฺตสีโลชาวยาลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๔พระจตุพลอาภาทโรฟุ่มเฟือยลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๕สามเณรชัชพงศ์กิจจาพัฒนพันธ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๖พระวีระพงษ์วีรวํโสมังสีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๗พระสถาพรเตชนนฺโทเตชะนันท์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๘พระทศพรธีรวํโสสูงสันเขต รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๗๙พระกิตติพงษ์สิริปญฺโสิมณีรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๘๐พระมนตรีณฏฺฐมโนครองพันธ์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๘๑พระกษิดิ์เดชสีลเตโชพัฒนภานนท์วศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๘๒พระสมเพ็ชร ธมฺมวชิโรแซ่พ่านวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๒๘๓พระมหาศักดิ์รวีสกฺกวีโรไวว่องมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๔พระมหารัฐธรรมนูญาณมนุญฺโตรียาภิรมย์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๕พระณัฐพลชยวุฑฺโฒภักดิ์งามลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๖พระภัทธ์นิธินิธิภทฺโทเดชสุขฐานพัฒน์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๗พระอุเทนธีรปญฺโจิตอารีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๘พระอภิเชษฐ์อภิปุญฺโปะกิเนทัง รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๘๙พระมนูลสุจิตฺโตแก่นโสรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๙๐พระวสันต์ ยสินฺธโรประกอบศรีวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๒๙๑พระมหาเด่นชัยชยาภสฺสโรพรมแสงมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๒พระมหาศิริศักดิ์ธมฺมสกฺโกพัชรัชดิลกุลมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๓พระณัฐภัทราณสิริปันศิริลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๔พระสมคิดติกฺขปญฺโคำนวณพนาไพรลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๕พระโชคชัยชยวุฑฺโฒปายหาญลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๖พระธีรธรรมตสิปฺโปเพ็ชร์มหาพรมลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๗พระกิตติธัชสิริมงฺคโลสุขกิตานนท์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๘สามเณรสมบูรณ์สิริลักษณ์มงคลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๒๙๙พระปิยะพงศ์สิริจนฺโทจันธร รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๐สามเณรอภิชัยแก่นจักร์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๑พระทิวากรทิวากโรเรืองรุ่งรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๒พระรัชพลภูริปญฺโประจันทร์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๓พระมหาราชันปญฺญาวชิโรบุญคำภารอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๔พระสกลทีปงฺกโรแซมรำรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๕พระเทิดทูนจนฺทสีโรบุญโกรวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๖พระประสิทธิ์ปภสฺสโรดวงหอมวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๗พระวาสนา านวุฑฺโฒพลทองเติมวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๐๓๐๘พระอภิชาติ กนฺตธมฺโมบูรณะมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๐๙พระปรัชญา ตธมฺโมเอมโกวิทย์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๐พระชัยสิทธิ์ อคฺควณฺโณคงพัฒน์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๑พระวิชาญ สุทฺธิจิตฺโตอุษาระยับไพรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๒พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโตทองผาสีงามมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๓พระจรัญาณโสภโณโยธิคาร์สธปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๔พระอภิสิทธิ์อภินนฺโทไชยทองลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๕พระอาทิตย์ธมฺมภาณีอินทร์ติ๊บลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๖พระวัชระาณวโรสีมันตะรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๑๗พระรัตนชัย อภิชโยอัศวนภากาศมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๓๑๘พระทิติกรณ์ธิติธโรแซ่โซ้งลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๓๑๙พระโลกันตร์นรสุภโรเสน่ห์รวมมิตรลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๓๒๐พระมหานันทวุฒิสุวณฺณเมธีโนพวนลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๑พระนิติพงศ์อภิสมฺปนฺโนจันต๊ะโกลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๒พระฐิตาภิวัฒน์ตาภิวฑฺฒโนจินะศรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๓พระศักดิ์ณรงค์สีลเตโชค้างคีรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๔พระเขษมศักดิ์พรฺหมฺวณฺโณแสงผึ้งลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๕พระจิ่งทุนจิรวฑฺฒโนลุงยู้นลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๖พระบุญรอดอริยวํโสจำเริญสิงขรลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๗พระมโนชัยมนชโยวิมานประไพลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๘พระทุมราชตวีริโยก้อนมะเขียวลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๒๙พระมหาวีรยุทธขนฺติพโลทีดาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๓๐สามเณรคำสินไชยสุขะปันยารอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๓๑พระวิทยาสาสนสุธีภู่กันรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๓๒พระณัฐพลปริปุณฺโณสุนะไตรรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๓๓พระสุธรรมจนฺทธมฺโมวงศ์เสนารอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๐๓๓๔พระธานนท์ าณวโรอินทร์ติยะวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๓๓๕พระมหาสุนทร ชาตเมธีสุดชาวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๓๓๖พระเจริญทรัพย์ ปิยวณฺโณทองคำพิมพ์วศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๓๓๗พระจักรพงษ์ คุณวีโรภูอุทาวศก
๐๓๓๘พระเด่นนิรันดร์ วณฺณคุตฺโตมุสิกา วศก
๐๓๓๙พระวันชัย ชุตินธโรพลทองเติมวศก
๐๓๔๐พระอาทร ตธมฺโมจุลฤทธิ์วศก
๐๓๔๑พระสิทธิภรณ์สิทฺธิกาโยกิจชำนิวศก
๐๓๔๒นางสาวรสิตาธรรมสาโรรัชต์มมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๓นางสาววัชรีมีศิลป์มมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๔นายประสาทธรรม์เหลือจันทร์มมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๕นางสาวบุญพิศนัยน์พาณิชมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๖นางสาวลดาวัลย์สินวีรุทัยมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๗นางสาวรัชนีตรีพิพัฒน์กุลมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๘นายยิ่งศักดิ์นิติสิงห์มมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๔๙นายอำนวยสุวรรณคีรีมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๕๐นายรังสีจรรยามมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๕๑นายทิวเมฆนาวาบุญนิยมมมรปริญญาเอกพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๕๒นางกัญญภัคแมกกี้มมรปริญญาเอกพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๕๓นางจิตศริณย์พรปัญจวัฒนคุณมมรปริญญาเอกพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๕๔นางสุณีเวชประสิทธิ์มมรปริญญาเอกพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๕๕นางวิลาสินีวัฒนมงคลมมรปริญญาเอกพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๕๖นายสำราญศรีคำมูลมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๕๗นางสุภัคตรังรัตนจิตมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๕๘นายปรมะบุญเขื่องมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๕๙Mr. ChanthoneSintadavongมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๐นางสาวสิริกุลอนุรักษ์ธนากรมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๑นางรัตนาภรณ์วัชรอัตยาพลมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๒นายมนต์ชัยชนินทรลีลามมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๓นายวิศรุตมาเจริญมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๔นายพัทธนันท์พัชรสวัสดิ์มมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๕นางสาวณัฐธนธีราศรีภามมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๖นางสมถวิลฤกษ์งามมมรปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๗นายเสถียรวงค์คมอสปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๘นางรัชนีพจนาอสปริญญาเอกการบริหารการศึกษา
๐๓๖๙นางสาวนงลักษณ์วิเศษมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๐นางสาวณัฏฐศรัยพงศ์วรวสุมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๑นายพีระพงษ์พลเยี่ยมมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๒นายชุมพลชื่นจิตร์มมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๓นางมณีรัตน์มีจั่นเพชรมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๔นาวาโท พัชระไม้หอมมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๕นายสุวิทย์โพธิ์ทองมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๖นายชินนุพงษ์สุวรรณชัยรบมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๗นายธนกฤตผลโกศลมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๘นายโกศลเตียวโซลิตมมรปริญญาโทพุทธศาสน์ศึกษา
๐๓๗๙นายพนมกรคำวังมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๐นายธเนศเกษศิลป์มมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๑นางสาวธาราทิพย์ต้นชมพูมมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๒นางสาววนิดาชุลิกาวิทย์มมรปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๓นางไฉไลสืบสายลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๔นายเรวัฒน์เพียรพจนนารถลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๕นางทิพย์กานดาคันธวงศ์ลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๖นางสาวเพ็ญศรีวังเสรีพิพัฒน์ลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๗นางสาวอภิญญาชูตระกูลลนปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๘นายสมฉัตรชัยงามดีอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๘๙นายธวัชชัยสามหาดไทยอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๙๐นางสาวจีรวรรณโสภัณอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๙๑นางสาวธนัทพรอุทัยสุทธิจิตรอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๙๒นางสาวปิยพัชญ์กุลเจริญพงศ์อสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๙๓นายประเสริฐชมพรมมาอสปริญญาโทพุทธศาสนาและปรัชญา
๐๓๙๔นายกิตติวรภัทรเรือนคำมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๓๙๕นางสาววิมพ์วิภากาญจนพิบูลย์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๓๙๖นายสุริโยพินโยมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๓๙๗นางสาวธัญลักษมณ์อารยตานนท์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๓๙๘นางสาวกมลวรรณวันแก้วมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๓๙๙นางสาววิลาสินีประกันมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๐นายเอกภพเหล่าบุญล้อมมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๑นายประทีปเหลืองทองคำมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๒นางสาวอำภาไชยเอียดมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๓นายภัทรพลพูนศักดิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๔นายชัชวาลปัญจันทร์สิงห์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๕นายนพพรฮะวังจูมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๖นางบุญชิดสุขเนตรมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๗นายภัสกฤชสุขเสนมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๘นางอุสาเนียมมณีมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๐๙นางสาวจุฑามาศรัตนจันทร์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๐ดาบตำรวจมานิจสัตยาคุณมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๑นายมนัสคชรัตน์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๒นายณธีนนท์มากอิ่มมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๓ว่าที่ร้อยตรี วิทวัสสุขเอี่ยมมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๔นายกรีฑาคงพยัคฆ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๕จ่าสิบเอกสุชาติหิรัญสุขมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๖นางพัชรชลหนูนารถมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๗นางสาวกชพรพงธิพันธ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๘นางสาวราชาวดีศรีสวัสดิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๑๙นางสาวสุภาวดีช่อสมมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๐นางสาวอุบลวรรณไชยเรนทร์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๑นายวิทยาสุขสวัสดิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๒นายศิริพงศ์หนูนารถมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๓นายเอกอังคเมธากรมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๔นางสาวรุ่งนภาศรีรักษ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๕นางสาวโสมจิราวดีจำปาสิทธิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๖นายสันติชาญปราณีตมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๗นายนิรันดร์พันธ์ศักดิ์มมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๘จ่าสิบเอกธรรมนูญมูณีเกิดมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๒๙นายธีรัตน์แทนสกุลมมรปริญญาโทการปกครอง
๐๔๓๐นางสาวเนตรนภานมัสไธสงมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๑นางสาววรรณิศาอ่อนประสพมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๒นางสาวเบญญาดาเกิดมณีเดชากรมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๓นายพิพัฒน์นิรนาทกูลมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๔นางสาวนิสสรณ์พฤกษ์ภูมรินท์มมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๕พลโท วีระวงศ์สรรค์มมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๖นายชัยยาพันธ์เพชรมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๗นายปรัชญาลักษณ์ภู่เสือมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๘นางเสาวลักษณ์สุทธิพรโอภาสมมรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๓๙นางสาวลำพูนสิงห์ขารอปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๔๐นายธนวัฒน์ทวีรอปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๔๑นางวรรณาแสงบุญศรีรอปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๔๒นางประวิณาทองวิเศษรอปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๔๓ดาบตำรวจหญิงประกายพรผุยรัตน์ศชปริญญาโทการบริหารการศึกษา
๐๔๔๔นางศิริพรธรรมะมงคลชัยมมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๔๕นายรณชัยกายะบุศย์มมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๔๖นายวีระพงศ์ศิริลักษ์มมรปริญญาตรีพุทธศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๔๗นายอภิชัยแสนคำลนปริญญาตรีพุทธศาสตร์
๐๔๔๘นายปรีชาทบลงรอปริญญาตรีปรัชญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๔๙นางสาวกุลณัฐฐาคำแดงไสย์รอปริญญาตรีปรัชญา
๐๔๕๐นางสาวภูชชิตาศรีทานันท์รอปริญญาตรีปรัชญา
๐๔๕๑นางสาวตวงพรมิตรสิตะมมรปริญญาตรีศาสนศึกษา
๐๔๕๒MISS LNGNIKONE XAISETHATHILATHมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๕๓นางสาวกมลาพงษ์เมธามมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๕๔นางสาววาสนาโนะควาลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๕๕นางสาวณัฐนิชลิ้นฤาษีลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๕๖นางสาวเบญจวรรณมูลประโกอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๕๗นายฉัตรชัยคนเพียนมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๕๘นายเนตรนภามองเพ็ชรมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๕๙นางสาวเย็นจิตเอื้อบุญเขตขจรลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๐นางสาวพิมพ์สุดาบำรุงธีรพลลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๑นางสาวกวินณา นามตะอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๒นางสาวจิราพรบุญกว้างอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๓นางสาวนิรมลดงเจริญอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๔นายเพิ่มพูนหมั่นคูณอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๔๖๕นางสาวพลอยไพลินปัทมดิลกมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๖๖นายภัทรพงศ์ศรีโพธิ์ช้างมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๖๗นางสาวเบญญาภาอิ่มจินดามมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๖๘นางสาวสุธิตาอินต๊ะมีมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๖๙นางสาวรัตน์สิริศิริกาญจนวงค์มมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๐นายวรพลปัจอริยะกุลมมรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๑นายสายัณห์สถิตพัฒนาลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๒นางสาวกชนิภาหนักแน่นลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๓นายชัยยศยืนยงคีรีมาศลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๔นางสาวปิ่นสุดานามแก้วลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๕นางสาวรพีพรรณคำไผ่พันธ์ลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๖นางสาววิจิตราสีโอะลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๗นางสาวสุนิสาคุณาวัชระกุลลนปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๘นายศราวุธชาวไธสงอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๗๙นางสาวมนต์นภานาทันอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๐นางสาววิรดาขัติยะวงศ์อสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๑นางสาวศิริพรสืบสายอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๒นายพงศ์พณิชรามางกูรอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๓นางสาวปัทมาพรข้อทนอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๔นางสาวศศิวิมลนิกรกุลอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๕นายธิติวัฒน์วีราพัชร์ชยธรอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๖นางสาวกรกนก สายางอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๗นางสาวเสาวลักษณ์นามมาอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๘นางสาวพรรณธิภาหร่องปัจฉิมอสปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
๐๔๘๙นายอรรถพลยางมั่นมมรปริญญาตรีภาษาบาลีและสันสกฤต
๐๔๙๐นายพีรวัสสิพรัฐวรพงศ์มมรปริญญาตรีภาษาบาลีและสันสกฤต
๐๔๙๑นางสาวอรปรียายงทองมมรปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๒นายสุพัฒน์พงษ์อุจะรัตน์มมรปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๐๔๙๓นางสาวชฎาพร บุบผามมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๔นางสาวณัฐวดีเผือกหอมมมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๕นางสาวกุหลาบมมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๖นางสาวรัชนีวรรณพราหมณ์มมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๗นายธนาวัฒน์ลือชาโคตรอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๘นางสาวศันสนีย์โจติอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๔๙๙นางสาวสุดารัตน์ทัพซ้ายอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๐๐นางสาวรัตติยากรจันทะจรอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๐๑นางสาวอภิญญา จักรนารายณ์อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๐๒นางสาวญาดาอารยทรัพย์อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๐๓นางสาวสุภาวรรณศรีพุทธาอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๐๔นางสาวอุบลวรรณพรมมาอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๐๕นายนิธิศักดิ์ปานนี้อสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๐๖นางสาววิพาพรแดงประพันธ์มมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๐๗นางสาวมัลลิการอดไพบูลย์มมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๐๘นายคีรีด้วงสำรวยมมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๐๙นางสาวสุภาพรพิษคำมมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๐นายณัฐวุฒิสายลาดมมรปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๑นางสาวชนากานต์โนนม่วงอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๒นางสาวกิตติยาศรีมุงคุลอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๓นางสาวพิมพ์พิชชาพรมภักดีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๔นางสาวทานตะวันงามกลางอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๕นางสาวนิติยาพรนครชัยอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๖นางสาวกิติยาสีมีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๗นายณัฐกิตติ์แซ่โค้วอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๘นางสาวลลิตาพาบุตรอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๑๙นางสาวธิชารัตน์อุ่นใจอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๐นายธรรมรัตน์สุสีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๑นายวชิราวัฒน์อนุศรีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๒นายรณยุทธ มัทธะปะนังอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๓นางสาวจตุพรบุดดีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๔นางสาวกุลนันท์จันทรภักดีอสปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๐๕๒๕นางสาวนรินทราขันทองมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๒๖นางสาวณัฏฐธิดาวัฒนเจริญมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๒๗นางสาวศิริวรรณรักษ์มณีมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๒๘นายธัญธวัชพรมมามวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๒๙นางสาวเบญจวรรณอันทพิษมวกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๐นางสาวกัญญารัตน์สีเตชะอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๑นายชยานนท์สิมมะลีอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๒นางสาวชไมพรคงสมบัติอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๓นางสาวศิริประภาวงค์ประพันธ์อสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๔นายสุรวุฒิ ยอนหมื่นอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๕นางสาวอุบลวรรณบุญกองอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๖นายอนึงดีสวนอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๗นางสาวอุไรวรรณกะพอลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๘นางสาวมนทกานติ์ปิ่นญาติลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๓๙นางสาวกาญจนาแสนสุขรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๐นางสาวกฤติยาคำนวณจิตรศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๑นางสาวสุภัสสรดอนเมืองพรมศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๒นางสาวเพชรมณีขุนประดิษฐ์ศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๓นางสาวน้ำทิพย์ศรีวันคำวศยปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๔นางสาวสุวนันท์เทียบโววศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๐๕๔๕นางสาวปภัสรารัตนภักดีมมรปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๔๖นางสาวนิตยาตาลน้อยอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๔๗นายพงษ์ศักดิ์ ศรีประทุมอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๔๘นายศุภวัฒน์ คงวันดีอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๔๙นางสาวสิรินาฎพลทองมากอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๐นางสาวสุภัสสรภูคำใบอสปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๑นางสาวนิตยาป้างอินทร์ลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๒นายสัมฤทธิ์เชื้อสายวิบูลย์ลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๓นายวีระชัยแก้วใจลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๔นางสาวสโรชาษมาชัยอนันต์ลนปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๕นางสาวอินทุอรไกรษรรอปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๖นายคงเดชมัฎฐาพันธ์ศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๗นางสาวสุนิตาแช่หลีศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๘นางสาวศุภลักษณ์สีสายทองศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๕๙นางสาวนริศราเตชะศรีศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๐นายจักรพงษ์สะรุโณศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๑นายสหรัฐเหมือนมณีศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๒นายศตวรรษเวชกุลศศปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๓นายธิเบศร์เย็นขันศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๔นายวุฒิไกรทองแบบศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๕นายรณภพคามะเชียงพิณศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๖นางสาวปวีณาศิริหล้าศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๗นายนครินทร์ธาดาอิสราพานิชศชปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๘นางสาวขวัญหทัยโต๊ะยาวศยปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๖๙นายปริญญาเสาะสมบูรณ์วศยปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๐นายชัยชนะ นาแถมนาควศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๑นางสาวฐิติญาพรภูทองพันธ์วศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๒นางสาวธนิฎฐาคำพะมัยวศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๓นางสาวปิยกาญจน์ภูถาดลายวศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๔นายศิวะชัยนาถ้ำพลอยวศกปริญญาตรีการปกครองเกียรตินิยมอันดับสอง
๐๕๗๕นายบวรวงศ์ต๊ะเอ้ยมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๗๖นางสาวรัติยาลักขณาอำไพมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๗๗นางสาวบุณยวีมากสุริวงค์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๗๘นางสาวภาวพรรณกิจประเสริฐมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๗๙นายกรวิชญ์คชวงศ์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๐นายจักรพันธุ์สงวนสัตย์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๑นายณัฐพลวิจิตรเศรษฐกุลมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๒สิบเอก ธนเสฏฐ์กุคำใสมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๓นายพงษ์พัฒน์พวงวงศ์ษามมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๔สิบเอก พรชัยอยู่สงค์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๕นายพิพัฒน์กิจประเสริฐมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๖นายจรดลท้วมเกร็ดมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๗นายสุทธิศักดิ์หงส์ธนภัคมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๘นายปัณณวิชญ์บรรเทามมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๘๙นางสาวกมลชนกรองทองมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๐นายวัฒนชัยธีรพจณิชามมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๑นายปรีชาปานพรมมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๒นายศิวกรพึ่งแสงมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๓นายกรรชัยเรืองรังษีมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๔นางสาวมยุรฉัตรบุญส่งมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๕นางสาวณัฐวารีย์เอี่ยมสุวรรณ์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๖นางสาวอารียาจันทร์โทมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๗นายฐิติวิชญ์ไม้หอมมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๘นายจินดาสิงห์ใหญ่มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๕๙๙นางสาวสาธิดาแสงสว่างมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๐นางสาวนิรชาแสงสังข์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๑นายธราธรคำชมภูมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๒นายธีชาภัทรเพียวประเสริฐมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๓นายอภิสิทธิ์จรลีมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๔นายจักรพรรณสิทธิเพียรมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๕นายกฤษณะยังปรางค์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๖นายเอกศิลาเพชรพิทักษ์ชนมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๗นายนันทพงศ์บุญรักษามมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๘นายจรัญ เทพกระโทกมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๐๙นางสาวดวงใจ นวนกลางดอนมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๐นายปนัดดา หนืดกระโทกมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๑จ่าสิบตรี พีระพัฒน์ เคลือบหมื่นไวมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๒สิบเอก ภูมินทร์ อินทรีย์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๓สิบเอก มนตรี กรไธสงมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๔นางลดาวัลย์ แบงกระโทกมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๕นางสาววิภาวรรณ น้อยศรีมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๖นางสมหมาย แผ้วกระโทกมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๗ร้อยเอก อรรฐพล รอยประโคนมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๘นายอุดม พลขันธ์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๑๙นายกรีฑาพล วิเศษฤทธิ์ไกรมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๐นายกิติศักดิ์ แจ่มกลางมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๑นายทศวรรษ ทุมกลางมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๒นายประเสริฐศักดิ์ ทำประโยชน์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๓นายพงษ์ธร สินปรุมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๔นายเมธาวี พระภูจำนงค์มมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๕นายวรกันต์ แซ่ยั้งมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๖นายสุพจน์ บ่ากระโทกมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๗นายแสนศักดิ์ สุวรรณกลางมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๘นายสันติ สุทธิชฎาธรมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๒๙นายณัฐกุล จำปาหอมมมรปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๐นายประทินสิทธิเมธารักษ์มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๑นายกฤษฎ์สมคิดวริศเกตสุวรรณมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๒นางสาวพัทราวดีถาวรมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๓นายคมสันนาโคตรมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๔นางสาวพัณธิพาชื่นขำมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๕จ่าสิบโท อัฐพลแสนยะมูลมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๖นายบรรจงโพธิจักรมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๗นายสุวัชชัยสัจวุฒิมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๘นายณัฐวัฒน์กุลเศรษฐ์สุวภามวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๓๙นายบุญญาวัฒน์อุ่นหะวงค์มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๐นางสาวทิพย์กมลศรีวะอุไรมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๑นายวุฒิสิทธิ์จำปาทองมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๒นางสาวสุชานาฏช่างสลักมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๓สิบเอก อดิศรโตตลิ่งชันมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๔นางกุลวดีโตตลิ่งชันมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๕นางสาวณัฐวรรณบุตรอุดมมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๖นางสาวปฐมาภรณ์ทุมโจ้มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๗นางสาวสุนิสาบุญขันธ์มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๘จ่าสิบเอก ภานุพันธ์จันทร์แจ่มมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๔๙สิบเอก กิตติพงษ์แสนเสนามวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๐นางสาวปาริฉัตรร่วมทองมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๑นายภาคภูมินาคทิพย์มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๒นางอ้อยทิพย์บุญธรรมมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๓สิบโท จักรปราณีสถิตย์มวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๔จ่าสิบตรี นนทนันท์รักตลาดมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๕นายสุพจน์รัตนจันทามวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๖นายธนากิจแสงสายมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๗นายศักดิ์สิทธิ์พันไธสงมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๘นายพัฒนชาติช่างกลึงมวกปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๕๙สิบเอก กิตติชาติแนบนุชสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๐จ่าสิบตรี กรกฎ จันทร์ตาสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๑นางสาวกัณฐิกา วงษ์กันหาสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๒นางสาวกรรณิการ์ปัญญาสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๓นางสาวเขมจิรา สมประดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๔นางสาวจุฑามาศ บุญรอดสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๕สิบเอก ณัฐภูมิ วาดประเสริฐสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๖จ่าสิบตรี ปภาวินกลั่นเจริญสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๗จ่าสิบตรี วรรณพันธุ์ ผ่องฉวีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๘นายสมทรัพย์ปักกาเวสูงสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๖๙สิบเอก สรศักดิ์ศรีหาวัตรสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๐นางสาวสายสุนีย์ รักมิตรสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๑นางสาวอรวรรณ ใยบำรุงสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๒นางสาวนภาพรสวยลึกสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๓นายเจษฎากรถูละพัฒน์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๔นางสาวณัชชาแก้ววรรณรัตน์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๕สิบเอก ขจรศักดิ์ ว่องอารีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๖นางสาววาริน เทียนทองดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๗นางทุมมาวงศ์มั่นสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๘นายชัยฤทธิ์ ปริญญาวิทิตสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๗๙นางสาวเบญญา ส่งนุ่นสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๐นางสาวทับทิม สีเสมอสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๑นางสาวสุภาพร คนหาญสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๒นางสาววริศรา ดอกแก้วดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๓นางสาวกนกวรรณ คำยนต์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๔นางสาวจิรนันท์ ชะตาแก้วสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๕นายมานพ กลิ่นนฤนาทสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๖นายปัญณศักดิ์ เมืองน้อยสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๗นางสาววรรณภา ด่านปานสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๘นายบารเมษฐ์ เมฆทวีภูมิสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๘๙นางสาวพุฒทา แสนสมัครสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๐จ่าสิบเอก ปรีชา ศรีลัยสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๑นางอัญญารัตน์ สรรพศรีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๒นายปรเมศวร์ แกว่นชัดสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๓นางสาวสุกัญญา โคตรวงศ์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๔นางสาวรุ่งอรุณ กู้ภูเขียวสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๕นางสาวปภัสชญา บุญยมสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๖นางสาวอรวิภา ล้วนดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๗นางสาวกมนนิษฐ์ รุจินิธิภิรมย์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๘นางสาวณัฐญา คุรุพันธ์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๖๙๙นางสาววันทา แก้วก่องสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๐นางวิไลลักษณ์ พุ่มไสวสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๑นางสาวกนกวรรณ ฉุยรักษ์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๒นายพงศ์พณิช ศันสนะพงศ์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๓นางสาวจันทร์สกุลทิพย์ แพทย์เพียรสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๔นายไชยนิตย์ เอี่ยมวงค์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๕นายธนาธร ดิสสงค์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๖นายจำเนียร จีดจีนสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๗นางสาวจุฑาพร ทองวิจิตต์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๘นายโชติศักดิ์ เนตรสืบสายสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๐๙นางสาวนิภาพร สุขชัยศรีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๐นายอดิศักดิ์ ดอกไม้ทองสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๑นางสาวไพลิน พุกผลสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๒นางสาวบุณฑริกา สมบุญดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๓นางสาวเลลัย ก้อนคำสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๔นางสาว ณัชปภา จ้อยรักษาสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๕นางสาวเมวิกา แสงตะวันสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๖นายธนนรินทร์ แสงละออสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๗สิบตรี นันทวัฒน์ ผ่องใสสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๘นายคุณากร พลายกล่ำสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๑๙นางสาวกนกกาญจน์นิลห้อยสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๐นางสาวชนนิกานต์ชมภูสุขสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๑นางสาวณิชาภาหิรัญธนาภักดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๒นายธีรานนท์ธนเศรษฐ์อมรสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๓นางสาวภาวิดานุชนารถสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๔นางสาวศรุดา แสงสุริยาสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๕นางสาววีร์ญาณัชหนูแก้วสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๖นางสาวสุรางคณางามขำสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๗นายสมเกียรติแย้มผอบสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๘นางสาวธีรนุช ประภาสพิมลสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๒๙นางสาวกรรณ์นิการ์ สอนใจสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๐นางสโรชารัตนปรีชาชัยสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๑นางสาวชญาพัฒน์พรมสารสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๒นางกาญจนากิ่งจันทร์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๓นายสมศักดิ์ทวีธรรมเสวีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๔นางณัฏฐ์วรินทร์บุตรดางามสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๕นายวิโรจน์รู้คุณสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๖นายกฤษฏิ์ธนัทลายบัวธนวัฒน์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๗นางสาววีรนุชแพทย์ประสิทธิ์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๘นางสาวศรินทิพย์ศิริมาตย์สธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๓๙นางสาววรรณวิมลเทียนน้อยสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๐นายไกรสรณ์คาวินสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๑นายจีรศักดิ์ลุณบุตรสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๒นางสาววลัยพรได้พร้อมสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๓นางลำไพรเผ่าดวงดีสธปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๔จ่าสิบเอก คมสันต์อุดมไชยอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๕นายสราวุธนะวะศรีอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๖นางสาวพัชรีเชื้อกุลอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๗ดาบตำรวจ วรวิทย์กุลชาติอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๘นางสาวสุพัตรา เหล่าโกธาอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๔๙นายแสนพลคำพาอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๐สิบโทหญิง ปัทมาเครื่องลายอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๑สิบเอก ณัฐวุฒิศรีจินดาอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๒นางมาลัยดำเนตรอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๓นางสาวจิราวรรณอุตมังอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๔นางสาวปภัสราจำปางามอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๕นางสาวเยาวเรศจุ้ยมณีอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๖นายสุรเชษฐ์โนนม่วงอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๗นายยศอนันต์ไชยปัญญาอสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๘นายสิริวัฒน์ลาวัลย์อสปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๕๙นางกชพรรณลือเลิศลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๐สิบเอก กฤตยชญ์ธิวันนาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๑นางสาวกัลยาณีมาแก้วลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๒นางสาวกาญจนาไชยวงค์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๓นางสาวกาญจนาพรมูลธิมาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๔นายเกียรติสุรินทร์กู่แดงลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๕นายชนะอุดมพุดเกิดลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๖นางสาวชลธิดาอุ่นวนารักคีรีลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๗นางณัฏฐณิชากรสมศักดิ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๘นางณัฐชาไชยสุวรรณ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๖๙นายธนันต์เอี่ยมวิจารณ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๐นางสาวธิวารัตน์อิ่นแก้วลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๑นายนพรัตน์ปัญญาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๒นางสาวบุศรินทร์จิตคงสงลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๓นางสาวเบญญาภาเตจ๊ะยวงลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๔นางสาวประไพภรณ์ขาวสว่างลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๕สิบเอก พลวัฒน์บุญเรืองลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๖นายภาณุเดชกุณาจันทร์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๗จ่าสิบเอก รักเกียรติคัมภีระลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๘จ่าอากาศเอก วรวุฒิยอดยาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๗๙จ่าสิบตรีอินตาชัยลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๐นายวิชนาถอินทจักรลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๑จ่าสิบเอก วิเชียรรักพงษ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๒นางสาวสิรีธรหลานแก้วลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๓นางสุวิมลยอดคำแปงลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๔นายอัสสัมชัญเตโมลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๕นายอาทิตย์แดงสวัสดิ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๖นางสาววณัฐชยามาคาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๗นางสาวเพชราภรณ์ลอพอลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๘นางสาวดวงนภาสันติไพรลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๘๙นางสาวเบญญาภาจันทร์ทาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๐นางสาววัชรีสกุลพระคุณลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๑นางสาวรุ่งนภาโมทูลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๒นางสาวพรรัศมีวรรณคำลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๓นางสาวมิณฑิตาไชยาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๔นางสาวเรณูใจเอื้อนลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๕นางสาววัชรพรตระสักกานนลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๖นางสาวศันศนีย์ทวีทองเพิ่มพูนลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๗นางสาวสุทธิวรรณชินิลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๘นางสาวสุปรีด์พิฎชญาสุระวงศ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๗๙๙นายชนะศักดิ์นิธิศทวีลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๐นายชุมพรแซ่ลีลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๑นายรุ่งยศชื่นวิเศษลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๒นายปัญญาบัวตองพัฒนาลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๓นายวิชัยโชคชัยทวีพรลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๔นายกฤษณะกวินนโคทรลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๕นายกานต์สกุลคันธาเศรษฐ์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๖นายพิสิทธิ์ธารานิมิตลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๗นายณัฐวัฒน์เบิกบาลลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๘นายนันทวัฒน์แสงหน่อลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๐๙นางสาวจารุวรรณเอกจันทร์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๐นางสาวทิพปภากุณาดีลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๑นายศักดิ์ระพีกันทะพงค์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๒นายสุรศักดิ์ศรีบุศย์ลนปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๓นายธนายุตทองนาเมืองรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๔นายวิวัฒน์พวงหิรัญรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๕นางสาวทักษพรหมั่นชีทวนรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๖นางสาวฐานมาศศรีบุญรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๗ดาบตำรวจ ธนากรมอไธสงรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๘จ่าสิบตำรวจ วุฒิชัยภูงามนิลรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๑๙นายศราวุธนาแก้วรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๐นายอักษรสมัครการรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๑นางดุจเดือนสมัครการรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๒นายเอกสิทธิ์มะลัยสิทธิ์รอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๓สิบเอกคมสันต์กัลยารอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๔นางธันย์ชนกอะทาโสรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๕ดาบตำรวจนิพนธ์แน่นอุดรรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๖นายภักดีศรีเวียงรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๗นางสาวอมฤตากองไทสงค์รอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๘นางสาวอรณาวินทะวุฒิรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๒๙สิบเอกอุกฤษบุบผาโตรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๐นายไพโรจน์ดวงจำรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๑สิบเอก กัมปนาทวินทะไชยรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๒นายคณาธิปถาวรกุลรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๓นายทิวากรพุทธานุรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๔จ่าเอก พิพัฒน์วิชัยยารอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๕ดาบตำรวจ กฤษณะคำชายรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๖นางสาวกิตติยากลิ่นจังหรีดรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๗นายอภิสิทธิ์บุญมารอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๘นายคมศักดิ์ธราวุธรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๓๙นายเสกศิษฐ์แย้มชมรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๐นายกฤษณะสวัสดิ์เอื้อรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๑นายกิตตินนท์พื้นชมภูรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๒นายธรรมนูญทีปชมภูรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๓นายกุลโชติภูแซมโชติรอปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๔นายสุขสันต์รักรอดศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๕นายศักดาเพชรบุรีศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๖นายจักรินทร์ชัชวาลย์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๗นางสาวนุสราอินทรสวัสดิ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๘นางสาวภารดีเทพทวีศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๔๙นางลภัสรดาสระทองศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๐สิบโท จิรภัทร์หนูขุนทองศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๑นายศราวุธลั่นซ้ายศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๒นายวีระยุทธจงไกรจักรศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๓นางสาวอังคณาระวังวงศ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๔นางสาวสรัลนุชชารัญจะศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๕นายกล้าณรงค์สระทองศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๖นางสาวปิยวรรณบุญธรรมศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๗นางสาวสุดาวัลย์อินทะสโรศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๘นายพงศกรสุขสมาธิจิตศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๕๙นางสาวธิติมาสายทองแก้วศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๐ดาบตำรวจ ปริวัฒน์คงยอดแก้วศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๑นายสัมพันธ์ปลอดทองสมศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๒นายพงศธรศรีตั้งวงศ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๓นางสาวกฤติกาณต์ช่างสานศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๔นายศิริพงศ์คเชนทองสุวรรณ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๕นายติวาหมัดสะแหละศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๖นางสาวศุภลักษณ์บุญฤทธิ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๗นางสาวกรองทิพย์ณะราศรีศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๘นายสุภาพนัครัตน์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๖๙นายวิสุทธิ์บุญโรศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๐นายมานพอุราภิรมย์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๑นายประจวบบุญเมืองศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๒นายณัฎฐ์ทิวัตถ์โกศลสมบูรณ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๓นางสาวกรรณิดาวิเชียรศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๔นางสาวอารยานิพิฐสกุลศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๕นางสาวเนรมิตอินประภักตร์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๖นางสาวจิราภรณ์ชูชำนาญศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๗นางสาวทิพวรรณศักรางกูลศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๘นางสาวปรียาภรณ์มีลือศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๗๙นายศุภโชคหนูแก้วศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๐นางสาวกนกวรรณปานสวัสดิ์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๑นางสาวสายสุณีย์สาเรศศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๒นายพศวีร์พงษ์พิชิตศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๓นางนีญาวรรณพัฒน์วัฒน์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๔สิบโท สิทธิพงษ์อ้นประวัติศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๕นายสมภาศขวัญใจศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๖นางสาวอรญาขุนจิตร์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๗นายเกียรติศักดิ์ชูจันทร์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๘นางสาวณัฐธิดาชูรัตน์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๘๙นายปัญจพลรุ่งสุวรรณศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๐นางสาวณัฐนิชาบุญเฉิดศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๑นายอรรถพลเจริญชัยโสภณศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๒นายเอกสิทธิ์สุขเวทย์ศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๓นางสาวอรอุมาสายลาศศปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๔จ่าสิบเอก สุริยาวุธพุทซาคำศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๕ร้อยโท อาณัติจันทริสัยศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๖จ่าสิบเอก ธนาวุฒิวงศ์ธรรมศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๗นายธนากรวิชาชัยศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๘นายธวัชชัยดีอุยศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๘๙๙นายยอดวิชิตลาดบัวขาวศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๐นายราชันสร้อยมีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๑นางพิชญ์นรีเสาวนนท์ศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๒นางพีรดาก้านพลูศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๓นางสาวกชกรพันธสุมาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๔นางสาวจิราวรรณผางมาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๕นางสาวชลธิชาจอนโคกกรวดศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๖นายสมศักดิ์วานมนตรีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๗นางสาวพัชริดาสอนจันทร์ศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๘นางสาวลัดดาพรเพ็ชรแสงสัยศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๐๙นางสาววราภรณ์ศัตรูพินาศศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๐นางสาวเสาวลักษณ์อินต๊ะบูรณ์ศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๑นายพร้อมพงศ์วิจิตรปัญญาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๒นางสาวชนิดาวิวัฒน์วงตระกูลศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๓นายชัยวัฒน์ตั้งสกุลศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๔สิบตำรวจเอก ณัฐพลบุตดีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๕นางสาวธมลษ์วรรณคำภักดีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๖นางสาวพิมพิสาวรวงษ์ศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๗นางรุ่งเพชรจำรัสไวศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๘นายวุฒิศักดิ์โต้หนองแปนศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๑๙นายกฤษฏภาสแก้วกุดเลาะศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๐นางยุพินทองอิดศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๑นายอนุสิษฐ์จันดาเวียงศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๒นายเกียรติศักดิ์ไกรยสวนศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๓นายจรัญโพธิ์บุญมาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๔นายจิรเมธภิญโญยางศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๕นายชาติชายไชยบุตรศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๖นายสุรเดชมานาดีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๗นายหัสนัยแพทย์สูงเนินศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๘นายอภิชาติสิงห์ขวาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๒๙นายเอกพจน์พรหมนาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๐นายจินตวัฒน์วงศ์โพธิสารศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๑ดาบตำรวจ ปราโมทย์พลดงนอกศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๒นางสาวจันทร์จิราพุทโททาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๓นางสาวเจนจิราแทนจำปาศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๔นางสาวณญาดาขุนทำนายศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๕นางสาวสิญาณีย์ทองสุขนอกศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๖นายณรงศักดิ์ก้อมมะณีศชปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๗นายเกริกไกรบุญประสมวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๘นายเกียรติศักดิ์ไพรสุวรรณ์วศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๓๙นายจรัสลิอ่อนรัมย์วศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๐นายจำเนียรฤาชาวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๑นายเจริญศักดิ์ธิมาชัยวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๒นายธีรภัทรโททัสสาวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๓นางสาวพินัยลักษณ์ก้อนมณีวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๔สิบเอก ภาณุพงศ์ ชนะบูรณ์วศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๕นายยศพลอุ่มจานวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๖นางสาวสุภาพรหลักหาญวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๗นายวราวุธสุจริตวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๘สิบเอก สนั่นวงษ์ดีวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๔๙นายสุชินกาศักดิ์วศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๐นางสุพัตราดีสองชั้นวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๑นายอรุณขยันทำวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๒นายกิตติศักดิ์ไชยรัตน์วศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๓นางสาวจิราภรณ์แสนทวีสุขวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๔นายสิทธิโชติสาลีวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๕นางสาวเสาวลักษณ์แสนจันดีวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๖นายอนันต์วรพนมวศยปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๗นายกฤษณะ ภูทองขาววศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๘นางสาวกฤษณา พิกุลหอมวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๕๙นายจิรายุทธ์ ชัยเขว้าวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๐นายฉัตรชัย ภูโชคชัยวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๑นางสาวชนิกานต์ สุดสนธิ์วศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๒นางสาวธาราทิพย์ น้อยนาจารย์วศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๓นางสาวณัฐชพร ภูผันผินวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๔นายนพรัตน์ ปิ่นแก้ววศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๕นางสาวบุณยานุช บุญพิทักษ์วศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๖นางสาวภคอร เห็มสมัครวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๗นายภูริณัฐ ภูเนตรวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๘นางสาวมาลินี นนลือชาวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๖๙นางสาวยุภาภรณ์ หัสนิสัยวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๐จ่าอากาศเอก ศุภชัย เทพบาทวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๑นางสาวศรินทร ภูยาววศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๒นางสาวสุกัลยาแกมนิรัตน์วศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๓จ่าสิบเอก อาทิตย์ โพธิ์ตาทองวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๔นายฤทธิเกียรติ ทิวะสิงห์วศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๕นายสรศักดิ์ ฉายอำไพวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๖นางสาวศุลีพรพรมลีวศกปริญญาตรีการปกครอง
๐๙๗๗นายสุพัฒน์นาคนวลมมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๗๘นางพรไพลินแตะกระโทกมมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๗๙นายสายฟ้ามาโยธามมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๐นายนวภูมิม่วงสีสันต์มมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๑นางสาวธัญธรน้อยทามมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๒นายธนวรรธฐ์เมฆสง่ามมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๓นางสาวณาฐวรีสีเทพสวดมมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๔นายสารักษ์ หงษ์ศามมรปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๕นายภูดิศทิพย์โอสถมวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๖นายณัฐพงศ์ต่วนเอี่ยมมวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๗นายจินตวัฒน์ยิ่งยืนมวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๘นายชาญชัยศรีบรรเทามวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๘๙นายพัชระโจทามวกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๐นายจิรยุทธไชยชาติสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๑นางสาวกนกวรรณทับทิมสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๒นายกันสกลสุริยารังสรรค์สธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๓นางสาวชนัญญาพรหมมีเดชสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๔นางสาวมิณตราเกตุเจริญสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๕นายศุขวัฒน์กาญจโนภาสสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๖นางสาวอภิชญานาคผงสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๗นายจิรทิปต์สุขประเสริฐสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๘นางสาวทัศนาวดีสายสร้อยสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๐๙๙๙สิบตำรวจโทหญิง เนตรนภาพรมพิรามสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๐นางสาวโสภณา เอี่ยมยังสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๑นางสาวอาณดาหวังวิบูลย์กิจสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๒นางสาวอรพรรณเนียมเงินสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๓นางสาววันวิสาข์กองชนะสธปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๔นายภานุกรศิริเคนอสปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๕นางสาวมานิตาปโปตินังอสปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๖นายจตุรงค์อุดมอสปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๗นายกัมพลสุพรรณ์ลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๘นายศรคีรีฤดีพรพรรณลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๐๙นายชินดนัยดวงสมหวังลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๐นางสาวอังศุมาลินวารีพงศ์พันธ์ลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๑นายอินทเดชแสงจันทร์เพ็ญกุลลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๒นายปฏิภาณพ่วงเฟื่องลนปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๓นายวรวุฒิขจรนาครอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๔สิบตำรวจเอกมานิจโพธิ์ภักดีรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๕นางสาวฐิติญาคำสีทารอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๖นายสันติประทินรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๗นายขวัญชัยแน่นอุดรรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๘นายเชิดพงษ์พลชะนะรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๑๙นางสาวณิชาจรอนันต์รอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๐นายวัชรพงษ์ชุมศรีรอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๑นายจีรวัฒน์ดลประสิทธิ์รอปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๒นายวีระกุลยอดสง่าศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๓นายวิชัยสื่อวงศ์สุวรรณศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๔นายธีระชัยโฆษิตวรวุฒิศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๕นายพรชัยเลิศรัตนศักดิ์ศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๖นายพันธกาญจน์แสงไพฑูรย์ศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๗นางสาวนุสบาคุณเมืองศชปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๘นายสุชาตินิลสระคูวศยปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๒๙นางสาวณภัทรน้อยกาศักดิ์วศยปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๐สิบตำรวจเอก พิชิตบุญบรรลุวศยปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๑นายพงศ์ธนาภายไธสงวศยปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๒นางสาวมนัสนันท์ภายไธสงวศยปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๓นางสาวอัจฉราเครือวัลย์วศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๔นายรุจิศักดิ์ทับธานีวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๕นางสาววิภาภรณ์ภูสมนึกวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๖นายวิเชียรพรรณาสุระวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๗นายปกรณ์ทุมระฉายาวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๘สิบตำรวจเอก วิทูลเที่ยงลาดวศกปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง
๑๐๓๙ นางสาวสิรินาถ โชคทรัพย์ทวีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๐ นางสาวสินใจ ปิมแปงมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๑ นางสาวฐิติรัตน์ จิตต์ประสงค์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๒ นางสาวสุจิตรา ฆ้องบ้านโข้งมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๓ นายประภาส สัมพันธ์ชนะโชติมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๔ นางสาวเรือนขวัญ จำเริญมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๕ นางสาวกาญจนา โคตรทาดามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๖ นางสาววนิดา ทวีคุ้มเดชมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๗ นางสาวทัศนีย์ ศิริพรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๘ นางสาวญาสุมินทร์ ฤทธิ์มนตรีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๔๙ นางสาวรัชนี วนาบุปผามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๐นางสาวกรรณิกาแซ่ย่างลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๑นางสาวกาญจนายะคำป้อลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๒นางสาวกาญจนาจองดีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๓นางสาวจามจุรีเกตุรัตนสมบูรณ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๔นางสาวสุภัทชาเอกจันทร์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๕นางสาวชนากานต์เอกจันทร์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๖นางสาวสมฤทัยผลบุษบาลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๗นายวีรนัยปู่ดีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๘นางสาวกาญจนาขันชะพัฒน์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๕๙นางสาววนิดาบัวบุบผารอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๐นายอภิสิทธิ์หงส์นภาพรรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๑นางสาวสุกัญญาฝายกางรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๒นางสาวยิ่งรักษ์วิเศษศรีวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๓นางสาวอัญชิษฐาบุญบุบผาวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๔นางสาวกาญจนา เจริญศรีวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๕นางสาวณัฐกานต์ โชติขันธ์วศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๖นางสาวศศินาภรณ์ เคนทรภักดิ์วศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๗นายอิศเรศเฟื่องธรรมขจรวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๐๖๘ นางสาวธัญญารัตน์ ชื่นแสงจันทร์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๖๙ นายบุญญฤทธิ์ พิมพ์ดีดมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๐ นางสาวรัตนา ปรีชามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๑ นางสาวนันทพร หอมดวงมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๒ นางสาวจารุวรรณ ลุนมาตรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๓ นางสาวศศิชา เนื่องอาชามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๔นางสาวกัลยาสกุลไพรลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๕นางสาวปราณีลาวะลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๖นางสาววลัยพรมณีเกยูรลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๗นางสาวสุวนันท์กงมะลิลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๘นางสาวจันทราศักดิ์ประทีปกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๗๙นางสาวนัฐกานต์สุริยกานต์พรรณลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๐นางสาวศศิประภาคำสุขลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๑นางสาวอรนุชเสริมสร้างคีรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๒นายณัฐวุฒิจัตุรงค์เดโชชัยลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๓นางสาวกันต์ฤทัยจงจิตรเสรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๔นางสาวพนมพรโพธิไชยใหญ่รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๕นายสิทธิพรบุญพรมอ่อนรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๖นางสาวฐิติวรดาขอพึ่งด่านกลางวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๗นายภากรเชื้อชารวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๘นายสำราญเสริฐศรีวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๘๙นางสุภาพรขันเงินวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๙๐นางสาวอุทัยวรรณเมืองพิลวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๙๑นายเกรียงไกร ญาณเพิ่มวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๙๒นางสาวพรภิมล โพธิกุดไสยวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๙๓นางสาววิทยาภรณ์ สีโสดาวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐๙๔ นางสาวจิราวรรณ พรมแสนมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๐๙๕ นางสาวชลิตา ทองคงโขนมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๐๙๖ นางสาวณิชาภา ภู่ด้วงมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๐๙๗ นางสาวพรมะลิน สาวะรีย์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๐๙๘ นางสาวฐิติมาภรณ์ ผิวเงินมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๐๙๙ นางสาวเบญจพร กัณณะมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๐ นางสาวกมลชรัตน์ บุตรขจรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๑ นายฤชากร จึงตระกูลมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๒ นางสาวเกวรินทร์ คีรีดุจจินดามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๓ นางสาววิภา คีรีแดนชัยมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๔ นางสาวยศพร เทพเทียนมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๕ นางสาวนิภาวรรณ ฉายประทีปมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๖ นางสาวพัชราภรณ์ ราดใจผิดมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๗ นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทองมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๘ นางสาวจันทิมา มะศรีหามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๐๙ นางสาวกชกร คนขยันมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๐ นางสาวอทิติยา เพียรไธสงมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๑ นางสาวจุฑามาศ อ่อนน่วมมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๒ นางสาวกุลิสรา รังดารามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๓ นางสาวปัทมกนก เชวงทรัพย์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๔ นางสาวธัญญารัตน์ หมู่หัวนามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๕ นายพีรกรซุ่นเส้งมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๖ นางสาวเยาวลักษณ์ปานทองมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๗ นางสาววิรากรตาดีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๘ นางสาวนงนภัส เทพสุขมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๑๙ นางสาวชัญญา ชูมามมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๐ นางสาวอุรชา คงเมืองมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๑ นางสาววันวิสา บุญภักดีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๒ นายภาณุวิชญ์ ชำนาญทัศน์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๓นางสาวดลฤดี ศรีอนันต์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๔นางสาวลลิตาเลาหางลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๕นางสาวดรัลพรอนันต๊ะลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๖นางสาวพรรณีอุ่นอุดมวนาลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๗นางสาวแพรวานีรชาวารีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๘นางสาวอารีย์เฮมูลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๒๙นางสาวชนัดดาปัญญายมลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๐นางสาวอุบลวรรณ์บุญมะลิกาลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๑นางสาวดลยาคงคาสัมฤทธิ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๒นางสาวปริศนาสาครินทร์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๓นางสาวพิมพ์ใจรักถิ่นเดิมลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๔นางสาวรุ่งทิวาวิมลวุฒิวงศ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๕นางสาววาสนาสุวิรัตน์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๖นางสาวธีรนุชกุนามีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๗นางสาวคีรีวรรณสิทธิ์คงตั้งลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๘นางสาวชรินธรเกษมเลิศตระกูลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๓๙นางสาวทิวาพรบุปผาเศวตลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๐นางสาวธิรากนกชลาศัยลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๑นางสาวนิภาภรณ์รื่นชีวินลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๒นางสาวเบญจกัลยาณีพิทาคำลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๓นางสาวพิมพ์ใจพุทธวัตร์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๔นางสาวศรีวรรณาวรจักรนามกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๕นางสาวสุดารัตน์พนาสันติสุขลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๖นางสาวพิมพ์ชนกสุคนธ์ไพศาลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๗นางสาวชวิศาวรกานต์ชนดีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๘นางสาวสุพัตราวารีพงศ์พันธ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๔๙นางสาวสุฤทัยดิลกพาณิชย์กุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๐นางสาวอารีอุ่นวนารักคีรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๑นายณภัทร์ชวัฒน์ชมภูศรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๒นายจั๋นหล้าเงินสุขใจลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๓นายประชันบุญเทียมลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๔นายมีนาขันจันทร์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๕นายสุเทพโชติเกษตรกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๖นายเอกชัยปกรณ์ประภาพลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๗นายณัฐวุฒิต่วนชะเอมลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๘นายสนธยาจอโพลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๕๙นางสาวแก้วทองรักไม้ป่าลนปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๐นางสาวกาญจนาพวงตะคุรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๑นางสาวปิยดาอุปราชรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๒นางสาวสุภาภรณ์ศรีประดิษฐ์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๓นางสาวอภิญญาปิตตังนาโพธิ์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๔นางสาวอินทิราฐานผดุงรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๕นางสาวสุจิตราวงษ์ภักดีรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๖นางสาวญาณิศาทับทิมหินรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๗นางสาวเกวลีขุนสวัสดิ์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๘นายศิริศักดิ์สิทธิสงค์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๖๙นางสาวธิดารัตน์ร่วมชาติรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๐นางสาวธิติภรณ์พยัฆซ้อนรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๑นายธีระพงษ์แสงเพ็ชรรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๒นายวุฒิพงษ์พระราษีรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๓นายอภิชิตมกมงคลรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๔นายชนินทรปรีชารอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๕นางสาวชุตินันท์สัตยากุลรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๖นางสาวศุภลักษณ์จิตรจักรรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๗นางสาวอารีรัตน์แก้วโศกรอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๘นายฉัตรชัยชุชัยสงค์รอปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๗๙นางสาวกัญญาพรบุญจริงวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๐นางสาวขนิษฐาเสนามาตย์วศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๑นางสาวจิราภรณ์คุ้มครองวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๒นายประชาชิดอุทัยศรีวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๓นายรุ่งสุริยางาคมวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๔นางสาววิปัศยาสุขสบายวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๕นางสาวศศิธรคำศรีวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๖นางสาวเสาวนีย์ยุทธเสนวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๗นางสาวโสภิดาบุญทศวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๘นายกิตติโชติคานโพนทันวศยปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๘๙นางสาวจันทร์เพ็ญ ตากโพธิ์วศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๙๐นายราชิต ไชยคำเฮืองวศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๙๑นางสาวอริสา นามสมบูรณ์วศกปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
๑๑๙๒ นางสาวสนทยา ศรีละขันธ์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๓ นางสาวกมลพร ทำจะดีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๔ นางสาวธิติมา นนท์แก้วมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๕ นางสาวพิมวิภา ชีพละไมมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๖ นางสาวสุกัลยา กะเจมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๗ นางสาวอภิญญา กนกนาคีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๘ นางสาวสุดารัตน์ ตระการนาวินมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑๙๙ นางสาวกิติยา จันทร์ศิริมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๐ นางสาวสายธาร สุรสีหนาทมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๑ นางสาวนิภาพรรณ วงศ์ละครมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๒ นายณัฐวุฒิ คำมาอินทร์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๓นายกฤษดามะณีพันธ์รอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๔นางสาวธิติมาใจแก้วรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๕นางสาวรพีพรพาตารอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๖นางสาวสุนิสากิจจานุกิจศิลป์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๗นางสาวนิธิพรสกุลวิเชียรลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๘นางสาววิชุดาศรีสู่ใจลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๐๙นางสาวอาภาพรเล่อกาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๐นายศุภณัฐวงษ์ชัยบุตรศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๑นางสาวกำไรสาริยาศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๒นางสาวจิราพรพิงสระน้อยศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๓นางสาวนภาพรรณหาญเชิงชัยศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๔นางสาวมัทนาวงค์ราชศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๕นางสาวศิริลักษณ์เจริญเรืองศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๖นางสาวสุนัชชาศรีนามศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๗นางสาวเบญจมาศชัยชาญอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๘นางสาวพรรณทิพา ชาวเหนืออสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๑๙นางสาวสุกัญญาแพนดีอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๐นางสาวประวินาราชแสงอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๑นางสาวศุภธิดาศรีมาอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๒นางสาวกรกชจันทรังษีมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๓นางสาวโนหร่าคงอยู่มปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๔นางสาวศิริชลไชยศรีษะมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๕นางสาวศิริพรวงษ์เรืองมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๒๒๖ นางสาวศิริญากร เงยชัยมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๒๗ นางสาวดวงทิพย์ ทองผาโคทรมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๒๘ นางสาววิภาวรรณ ทองบ่อมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๒๙ นางสาวจิรวรรณ บุญจันทร์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๐ นายอภิรเดช วาทีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๑ นางสาวอภิญญา รักพ่อมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๒ นางสาวอภิชญา พิรุณกาญจน์มมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๓นายสุธิพงษ์แสนลาดรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๔นายสิทธิศักดิ์ชาตรีรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๕นางสาวหัทยาปังวาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๖นายอมรพนมไพรลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๗นางสาวกมลวรรณกาญจนพิทักษ์กูลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๘นางสาวไพลินใจสมลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๓๙นายอภิสิทธิ์ประมวลรุ่งเรืองลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๐นายจักรพรรณจันทะคัตศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๑นางสาวสนิทพิมพ์ทองแบบศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๒นางสาวสุทธิดานาคเขียวศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๓นางสาวสุนันทิพย์โลกานินทร์ศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๔นางสาวเกษมณีจันทร์ดวงศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๕นางสาวจิตินันท์วงษ์ศรีแก้วศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๖นางสาวชญานิน พรมคำบุตรอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๗นางสาวฐิติภัทรอินทมาตย์อสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๘นางสาวธัญญลักษณ์กันยานุชอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๔๙นางสาวนุชจรี พันธฤทธิ์อสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๐นางสาวปิยธิดา ชูคันหอมอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๑นางสาวภัคสิริศรีเล็กอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๒นางสาวรจนา ปุระเสทะยังอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๓นางสาววรรษกาญจน์จักรบุตรอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๔นางสาวสุจิตตราโชคเฉลิมอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๕นายวิษณุพันพิลาอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๖นางสาวอรวรรณสายทองอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๗นางสาวกนกพร ปันทองอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๘นางสาวณัฏฐ์พิริยาโสภาอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๕๙นางสาวนุชบาวรรณ บุญหล้าอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๐นางสาวอภัสนันท์ถิ่นทิพย์อสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๑นายศักดิ์ชัยจันสีดาอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๒นางสาวฉวีวรรณไพรพัลลภมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๓นางสาวชลธิชาบ้านนาพิรามมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๔นางสาวณัฐญามั่นชัยมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๕นางสาวบุษบาหาลีมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๒๖๖นางสาวอัมพร รัศมีมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๖๗นายรังสรรค์ แก้วพิลามมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๖๘นายธรรมสรณ์ มุกดามมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๖๙นางสาวสุนีย์ บุตรประวัติมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๐นางสาวพิมวิภา รักษาสินมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๑นายศิริศักดิ์ แก้วศิริมมรปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๒นางสาวพัชรินทร์ศรีทุมรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๓นางสาววราภรณ์โกมะรัตน์รอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๔นางสาวอินธุอรลำเนารอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๕นายวาทศิลป์เอกวิลัยรอปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๖นางสาวจิราพรแม่เมยสราญใจลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๗นางสาวนภัสสรพรบันดาลสุขลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๘นางสาวมยุราเลตุ๊โพลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๗๙นางสาวมีนานัดดาศรีลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๐นางสาวรุจิราดาวสว่างไสวลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๑นายสมพงศ์เหตุผลดีลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๒นายสุรชัยชาติไพศาลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๓นางสาวพรพิมลรักถิ่นเราลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๔นายสมศักดิ์แซ่วื่อลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๕นางสาวฉันทนาไพรพนารักษ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๖นางสาวพิทยาวิทยาจัดการลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๗นางสาววิลัยพรเรืองเลิศมณีลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๘นางสาวสุจินณาสินธ์นันทวิชัยลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๘๙นายสหรัฐอนุปรีดาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๐นายวีระชัยยิ่งยศสุขลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๑นางสาวจรรยาชลธีเลิศสกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๒นางสาวดวงตานิธิเปี่ยมปัญญาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๓นางสาวปิยภรณ์วนากุลพิทักษ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๔นางสาวพนิดาแสงสว่างลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๕นางสาววธัญญาฟองตาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๖นางสาววัชราเลาวือลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๗นางสาววิล่าพรขวัญจิตต์คุณลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๘นางสาวหฤหรรษ์ชัยทองสวัสดิ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒๙๙นางสาวอารีพรชุติโรจน์มนตราลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๐นางสาวอังคณาพนาสิทธิกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๑นายวรภพธนเดโชกุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๒นายก้องเกียรติภูผานิรันดรลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๓นายศักดิ์ชัยดำรงเกียรติพนาลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๔นายอนันต์แซ่เถ้าลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๕นายพลวัฒน์เลิศรัตนธีรากุลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๖นางสาวสุทธิดาทวีสุขตระกูลลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๗นางสาวอาลูมิลเบียผ่าลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๘นางสาวกานต์ธิดาสัญญาสัมพันธ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๐๙นายธวัชวงค์กมลลักษณ์พงศ์ลนปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๐นายอนุชาคำคุณนาศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๑นางสาวฉัตรวิมลสอนสุภาพศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๒นางสาวณัฐธิดาคำไวย์ศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๓นายบุญฤทธิ์มูลทีศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๔นางสาวณัฐิฌานนทจันทร์ศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๕นางสาวนงค์ลักษณ์บุญมาลาศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๖นางสาววิไลพรกิริยาศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๗นางสาวสิริลักษณ์นวนคำสิงห์ศชปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๘นางสาวเกสรเพ็ชรอยู่สธปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๑๙นางสาวลัดดาวรรณโชคมีสีสธปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๐นางสาวธัญญาลักษณ์ภู่อ่อนอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๑นางสาวนฤมลประสมเพชรอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๒นางสาวรัตนาภรณ์แสงสุขอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๓นางสาวสุภาวรรณพันธังอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๔นางสาวจิราพรแสงสุขอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๕นางสาวนภัสภรณ์เรืองศรีอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๖นางสาวภานุมาศวงค์คำอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๗นางสาวนลินรัตน์อุดเมืองเพียอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๘นางสาววิภาพรมังคุรุดรอสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๒๙นางสาวเบญจวรรณเมืองจันทร์อสปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๐นางสาวกาญจนาคำเณรมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๑นางสาวอรทัยภัครพานิชย์มปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๒นางสาวพรพรรณคำตันมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๓นางสาวเพ็ญศิริศรีบุญเรือนมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๔นางสาวสุดาเวียงจั่นเพชรมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๕นางสาวอัญชลีชัยโชติมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๖นางสาวธิดารัตน์จ่างูเหลือมมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๗นางสาวอำไพสุขเฉลิมมปถปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓๓๘นางสาวนารีรัตน์คีรีมาศจารุมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๓๙นางสาวมันทนาสุวะศรีมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๔๐นางสาวพรลภัส บุตรพรมวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๔๑นางสาวกัญญารัตน์ รัตนบุรัมย์วศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๓๔๒นายทนัชชัย พุทธไทยวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๓๔๓นางสาวนิสิตตา หัดกันยาวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๓๔๔นางสาวปิยรัตน์ ทัศนะวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๓๔๕นางสาวสิตาพร ภูทองเป้งวศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนาเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๓๔๖นางสาวเกษรากล้าแข็งมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๔๗นางสาวธนกรโง่นสุขมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๔๘นางสาวหัถยากล้าแข็งมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๔๙นางสาวภัสราพลชัยสงค์มปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๕๐นางสาวพาขวัญคุ้มแวงมปถปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๕๑นายมงคล เชื่อมแก้ว วศกปริญญาตรีการสอนพระพุทธศาสนา
๑๓๕๒นางสาวสุชาดาทองดีเวียงรอปริญญาตรีการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๕๓นางสาวดลญาหงส์มาลัยรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๔นางสาวศิริรัตน์โทคำเวชรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๕นางสาวเดือนนภาพอกพูลรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๖นางสาวถิรพรชมภูวิเศษรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๗นายภีมวนิยาแสนเสนารอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๘นายบุญอนันต์สมเพ็ชรรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๕๙นางสาวสุกัญญาจันทรเรศรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๖๐นางสาวอรดาจันทรเรศรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๖๑นางสาวปิยวรรณมาวันรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๖๒นายเอกอนันต์แสงเพชรรอปริญญาตรีการประถมศึกษา
๑๓๖๓นางสาวจริยวดีบุญประดิษฐรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๖๔นางสาวประภาพรสุมาลีรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๖๕นางสาวปิยพรนามนัยรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๓๖๖นางสาวจันทิมาสัตพันธ์รอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๖๗นางสาวณัฎฐวิศานารีนาถรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๖๘นางสาวนรินทร์ทรสุขขารอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๖๙นางสาวประภาภรณ์จันทะสอนรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๐นางสาวปราณีวงษ์สินธุ์รอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๑นางสาวเปรมชนกการรัตน์รอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๒นางสาวภัทราภรณ์เวียงนนท์รอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๓นางสาวณัฏฐณิชาเทพชมภูรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๔นายวินัยคุ้มสุวรรณรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๕นางสาวสาวิตรีขวัญจ่ารอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๖นางสาวสุดารัตน์บุญชมรอปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
๑๓๗๗นางสุกันยามาตงามเมืองวศกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย

สอบถามข้อมูล สำนักทะเบียนและวัดผล 024446000 ต่อ 1097 , 1098