สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มมร ประจำปี ๒๕๖๒

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับ ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเมตตาให้ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการ และ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ ๑. พระธรรมไตรโลกาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ๒. พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา ๓. แม่ชีสุภาพรรณ ณ […]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบปริญญาผู้ต้องขัง ชูหลักพุทธศาสตร์ คืนคนดีสู่สังคม

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒    โดยในคณะผู้สำเร็จการศึกษานั้นมีอดีตผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำด้วย  โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำเป็นโครงการตามแนวพระราชกระแสรับสั่งใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กรมราชทัณฑ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปขัดเกลาจิตใจให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า “…ขอให้ช่วยจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต่อ ๆ ไป ถ้าขยายห้องเรียนได้ก็เพิ่มรุ่นใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ ขยายไปเรือนจำจังหวัดอื่น ๆ ด้วยยิ่งดี วิธีนี้น่าจะได้ผลดีกว่าเรียนหนังสือเฉย ๆ เพราะอันนี้เป็นแนวบูรณาการ ทำให้เขาเห็นว่า พระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาและแก้ไขชีวิตได้จริง ๆ…”                  พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย และกรมราชทัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และการขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ต้องขัง […]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดฝึกซ้อมย่อยพิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๘รูป/คน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า “ ในฐานะที่เราต่างก็สำเร็จการศึกษามาจากสถาบันนี้เหมือนกัน แต่อาตมาสำเร็จการศึกษามานานแล้ว วันนี้จึงขอปรารภข้อคิดบางประการกับท่านสักเล็กน้อย เหมือนเช่นทุกปี ในฐานะรุ่นพี่พูดกับรุ่นน้อง ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ล้วนเป็นผู้ทรงศักดิ์ และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร สมตามภูมิรู้ที่ตนมีจากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี ปริญญาบัตรนี้จะไม่มีคุณค่าอย่างใดเลย หากท่านไม่นำความรู้ที่ได้อบรมสั่งสมมา ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมหาชนทั้งปวง โอกาสนี้ จึงขอเน้นย้ำคุณธรรมสำคัญที่เรียกว่า ‘จาคะ’ คือความเสียสละ ให้บัณฑิตทุกท่านยึดถือเป็นอุดมการณ์ของการดำเนินชีวิต ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว ย่อมเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี ยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ได้ ความเสียสละจึงจัดเป็นคุณธรรมสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในสังคมทุกระดับ นอกจากจาคะจะหมายถึงการสละสิ่งของ และความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้ว ยังหมายรวมถึงการสละละกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้ได้อีกด้วย […]

ภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมย่อยวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยวิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗๙ รูป/คน โดยแบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จำนวน ๓๒๕ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จำนวน ๑๕๔ รูป/คน  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

1 2